Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0140/02/2019/RK

Usnesení: 0140/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-56
Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 801 604 421 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-02-2019-56, př. 1;
  • změnu hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1690/26/2018/RK a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2019 dle materiálu RK-02-2019-56, př. 2;
  • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2019“ dle materiálu RK-02-2019-56, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-02-2019-56, př. 4RK-02-2019-56, př. 5 a RK-02-2019-56, př. 6;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 369 457 421 Kč dle materiálu RK-02-2019-56, př. 4;
  • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 480 147 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-02-2019-56, př. 5 a RK-02-2019-56, př. 6;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-02-2019-56, př. 7upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz