Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1776/32/2019/RK

Usnesení: 1776/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-13

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

  • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359  - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 300 000 Kč  při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost  ve zdravotnictví o částku 2 300 000 Kč;
  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče v celkové výši 3 340 000 Kč na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu dle materiálu RK-32-2019-13, př. 2;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2019-13, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz