Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 32/2019

Usnesení 1764/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-02, př. 1.


Usnesení 1765/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-32-2019-03, př. 3.


Usnesení 1766/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-32-2019-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2019-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1767/32/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1768/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 7/2019 dle materiálu RK-32-2019-06, př. 1.


Usnesení 1769/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu zadané přímým zadáním podle § 18 písm. b) zákona 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem dopravce Tourbus, a. s., Zvonařka 512/2, Trnitá, Brno, IČO 48533076, která je uvedena v materiálu RK-32-2019-68, př. 1.


Usnesení 1770/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2019-07, př. 1.


Usnesení 1771/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2019-08, př. 1.


Usnesení 1772/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-32-2019-09, př. 1, RK-32-2019-09, př. 2;                              
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálů RK-32-2019-09, př. 3, RK-32-2019-09, př. 4.


Usnesení 1773/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Cystourethroskop, r. v. 1990, inventární číslo 002-000-000-157, pořizovací cena (PC) 38 024,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Cystourethroskop, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-164, PC 157 290,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka Victoria Lipo, r. v. 1998, inv. č. 002-000-001-293, PC 51 289,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací: 

 • Cystourethroskop, r. v. 1990, inventární číslo 002-000-000-157, pořizovací cena (PC) 38 024,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Cystourethroskop, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-164, PC 157 290,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka Victoria Lipo, r. v. 1998, inv. č. 002-000-001-293, PC 51 289,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 1774/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-32-2019-11, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-32-2019-11, př. 1.


Usnesení 1775/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020 dle materiálu RK-32-2019-12, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí přípravu Strategie rozvoje paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2024.


Usnesení 1776/32/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359  - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 300 000 Kč  při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost  ve zdravotnictví o částku 2 300 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče v celkové výši 3 340 000 Kč na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu dle materiálu RK-32-2019-13, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2019-13, př. 3.


Usnesení 1777/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, pro rok 2019 do 10. 12. 2019;
 • změnu plánu investic na rok 2019 u Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2019-14, př. 2.


Usnesení 1778/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 152 905,10 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců v souvislosti s projektem Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 113 750,00 Kč.


Usnesení 1779/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-16, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-16, př. 2, za 2. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1780/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-17, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-17, př. 2 za 2. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1781/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-18, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-18, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1782/32/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1783/32/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci: 

 • pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-32-2019-20;
 • zajistit úpravu Projektové dokumentace pro provedení stavby o prostory pro pracoviště Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p.o. a předložit k posouzení orgánům kraje.


Usnesení 1784/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum Vysočina“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 759 619,65 Kč.


Usnesení 1785/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 275 000 Kč.


Usnesení 1786/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 984 774,23 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 6 651 048,32 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8 635 822,55  Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 1 984 774,23 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 6 651 048,32 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1787/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 408 142 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 10 096 518 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 10 504 660 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o částku 1 849 032 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598
   o částku 3 450 088 Kč;
  • Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 2 459 848 Kč;
  • Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 o částku 2 337 550 Kč;
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 408 142 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-32-2019-24.


Usnesení 1788/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 78 900 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci ve výši 78 900 Kč na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.


Usnesení 1789/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitolách Školství mládeže a sportu a Rezerva a rozvoj kraje spočívající ve snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-32-2019-26, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 92 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 92 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku dle materiálu RK-32-2019-26;
 • snížení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 105 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 49 000 Kč Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 z důvodů opuštění budovy domova mládeže dle materiálu RK-32-2019-26;
 • snížení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 563 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 75 000 Kč Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 z důvodů opuštění budovy na ulici Demlova dle materiálu RK-32-2019-26;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 134 000 Kč na dofinancování nákupu mobilní sklářské pece dle materiálu RK-32-2019-26.


Usnesení 1790/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektů „Gastroakademie" a „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ“ v celkové výši 119 755 Kč dle materiálu RK-32-2019-27, př. 1.


Usnesení 1791/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-28, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-32-2019-28, př. 2.


Usnesení 1792/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a  ve výši dle materiálu RK-32-2019-29, př. 1.


Usnesení 1793/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-32-2019-30, př. 1;

souhlasí

s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-32-2019-30, př. 2.


Usnesení 1794/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

průběžnou zprávu projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe dle materiálu RK-32-2019-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2019-31, př. 2.


Usnesení 1795/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-32-2019-32, př. 2.


Usnesení 1796/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-32-2019-33, př. 1.


Usnesení 1797/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-32-2019-34, př. 1.


Usnesení 1798/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 5A, 5B, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C, 10D, 13A;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 11A, 11B, 12A, 12B;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kód 2E;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 11A, 11B, 12A, 12B na příslušný správní orgán.


Usnesení 1799/32/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0389/05/2019/ZK tak, že materiál ZK-05-2019-63, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-32-2019-69, př. 1.


Usnesení 1800/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-32-2019-36, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 


Usnesení 1801/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu RK-32-2019-37, př. 1;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina: 

 • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 mezi organizacemi působícími na území Kraje Vysočina;
 • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům.


Usnesení 1802/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 3/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2019-38, př. 1;

rozhoduje

ukládá

 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-32-2019-38, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-32-2019-38, př. 1 z účetnictví kraje.


Usnesení 1803/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Moravské Budějovice, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako investorem, dle materiálu RK-32-2019-39, př. 1.


Usnesení 1804/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Leškovice, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice.


Usnesení 1805/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemní komunikace - silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Číhošť, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť.


Usnesení 1806/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, odděleného geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemek par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, oddělený geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá  Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/2 o výměře 179 m2 v k. ú. a obci Jedlá z vlastnictví obce Jedlá do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1807/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-43, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 593-15/2019 z pozemků KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-43, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 593-15/2019  z pozemků KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec.


Usnesení 1808/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-44, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku KN par. č. 2130/1 v katastrálním území Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-44, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku KN par. č. 2130/1 v katastrálním území Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka.


Usnesení 1809/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019 z pozemku KN par. č. 1504/36  v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemku KN par. č. 1504/36 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;
 • rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemků KN par. č. 132/1, par. č. 132/6, par. č. 1491/39  v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1810/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015 z pozemku KN par. č.  1115/1  v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • rozhodnout nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1110/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1811/32/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od ČR – Státního pozemkového úřadu bezúplatným převodem pozemek par. č. 1787/22, orná půda o výměře 14  m2 v katastrálním území Kejžlice.


Usnesení 1812/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-48, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188  v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-48, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188 v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.


Usnesení 1813/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1, odděleného geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady.


Usnesení 1814/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-50, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 497-156/2019 z pozemku KN par. č. 1516/2 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-50, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 497-156/2019 z pozemku KN par. č. 1516/2 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice.


Usnesení 1815/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-51, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-51, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov.


Usnesení 1816/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2019-52, př. 1.


Usnesení 1817/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 1 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1818/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2019-54, př. 1 a RK-32-2019-54, př. 2.


Usnesení 1819/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2019-55, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-32-2019-55, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější  nabídkou na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1820/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2019-56, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2019-56, př. 2.


Usnesení 1821/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. 1628/5 o výměře 42 m2 a par. č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky par. č.  par. č. 1628/5 o výměře 42 m2 a par. č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1670 o výměře 66 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví obce Čechtín do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1822/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit záměr darování pozemků a staveb v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6;
 • uzavřít s obcí Nová Ves u Chotěboře se sídlem Nová Ves u Chotěboře 63, IČO 00579980, smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-32-2019-58, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 2;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky,  veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 4
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky a stavba parkoviště pro podélné stání vyjmuty z hospodaření dle materiálu RK-32-2019-58, př. 5.


Usnesení 1823/32/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1824/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2019-60, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-32-2019-60, př. 2.


Usnesení 1825/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Na Kopci - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2019-61, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-32-2019-61, př. 2.


Usnesení 1826/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Průběžné zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-32-2019-62, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-32-2019-62, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-32-2019-62, př. 1RK-32-2019-62, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1827/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2019-63, př. 3.


Usnesení 1828/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-32-2019-64, př. 2.


Usnesení 1829/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-32-2019-65, př. 5 a RK-32-2019-65, př. 6.


Usnesení 1830/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-32-2019-66, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 4.


Usnesení 1831/32/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0068 dle materiálu RK-32-2019-67, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz