Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1805/32/2019/RK

Usnesení: 1805/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-41

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemní komunikace - silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

  • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010;
  • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Číhošť, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz