Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1856/33/2019/RK

Usnesení: 1856/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-25

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 785 476,35 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 702 794,63 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 82 681,72 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 785 476,35 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz