Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 33/2019

Usnesení 1833/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 635 489 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 209 964 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 425 525 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 120 051 Kč u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Pořízení nového firewallu" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Wifi - zajištění vnitřní konektivity školy" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 55 474 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 12 236 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizaci na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zabezpečení datové sítě v Domově ve Zboží, p.o." v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 197 728 Kč u České zemědělské akademii v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Sítě a bezpečnost pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školu" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".


Usnesení 1834/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 120 051 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 936 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 99 115 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 99 115 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 20 936 Kč u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "FIREWALL" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".


Usnesení 1835/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

projektový záměr dle materiálu RK-33-2019-04, př. 1;

ukládá

odboru informatiky spolupracovat s evropským konsorciem při předložení žádosti o realizaci projektu x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu do pracovního programu Horizon 2020.


Usnesení 1836/33/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-33-2019-05, př. 1.


Usnesení 1837/33/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

existenci nezpůsobilých výdajů v projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 v předpokládané výši cca 5,62 mil. Kč a úpravu procentního podílu kraje na celkovém rozpočtu projektu z 10 % na cca 14,8 %.


Usnesení 1838/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-33-2019-07, př. 1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „„Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina““ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1839/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 204 250 Kč při současném snížení § 6172 – Činnost regionální správy o stejnou částku s určením pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava na zajištění upgrade Ginis Express SQL, migrace dat a rozšíření systému IDM;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek"  pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava o částku 204 250 Kč z důvodu zajištění upgrade Ginis Express SQL, migrace dat a rozšíření systému IDM;

ukládá

Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava zapracovat změnu do investičního plánu pro rok 2019.


Usnesení 1840/33/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-33-2019-09, př. 3;
 • přehled o počtu veřejných zakázek realizovaných krajským úřadem a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací za období 2017 - 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 4.


Usnesení 1841/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci:

 • rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-10, př. 1 a RK-33-2019-10, př. 2 (komentář);
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-10, př. 1 a RK-33-2019-10, př. 3 (tzv. „investiční karty“);
 • převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2019-10, př. 1 a jejich profinancování;

bere na vědomí

 • výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2019-10, př. 4;
 • komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-10, př. 5;

ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2019;

zmocňuje

ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic a současně k použití volných peněžních prostředků na pořízení investic v rámci havarijních situací.


Usnesení 1842/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-33-2019-11, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-33-2019-11, př. 2.


Usnesení 1843/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-33-2019-12, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.


Usnesení 1844/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 253 945,20 Kč dle materiálu RK-33-2019-13, př. 1.


Usnesení 1845/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2019-14, př. 1.


Usnesení 1846/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2019-15, př. 1, RK-33-2019-15, př. 2, RK-33-2019-15, př. 3, RK-33-2019-15, př. 4 a RK-33-2019-15, př. 5.


Usnesení 1847/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2019-16, př. 1.


Usnesení 1848/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2019-17, př. 1 a RK-33-2019-17, př. 2.


Usnesení 1849/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2019-18, př. 1.


Usnesení 1850/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Sterilizátor parní Sterivap 66, inv. č. 000-000-00-203, r. v. 1999, PC 211 848,- Kč, ZC 36 698,- Kč;
 • Vozidlo sanitní Volkswagen Transporter ZRI 99-19, inv. č. 000-000-000-215, r. v. 2004, PC 260 491,- Kč, ZC 45 134,- Kč;
 • Automobil dodávkový VW Crafter s izolovanou nástavbou 2J9 7229, inv. č. 000-000-000-252, r. v. 2004, PC 489 139,- Kč, ZC 1,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: 
  • Vozidlo sanitní Volkswagen Transporter ZRI 99-19, inv. č. 000-000-000-215, r. v. 2004, PC 260 491,- Kč, ZC 45 134,- Kč;
  • Automobil dodávkový VW Crafter s izolovanou nástavbou 2J9 7229, inv. č. 000-000-000-252, r. v. 2004, PC 489 139,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: 
  • Sterilizátor parní Sterivap 66, inv. č. 000-000-00-203, r. v. 1999, PC 211 848,- Kč, ZC 36 698,- Kč.


Usnesení 1851/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 7 826 338 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 1 315 781 Kč a ÚZ 35015 ve výši 6 510 557 Kč); 

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 2 112 867 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 204 009 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 890 703 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 499 511 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 119 248 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta; 

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 90 000 Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 90 000 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 1852/33/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti "Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č. 03_15_018.


Usnesení 1853/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-33-2019-22, př. 2 a RK-33-2019-22, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podat na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev“ v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 dle materiálu RK-33-2019-22, př. 3.


Usnesení 1854/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku: 

 • Domova ve Věži, příspěvkové organizace - myčka podložních mís TORNADO, inventární číslo 10000052,  rok pořízení 1997, pořizovací cena 222 159 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace - myčka mís a lahví TORNADO, inventární číslo 22000033,  rok pořízení 1999, pořizovací cena 230 908 Kč, zůstatková cena 0 Kč; 

a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1855/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku nákladní automobil Škoda Octavia 1.9, RZ 5J1 0372, inventární číslo 57, rok pořízení 2013, pořizovací cena 272 180 Kč, zůstatková cena k 31. 10. 2019 ve výši 106 553 Kč, a jeho následným prodejem za nejvyšší nabídkovou cenu.


Usnesení 1856/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 785 476,35 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 702 794,63 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 82 681,72 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 785 476,35 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“.


Usnesení 1857/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MPSV v celkové výši 786 618 Kč určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 184 302 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 260 658 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 341 658 Kč;

  o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


Usnesení 1858/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 581 929,36 Kč dle materiálu RK-33-2019-27, př. 1.


Usnesení 1859/33/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-33-2019-28, př. 1.


Usnesení 1860/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout ceny v podobě skleněných plastik od autora Davida Valnera vítězům soutěže Trophée Mille Česká republika;

ukládá

hejtmanovi kraje předat věcné dary dle materiálu RK-33-2019-29.


Usnesení 1861/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2019-30, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:


Usnesení 1862/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2019-31, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:


Usnesení 1863/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 105 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 105 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 105 000 Kč na zpracování projektové dokumentace k akci vybudování dětské edukační linky v expozicích na hradě Kámen;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 105 000 Kč, z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic o částku 105 000 Kč;
 • aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2019-32, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace provést uložený odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 105 000 Kč nejpozději do 6. 12. 2019.


Usnesení 1864/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

schválit smlouvu o prodeji projektové dokumentace na stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat za cenu 1 094 897,54 Kč včetně DPH dle materiálu RK-33-2019-33, př. 1.


Usnesení 1865/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Velký Beranov - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 115 387 078,32 Kč.


Usnesení 1866/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" pro stavební objekt:

 • SO 401 Úprava venkovního vedení 1 x 22 kV - E.ON Distribuce v km 0,275 u SO 101 dle materiálu RK-33-2019-35, př. 1.


Usnesení 1867/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci dle materiálu RK-33-2019-36, př. 1.


Usnesení 1868/33/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1869/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ II/349 Svatoslav - Čechtín" formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-38, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-38, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/349 Svatoslav - Čechtín“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-38, př. 1.


Usnesení 1870/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-39, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-39, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-39, př. 1.


Usnesení 1871/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-33-2019-40, př. 2, RK-33-2019-40, př. 3;

bere na vědomí

informaci o uzavření nájemní smlouvy včetně dodatků dle materiálu RK-33-2019-40, př. 1;

ukládá

řediteli Domova Lidmaň, příspěvkové organizace odstranit nedostatky smlouvy obsažené v materiálu RK-33-2019-40, př. 1 a uvést smluvní vztah do souladu s obecně platnými právními předpisy.


Usnesení 1872/33/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat dle materiálu RK-33-2019-41, př. 1.


Usnesení 1873/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov, EUROFARMS JIHLAVA s.r.o., AGRO družstvem vlastníků Puklice a Josefem Sklenářem dodatky k uzavřeným pachtovním smlouvám v  rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-33-2019-42, př. 1, RK-33-2019-42, př. 2, RK-33-2019-42, př. 3 a RK-33-2019-42, př. 4.


Usnesení 1874/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným a společností GasNet, s.r.o. zastoupenou GridServices, s.r.o. jako oprávněným v rozsahu, za úplatu a za podmínek dle materiálu RK-33-2019-43, př. 1.


Usnesení 1875/33/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2019-44, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1876/33/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1877/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-33-2019-46, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 609 32 171 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1878/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Humpolec, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti  bezúplatné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterými budou dotčeny pozemky par. č. 1591 - trvalý travní porost, par. č. 1589/7 - ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 1589/1 - trvalý travní porost, par.č. 1435/6 - orná půd, par.č. 2526/46  vodní plocha, koryto vodního toku, vše v k.ú. a obci Humpolec stavbou Kraje Vysočina s názvem " Školní statek Humpolec - plynová přípojka" a pozemek par. č. 2520/18 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Humpolec stavbou "Gymnázium Humpolec - oprava rozvodů vody".


Usnesení 1879/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 2 427 505 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.


Usnesení 1880/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2019-49, př. 1.


Usnesení 1881/33/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek KN par. č. 7080/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 324 m2 v k. ú. Telč, obec Telč z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1882/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Jihlava, v rozsahu dle materiálu RK-33-2019-51, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, v rozsahu dle geometrického plánu č. 7411-110/2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-33-2019-51, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-33-2019-51, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1883/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti chůze a jízdy na části pozemku par. č. 1160/5 v k. ú. a obci Věž v rozsahu uvedeném v GP č. 376-1262/2013, ve prospěch pozemku par. č. st. 46/1 v k. ú. a obci Věž, jehož součástí je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 1 včetně součástí a příslušenství, a to dle materiálu RK-33-2019-52, př. 1.


Usnesení 1884/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-33-2019-53, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-33-2019-53, př. 2upr1.


Usnesení 1885/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-33-2019-54, př. 1.


Usnesení 1886/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2019-55, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-55, př. 2.


Usnesení 1887/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli dle materiálu RK-33-2019-56, př. 1;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina neprodleně uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu RK-33-2019-56, př. 1, poskytnout nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli.


Usnesení 1888/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nezveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiál RK-33-2019-57, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nepřevést pozemky pod stavbami řadových garáží, dle materiálu RK-33-2019-57, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví jednotlivých žadatelů, dle materiálu RK-33-2019-57, př. 3, tj. vlastníků staveb řadových garáží.


Usnesení 1889/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-58, př. 1 a RK-33-2019-58, př. 2.


Usnesení 1890/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Škoda Felicia Pick UP, inventární číslo HIM 73, rok pořízení 1998, pořizovací cena 255 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-33-2019-59.


Usnesení 1891/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Škoda Fabia, poznávací značka 1J6 5587, inventární číslo DHM/0000202, rok pořízení 2002, pořizovací cena 369 200 Kč, zůstatková cena 1 Kč, způsobem navrženým Střední školou stavební Třebíč dle materiálu RK-33-2019-60.


Usnesení 1892/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2019-61, př. 1.


Usnesení 1893/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-33-2019-62, př. 1.


Usnesení 1894/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019v celkové výši 42 969 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy, UZ 33075) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ v celkové výši 41 758 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy, UZ 33074) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozů mateřských škol“ v celkové výši 1 388 302,44 Kč dle materiálu RK-33-2019-63, př. 1.


Usnesení 1895/33/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 748 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, na předfinancování projektu "Laboratoř elektrotechnických měření" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1896/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 54 741 788 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-65, př. 1


Usnesení 1897/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 v celkové výši 527 770 Kč dle materiálu RK-33-2019-66, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-66, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-66, př. 1.


Usnesení 1898/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 397 679 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, IČO 70832811, o částku 397 679 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-33-2019-67.


Usnesení 1899/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-33-2019-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-33-2019-68, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-33-2019-68, př. 3.


Usnesení 1900/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-33-2019-69, př. 2.


Usnesení 1901/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-33-2019-70, př. 5 a RK-33-2019-70, př. 6.


Usnesení 1902/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1903/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0043 dle materiálu RK-33-2019-72, př. 2.


Usnesení 1904/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0097 dle materiálu RK-33-2019-73, př. 2.


Usnesení 1905/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0067 dle materiálu RK-33-2019-74, př. 2.


Usnesení 1906/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2019-75, př. 1.


Usnesení 1907/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-33-2019-76, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz