Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2021-48: Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené II. pololetí 2020

RK-02-2021-48.pdf, RK-02-2021-48pr01.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-02-2021-48
Název Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené II. pololetí 2020
Zpracoval Š. Hávová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen „zákon o náhradě škod“), se poskytuje ze státního rozpočtu náhrada škody, která byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Odbor životního prostředí a zemědělství posoudí z předložených žádostí a podkladů, zda byly splněny podmínky zákona o náhradě škod pro vyplacení náhrady škody a zda škodu způsobil vybraný zvláště chráněný živočich. Nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a o výši požadované náhrady, bezodkladně zašle své stanovisko se žádostí Ministerstvu financí, které poskytne neinvestiční dotaci. Krajský úřad je povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit poškozenému nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel žádost od poškozeného, a to se zohledněním doby potřebné na provedení finančních operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu. Rada Kraje Vysočina uložila svým usnesením č. 0025/01/2006/RK souhlas s průběžným vyplácením poukázaných dotací poškozeným a povinnost odboru životního prostředí a ekonomickému odboru předložit vždy po ukončení prvního a druhého pololetí rozpočtového roku materiál o objemu přijatých a poskytnutých účelových prostředků k následnému schválení rozpočtového opatření.

Návrh řešení

V průběhu II. pololetí 2020 byla na účet Kraje Vysočina poukázána státní účelová neinvestiční dotace v celkovém objemu 1 446 877 Kč, která byla převáděna 44 uvedeným poškozeným subjektům v částce 1 446 877 Kč dle materiálu RK-02-2021-48, příloha 1. Vyplacené náhrady škody se týkaly škody způsobené vydrou říční (36 žádostí, celková částka 1 142 514 Kč), kormoránem velkým (6 žádostí, celková částka 294 313 Kč) a bobrem evropským (2 žádosti, celková částka 10 050 Kč). Kladně byly vyřízeny všechny žádosti.

Bližší informace k počtu vyplacených náhrad škod způsobených vydrou říční, kormoránem velkým, bobrem evropským a vlkem od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2020 jsou k dispozici na internetu kraje (https://www.kr-vysocina.cz/nahrada-skody-chranenymi-zivocichy/ds-301337/p1=34182). Jsou zde uvedeny pouze náhrady škody, které byly zapracovány do rozpočtu Kraje Vysočina.

Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický navrhují radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční, kormoránem velkým a dále bobrem evropským za ukončené II. pololetí 2020 v celkové částce 1 446 877 Kč a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2021-48, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí v celkové výši 1 446 877 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2020 (ÚZ 98278).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí,  § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 446 877 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2020 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2021-48, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 2. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz