Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-43: Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".

RK-03-2021-43.pdf, RK-03-2021-43pr01.pdf , RK-03-2021-43pr02.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-03-2021-43
Název Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o projednání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč spolku KOUS Vysočina, z.s. se sídlem Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 (dále jen „KOUS“), na řešení aktuálních potřeb nestátních neziskových organizací (NNO) v Kraji Vysočina zaměřených na:

  • systémový přístup k řešení problémů jako příležitosti pro zvýšení efektivity činnosti NNO,
  • řízení a motivaci v podmínkách aktivní práce v online prostředí,
  • zajištění financí na podporu a rozvoj NNO sektoru na Vysočině,
  • rozvoj NNO v oblasti provozních a manažerských témat,
  • poradenská podpora pro NNO.

 

KOUS  Vysočina, z. s. se obrátil na Kraj Vysočina (dále jen „Kraj“) s žádostí o poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč na projekt Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina viz materiál RK-03-2021-43, př. 1. Žádost byla doručena kraji dne 15. 1. 2021 a obsahuje všechny nezbytné náležitosti.

KOUS, který zastřešuje činnost NNO v kraji, hodlá v roce 2021 udržet efektivitu činnosti NNO a tím i řadu jimi poskytovaných služeb prostřednictvím zavedení změn ve způsobu jejich řízení, využívání online nástrojů a platforem a zajištěním dalších zdrojů jejich financování z podnikatelského sektoru.

Návrh řešení

Předkládaný projekt je v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina, prioritní oblast 2.9 Rozvoj nestátního neziskového sektoru, prioritní oblast - Vzdělávání členů, pracovníků a dobrovolníků v rámci NNO a Zavádění strategického plánování v NNO a systémů efektivního finančního řízení NNO. Navržené aktivity jsou inovativní, zajišťující mimo jiné vícezdrojové financování některých aktivit KOUS apod., proto Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, po zvážení dopadu všech navrhovaných aktivit do neziskového sektoru kraje, navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace viz materiál RK-03-2021-43, př. 2.

Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis je doložena čestným prohlášením KOUS dle materiálu RK-03-2021-43, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je počítáno s finančními prostředky na poskytnutí dotace pro KOUS Vysočina,  z. s.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem na poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID: O03019.0001.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s dotací na zajištění projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“.  

Odbor životního prostředí a zemědělství

K navrhovanému řešení nemáme připomínek.

Odbor sekretariátu hejtmana

OSH souhlasí s navrhovaným řešením.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-03-2021-43, př. 1;
  • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-43, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz