Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-17: Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby

RK-04-2018-17.pdf, RK-04-2018-17pr01.pdf , RK-04-2018-17pr02.pdf , RK-04-2018-17pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-04-2018-17
Název Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby
Zpracoval L. Valenta
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zadání veřejné zakázky na služby „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“, jejímž předmětem je provedení výkonu „Technického dozoru stavebníka“ spočívajícího v  zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby specifikovaných ve Smlouvě o dílo. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zakázka je v souladu s ust. §  35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na části dle jednotlivých stavebních akcí (viz dokumentace zadávacího řízení). Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-04-2018-17, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“ v souladu s materiálem RK-04-2018-17, př. 1;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-04-2018-17, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-17, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2018-17, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-17, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz