Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-36: Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech

RK-04-2018-36.pdf, RK-04-2018-36pr01.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-04-2018-36
Název Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
Zpracoval K. Ustohalová, J. Joneš, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o změnu usnesení rady kraje č. 1440/25/2017/RK na základě nových informací od Ministerstva životního prostředí jako poskytovatele dotace.

 

Dne 8. 8. 2017 rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1440/25/2017/RK („Rada kraje rozhoduje realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že realizace projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2 bude zahájena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekty budou realizovány bez ohledu na poskytnutí či neposkytnutí dotace na tyto projekty ze strany MŽP; realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 budou realizovány pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018;  zahájit přípravu projektů na revitalizaci parků u objektů uvedených v materiálu RK-25-2017-56, př. 5, v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a  zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina: dopracovat projektové žádosti projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 a předložit je řídícímu orgánu OPŽP do 15. 9. 2017; připravit projekty dle materiálu RK-25-2017-56, př. 5 a předložit je Radě Kraje Vysočina k projednání; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1 a RK-25-2017-56, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP; navýšení finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování přípravy projektů dle materiálu RK-25-2017-56, př. 5 na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuální potřeby.“) o tom, že projekt Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře (materiál RK-25-2017-56, př. 3) a projekt Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod (materiál RK-25-2017-56, př. 4) budou realizovány pouze, pokud bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno nejdéle do konce ledna 2018.

 

Dne 23. 11. 2017 obdržel Kraj Vysočina přes systém MS 2014+ informaci, že projekt revitalizace parku (resp. zahrady) u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod podpořen není, ale dne 3. 1. 2018 obdržel informaci, že projekt revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u   Chotěboře podpořen je, a nyní se činí administrativně formální kroky vedoucí k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k obvyklé délce tohoto procesu není jisté, zda Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře stihne Ministerstvo životního prostředí vydat do konce ledna 2018.

Projektová žádost bez příloh projektu revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u  Chotěboře je obsahem materiálu RK-04-2018-36, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina současný stav posoudil, a to i z hlediska věcného a případného naplnění všech podmínek poskytovatele dotace (zejména realizace projektu do konce roku 2018) a navrhují radě kraje vypustit z usnesení č. 1440/25/2017/RK podmínku pro realizaci projektu revitalizace parku u  objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře spočívající ve vydání Rozhodnutí o  poskytnutí dotace nejdéle do konce ledna 2018.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-36;

mění

usnesení č. 1440/25/2017/RK tak, že se část „rozhoduje realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 budou realizovány pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018“ ruší a nahrazuje textem „rozhoduje realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekt dle materiálu RK-25-2017-56, př. 4 bude realizován pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018“.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz