Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-02: Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

RK-18-2019-02.pdf, RK-18-2019-02pr01.pdf , RK-18-2019-02pr02.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-18-2019-02
Název Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Zpracoval P. Průža, O. Skryja
Předkládá P. Pacal, L. Svoboda
Počet příloh 2
Popis problému

ČEPS, a.s. jako oprávněný investor záměru stavby přenosové soustavy ve smyslu §23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podal dle § 42 odst. 6 stavebního zákona návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR“) z důvodu umožnění rozvoje veřejné technické infrastruktury.

V rámci řešení aktualizace ZÚR žádá ČEPS, a.s. vymezit rozvojovou plochu pro novou transformovnu 400/110 kV v lokalitě mezi obcí Obrataň a městem Pelhřimov a koridory pro její zapojení do přenosové a distribuční soustavy. Plochu a koridor požaduje společnost ČEPS vymezit zároveň jako veřejně prospěšné stavby.

V současné době ČEPS, a.s. provozuje u města Tábor rozvodnu R245 kV TAB. Do této rozvodny jsou zaústěna dvě vedení o napěťové hladině 220 kV. Vedení s provozním označením V204 z rozvodny Milín (Středočeský kraj) a V207 z rozvodny Sokolnice (Jihomoravský kraj). Součástí rozvojového plánu společnosti ČEPS je potřeba posílení této lokality nahrazením stávající rozvodny rozvodnou o napěťové hladině 400 kV.

Přestavba R245 TAB na napěťovou hladinu 400 kV včetně připojení však není z prostorových důvodů i z důvodů místních poměrů v území realizovatelná. Pro novou transformovnu 400/110 kV je nutné vymezit novou vhodnou lokalitu.

Pro vybudování nové TR 400/110 kV bylo jako nejvhodnější zvoleno území mezi obcí Obrataň a městem Pelhřimov. Toto území bylo vybrané především z důvodu souběhu budoucího vedení 400 kV V406/7 mezi transformovnami Kočín a Havlíčkův Brod-Mírovka a vedení distribuční společnosti o napěťové hladině 110 kV, na které by byla nová transformovna napojena. Dále byly na základě podrobnějších podmínek vytipovány bližší lokality, ze kterých byly vybrány 3 pro detailnější posouzení. Z tohoto posouzení byly pro další fáze vybrány lokality Leskovice a Věžná. Se zástupci dotčených obcí byla možnost umístění transformovny konzultována. Požadované lokality jsou patrné z přiloženého zákresu v příloze RK-18-2019-02, př. 1 tohoto materiálu.

Plánovaná výstavba nové transformovny vyřeší budoucí zajištění zásobování části Jihočeského kraje a Kraje Vysočina elektrickou energií. Nová transformovna 400/110 kV se stane důležitou uzlovou stanicí přenosové a distribuční soustavy České republiky a současně bude sloužit k zásobování elektrickou energií přilehlých oblastí včetně průmyslové a občanské vybavenosti.

Návrh řešení

Odbor územního plánování a stavebního řádu předkládá zastupitelstvu kraje návrh na pořízení Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „A7ZÚR“) a předkládá návrh jejího obsahu. A7ZÚR bude pořizována na základě návrhu oprávněného investora. Obsah A7ZÚR je dán návrhem společnosti ČEPS (příloha RK-18-2019-02, př. 1). Protože je pořízení aktualizace ZÚR vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, ČEPS, a.s. uhradí náklady na její pořízení dle § 42 odst. 7 stavebního zákona. Návrh A7ZÚR bude pořízen ve dvou variantách řešení. Bude zpracováno posouzení návrhu A7ZÚR na udržitelný rozvoj území.

Odbor územního plánování a stavebního řádu zajistil stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, se závěrem, že záměr nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000). Stanovisko předkládáme v příloze RK-18-2019-02, př. 2 tohoto materiálu.

Stanoviska Výbor regionálního rozvoje, MA 21

Materiál byl předložen na jednání Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 3. 6. 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pořídit návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ČEPS, a.s. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu RK-18-2019-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz