Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-27: Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

RK-18-2019-27.pdf, RK-18-2019-27pr01.pdf , RK-18-2019-27pr02.pdf , RK-18-2019-27pr03.pdf , RK-18-2019-27pr04.pdf , RK-18-2019-27pr05.pdf , RK-18-2019-27pr06.pdf , RK-18-2019-27pr07.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-18-2019-27
Název Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá S. Měrtlová, V. Švarcová
Počet příloh 7
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 20. 6. 2017 usnesením č. 0250/04/2017/ZK Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020. Součástí Priority č. 4: Infrastruktura, jehož strategickým cílem je posílení infrastruktury pro poskytování paliativní péče a vytvoření podmínek pro širokou informační podporu s jednotnou databází propojujících potřeby a nabídky v rámci zdravotních a sociálních služeb, je Opatření 4.1, kde je mimo jiné naplánována aktivita 4.1.3 Podpořit vznik lůžkového hospice v kapacitě přiměřené nabídce ostatních složek paliativní péče za podmínek, že budou zajištěny finanční prostředky pro investice i provoz.

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., zaslal dne 7. 5. 2019 všem radním a zastupitelům Kraje Vysočina žádost o finanční spoluúčast Kraje Vysočina při výstavbě a budoucím provozu lůžkového hospice (dále také „projekt“) – viz materiály RK-18-2019-27, př. 1 – 7. Celkové předpokládané investiční náklady projektu jsou ve výši 65 800 tis. Kč.

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., žádá Kraj Vysočina o spoluúčast ve výši cca 30 %, tj. 20 150 tis. Kč, z předpokládaných investičních nákladů spojených s výstavbou hospice. Finanční prostředky by byly použity na výstavbu plánovaného hospice spolu s finančními prostředky z dotace Ministerstva zdravotnictví.

Návrh řešení

V návaznosti na schválený výše uvedený strategický materiál Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 doporučuje odbor zdravotnictví a odbor sociálních věcí radě kraje doporučit zastupitelstvu deklarovat finanční podporu části investičních nákladů spojených s výstavbou lůžkového hospice odpovídající maximálně 30 % projektovaných investičních nákladů a části nákladů na projektovou dokumentaci dle materiálu RK-18-2019-27, př. 1, za předpokladu, že bude projekt ze strany Ministerstva zdravotnictví podpořen rozhodnutím o přidělení dotace, maximálně však do výše 20 150 tis. Kč uvolňovaných dle skutečné realizace projektu.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s žádostí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: V případě, že projekt výstavby lůžkového hospice bude podpořen dotací ze strany Ministerstva zdravotnictví a v souladu se schválenou finanční podporou části investičních nákladů dle tohoto materiálu zastupitelstvem kraje, bude třeba finanční prostředky na realizaci stavby zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na jednotlivé roky v potřebné výši.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace o záměru výstavby lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje v návaznosti na Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina deklarovat finanční podporu části investičních nákladů spojených s výstavbou lůžkového hospice odpovídající maximálně 30 % projektovaných investičních nákladů a části nákladů na projektovou dokumentaci dle materiálu RK-18-2019-27, př. 1, za předpokladu, že bude projekt ze strany Ministerstva zdravotnictví podpořen rozhodnutím o přidělení dotace, maximálně však do výše 20 150 tis. Kč uvolňovaných dle skutečné realizace projektu.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz