Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-58: Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách

RK-18-2019-58.pdf, RK-18-2019-58pr01.doc , RK-18-2019-58pr02.docx , RK-18-2019-58pr03.docx

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-18-2019-58
Název Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší návrh realizace pilotního ověření programu P-Tech zaměřeného na rozvoj kompetencí v oblasti digitálních technologií ve středních školách v Kraji Vysočina.

S ohledem na systémové aktivity, které Kraj Vysočina realizuje v oblasti podpory technického vzdělávání, oslovili zástupci Svazu průmyslu a dopravy České republiky (dále také „SPČR“) a zástupci IBM Česká republika spol. s r. o. (dále také „IBM“) radní pro školství, mládeže a sport J. Fialovou s nabídkou spolupráce na programu P-Tech. Tento program je zaměřen na rozvoj kompetencí žákyň a žáků středních škol prostřednictvím dlouhodobější spolupráce s odborníky z firemního a vysokoškolského prostředí a prostřednictvím realizace ročního týmového projektu v oblasti digitálních technologií (na bázi stavebnice arduino, chetbota nebo komunikačního robota). Základní informace jsou uvedeny v materiálu RK-18-2019-58, př. 1. Projekt iniciovala IBM původně v USA, později se rozšířil i do dalších zemí. IBM má nyní zájem celý systém pilotně ověřit v České republice ve spolupráci s Krajem Vysočina a partnery na jeho území.

Aktivity začínají na základních školách, dále však probíhají především ve střední škole, a to za spolupráce střední školy, IBM, další firmy z regionu a vysoké školy. Z devíti oslovených středních škol projevilo zájem zapojit se do projektu osm, dále firma Bosch Diesel Jihlava a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Souběžně probíhají jednání s dalšími firmami v kraji.

V Jihlavě pokročila jednání natolik, že je možné uzavřít dohodu o spolupráci mezi příslušnými partnery, a to Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, IBM, Bosch Diesel Jihlava, Vysokou školou polytechnickou Jihlava a Krajem Vysočina.

Zaměření projektu je zajímavé rovněž pro Svaz průmyslu a dopravy a MŠMT, kteří mají zájem na šíření zkušeností z jeho pilotáže do dalších regionů. Za účelem vzájemné koordinace je navrženo společné memorandum.

Návrh řešení

OŠMS předkládá k projednání návrh dohody o spolupráci při rozvoji a podpoře programu P-Tech v materiálu RK-18-2019-58, př. 2 a návrh společného memoranda o spolupráci při šíření výsledků implementace projektu P-Tech mezi MŠMT, Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Krajem Vysočina v materiálu RK-18-2019-58, př. 3. Materiály př. 2 a př. 3 budou předloženy na jednání rady kraje.

OŠMS předpokládá, že v průběhu programu mohou vzniknout střední škole či kraji náklady na dílčí aktivity (zejména podpora učitelů při úpravě vzdělávacího programu a při práci se zájemci o vstup do programu, pořízení drobného vybavení nad rámec poskytovaný ze strany IBM, apod.) do výše cca 10 – 20 tis. Kč ročně na jednu školu. Tyto náklady je OŠMS připraven hradit z prostředků alokovaných na kapitole Školství, mládež a sport za účelem podpory technického a odborného vzdělávání, pokud budou výrazněji zasahovat do rozpočtu školy.

Jak je uvedeno výše, probíhají jednání s dalšími firmami v regionu, např. Žďár nad Sázavou. V případě zájmu firem budou předloženy k projednání další dohody.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky nemá k materiálu připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít:

  • dohodu o spolupráci při rozvoji a podpoře programu P-Tech dle materiálu RK-18-2019-58, př. 2;
  • memorandum dle materiálu RK-18-2019-58, př. 3.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz