Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-17: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci „Programu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020“

RK-20-2020-17.pdf, RK-20-2020-17pr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-20-2020-17
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci „Programu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020“
Zpracoval P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje a jejich zprostředkování příslušné organizaci.

Na základě usnesení výběrové komise MŠMT byl schválen k podpoře projekt v rámci Programu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020, pro příspěvkovou organizaci kraje - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace v celkové výši 233 807  Kč (projekt “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“).

Obsahově se jedná o projekt prevence sociálně rizikového chování nabízející vzdělávání cílovým skupinám projektu – školním metodikům prevence, okresním metodikům prevence a pedagogickým pracovníkům škol v Kraji Vysočina. Cílem aktivity je posílit kompetence cílové skupiny v návaznosti na platnou legislativu k dané problematice, dále seznámení s novými trendy v oblasti primární prevence na školách a rozvíjení odborných dovedností cílové skupiny. 

Návrh řešení

OŠMS navrhuje:

·         schválit zvýšení příjmové a výdajové části (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z  MŠMT na „Poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020“ ve  výši  233 807  Kč,

·         schválit změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši  233 807 Kč u zřizované příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-20-2020-17.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 233 807 Kč – na Program na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020 (ÚZ 33122).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 233 807 Kč na realizaci projektu “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“ dle materiálu RK-20-2020-17;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 233 807 Kč u Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“ dle materiálu RK-20-2020-17.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz