Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-30: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-20-2020-30.pdf, RK-20-2020-30pr01.docx , RK-20-2020-30pr02.docx , RK-20-2020-30pr03.docx , RK-20-2020-30pr04.docx , RK-20-2020-30pr05.docx , RK-20-2020-30pr06.docx , RK-20-2020-30pr07.xlsx , RK-20-2020-30pr08.xls

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-20-2020-30
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 8
Popis problému

Jde o úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také "PKKV"). 

Rada kraje usnesením č. 0591/10/2020/RK schválila rozpočet PKKV na rok 2020 se ve výši 12  327 927 Kč, včetně změny závazného ukazatele "Příspěvek na provoz". Veškerá činnost PKKV je členěna podle "sdílených činností", na které byly alokovány finanční prostředky podle předběžného zájmu organizací o tyto služby.

Požadavky ve formě objednávek ze strany příspěvkových organizací nebo kraje jsou realizovány prostřednictvím Portálu PO, a to modulu Objednávky služeb. Vše probíhá procesně tak, aby se zainteresované strany, tj. žadatel, PKKV a odbor analýz a podpory řízení  prokazatelným způsobem s rozsahem služeb seznámily a obsah odsouhlasily nebo zamítly. Tyto jednotlivé objednávky nebudou předkládány radě kraje ve formě textového dokumentu, ale průběžně celkový přehled s tím, že radě kraje bude předloženo na  konci roku kompletní vyúčtování. Činnosti, které lze z projektu realizovat ve formě způsobilých výdajů projektu, budou předkládány radě kraje ke schválení nadále ve formě fyzické objednávky, která bude předložena dotačnímu orgánu k proplacení.

 

1. Nové projekty roku 2020

PKKV předložila zřizovateli objednávku nových služeb na administraci projektů:

 • Podpora komunitních služeb v Třešti CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014027 celkem za 283 000 Kč, z toho v roce 2020 celkem za 51 454 Kč (administrace 5 zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu včetně souvisejících příloh za období 2020 - 2023, žadatelem je Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace). Nejedná se o způsobilý výdaj projektu, zdrojově kryto z rozpočtu Analýzy a podpora řízení.
 • Příprava žádosti o podporu, projekt Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a  ISO) v Kraji Vysočina celkem za 32 000 Kč, vše v roce 2020. Nejedná se o způsobilý výdaj projektu, zdrojově kryto z rozpočtu Analýzy a podpora řízení.
 • Digitální technická mapa Kraje Vysočina celkem za 312 106 Kč (příprava a registrace projektové žádosti, administrace žádosti o platbu a realizace projektu včetně průběžné a  závěrečné monitorovací zprávy, administrace projektu v době udržitelnosti, vše v  období 2020 - 2028), z toho v roce 2020 celkem 127 390 Kč. Nejedná se o způsobilý výdaj projektu, zdrojově kryto z rozpočtu Analýzy a podpora řízení.
 • Zajištění administrace žádostí o platbu a zpráv o realizaci projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina  celkem za 18 912 (administrace žádosti o platbu, monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu a zprávy po ukončení realizace projektu v době 2020 - 2021), z  toho v roce 2020 celkem 9 456 Kč.  Nejedná se o způsobilý výdaj projektu, zdrojově kryto z rozpočtu Analýzy a  podpora řízení.

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV sdělila, že je schopna služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu poskytnout. 

 

2. Dodatky k objednávkám

PKKV předložila zřizovateli návrhy dodatků  ke stávajícím objednávkám:

 • Projekt Krajská knihovna Havlíčkův Brod navýšení o 20 000 Kč z důvodu změny počtu realizovaných veřejných zakázek na ICT a AV techniky  (celkem projekt za 439 375 Kč). Nejedná se o způsobilý výdaj projektu, zdrojově kryto z rozpočtu Analýzy a podpora řízení.
 • Projekt - evropské dotace, PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod navýšení celkem za 346 700 Kč o 127 000 Kč. Nejedná se o způsobilý výdaj projektu, zdrojově kryto z rozpočtu Analýzy a podpora řízení. 

 

3. Administrace projektů z kapitoly Evropské projekty

Jde o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů:

 • Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina, celkem za 638 266 Kč (v letech 2017, 2018 a 2019 poskytnuto 501  260  Kč), pro  rok 2020 je plánováno 137  006  Kč. Zároveň je řešeno navýšení o  4 456 Kč celkem za 638 266 Kč dle materiálu RK-20-2020-30, př. 1.
 • Učit se společně, růst individuálně, celkem za 537 510 Kč (v letech 2017, 2018 a 2019 poskytnuto 477 510 Kč), pro rok 2020 plánováno 60 000 Kč, rada kraje projednávala objednávku služeb  usneseními č.0593/12/2017/RK, 1102/18/2018/RK), objednávka je bez změny.
 • Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity projektový management Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008 celkem za 495 000 Kč, z toho v roce 2020 celkem 148  500 Kč dle materiálu RK-20-2020-30, př. 2 (jde o výdaje, které budou finančně kryty z  prostředků projektu);
 • Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008 celkem za 229 000 Kč, z toho v roce 2020 celkem 229  000 Kč dle materiálu RK-20-2020-30, př. 3 (jde o výdaje, které budou finančně kryty z  prostředků projektu);.
 • Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA 7 Evaluace projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008 celkem za  400 000 Kč, z toho v roce 2020 celkem 50  000 Kč dle materiálu RK-20-2020-30, př. 4 (jde o výdaje, které budou finančně kryty z  prostředků projektu).
 • Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA3 Systémový audit vnitřního a kontrolního systému projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008 celkem za  2  100  000 Kč, z toho v roce 2020 celkem 670 000 Kč dle materiálu RK-20-2020-30, př. 5 (jde o výdaje, které budou finančně kryty z prostředků projektu).
 • Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV celkem za 335 500 Kč (vše v roce 2020) dle materiálu RK-20-2020-30, př. 6 (jde o výdaje, které budou finančně kryty z prostředků projektu).

Administraci všech uvedených projektů lze považovat za způsobilé výdaje, které je možné financovat z kapitoly Evropské projekty, ze které jsou financovány veškeré náklady projektů. 

Protože finanční náklady na administraci uvedených projektů nejsou součástí rozpočtu kapitoly Analýza a podpora řízení, nebyl závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 v rámci schváleného rozpočtu na jejich administraci dosud stanoven.

 

Celkový rozpis rozpracovaných projektů včetně objednávek na realizaci sdílených činností je uveden v materiálu RK-20-2020-30, př. 7.

 

4. Střednědobý plán

Zároveň PKKV předložila zřizovateli návrh střednědobého plánu na období 2021 – 2023, který je uveden v materiálu RK-20-2020-30, př. 8 (povinnost předložit střednědobý plán je dána Pravidly Rady Kraje Vysočina ze dne 26. 2. 2019 č. 01/19, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění, kde v článku 7 odst. 6 písm. a) je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost zpracovat střednědobý plán s výhledem na 3 kalendářní roky). Projektová kancelář plánuje v roce 2021 plně rozvíjet oblast sdílených činností pro PO, dle  schválených pravidel a oblastí, neočekává výrazné změny v hospodaření. Mírný nárůst v  roce 2022 odráží pouze inflaci, nárůst v doplňkové činnosti je stanoven odhadem s ohledem na  zkušenosti z předchozích let.

Návrh řešení

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina:

 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 630 006 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně" (částka 60 000 Kč), " Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" (částka 137 006 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity projektový management Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 148  500 Kč), "Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 229  000 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA 7 Evaluace projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 50  000 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA3 Systémový audit vnitřního a  kontrolního systému projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 670 000 Kč), "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" (částka 335 500 Kč) z kapitoly Evropské projekty;
 •  uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru školství mládeže a sportu, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí, odboru informatiky a ředitece Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-20-2020-30, RK-20-2020-30, př. 1RK-20-2020-30, př. 2, RK-20-2020-30, př. 3, RK-20-2020-30, př. 4, RK-20-2020-30, př. 5 a RK-20-2020-30,  př. 6  předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • vzít na vědomí objednávky služeb dle materiálů RK-20-2020-30, RK-20-2020-30, př. 1RK-20-2020-30, př. 2, RK-20-2020-30, př. 3, RK-20-2020-30, př. 4, RK-20-2020-30, př. 5 a RK-20-2020-30,  př. 6;
 • schválit střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2021 – 2023 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu dle materiálu RK-20-2020-30, př. 8 a vzít na vědomí ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2020-30, př. 8.
Učit se společně, růst individuálně
Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem řešení. Jedná se o dohodnuté objednávky z projektů realizovaných odborem.

Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 630 006 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně" (částka 60 000 Kč), " Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" (částka 137 006 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity projektový management Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 148  500 Kč), "Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 229  000 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA 7 Evaluace projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 50  000 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA3 Systémový audit vnitřního a kontrolního systému projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 670 000 Kč), "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" (částka 335  500 Kč) z kapitoly Evropské projekty;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru školství mládeže a sportu, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí, odboru informatiky a ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, po ukončení činností dle materiálů RK-20-2020-30, RK-20-2020-30, př. 1RK-20-2020-30, př. 2, RK-20-2020-30, př. 3, RK-20-2020-30, př. 4, RK-20-2020-30, př. 5 a RK-20-2020-30,  př. 6  předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

bere na vědomí

objednávky služeb dle materiálů RK-20-2020-30, RK-20-2020-30, př. 1RK-20-2020-30, př. 2, RK-20-2020-30, př. 3, RK-20-2020-30, př. 4, RK-20-2020-30, př. 5 a RK-20-2020-30,  př. 6; 

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2021 – 2023 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu dle materiálu RK-20-2020-30, př. 8;

bere na vědomí

ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2021 - 2023 dle materiálu RK-20-2020-30, př. 8.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2028), Odbor informatiky (31. 12. 2028), Odbor sociálních věcí (3. 12. 2022), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2026), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (31. 12. 2023)
Termín 31. 12. 2028

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz