Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-50: Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec

RK-20-2020-50.pdf, RK-20-2020-50pr01.doc , RK-20-2020-50pr02.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-20-2020-50
Název Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o nájem pozemku kolem budovy restaurace na jezdeckém závodišti v Humpolci.

Odbor majetkový na základě usnesení rady kraje 1292/23/2017/RK ze dne 11. 7. 2017 podal žádost ke Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) o převod pozemků par. č. st. 2005 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k.ú. Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina. Na pozemku par. č. st. 2005 je budova restaurace ve vlastnictví kraje, pozemek par. č. 1578/4 je okolní pozemek. Pozemek pod budovou restaurace byl již do vlastnictví kraje převeden Smlouvou o bezúplatném převodu pozemku uzavřenou dne 29. 11. 2019 - vklad byl povolen 6. 1. 2020.

Dne 13. 5. 2020 se SPÚ obrátil na Školní statek Humpolec a následně dne 21. 5. 2020 na odbor majetkový se žádostí o sdělení, kdo pozemek okolo budovy restaurace užívá a zaslal formulář žádosti o užívání pozemku - nájmu. Dle obsahu sdělení je možné pozemek par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k.ú. Humpolec získat do vlastnictví kraje úplatně, přičemž žádost o převod může být podána až po uzavření nájemní smlouvy na předmětný pozemek. Pozemek může být kraji pronajat za účelem nezemědělským, na podnikání, nájemné SPÚ uvádí ve výši 20 Kč/m2/rok, přičemž bude požadováno i zpětně od započetí užívání. Následný převod pozemku by byl za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši ceny obvyklé. SPÚ upozorňuje, že na převod pozemku nebude mít kraj přednostní právo i když bude mít uzavřenou nájemní smlouvu.

Další možnost získání pozemku do vlastnictví kraje formou směny je ještě komplikovanější - jako protihodnotu požaduje SPÚ  pouze zemědělské pozemky ve dvojnásobné výměře, s omezenou dobou pachtu a doplacení rozdílu ocenění. Dle telefonického sdělení i v tomto případě téměř jistě bude vyžadována úhrada nájemného zpětně.

Návrh řešení

OM navrhuje rozhodnout podat Státnímu pozemkovému úřadu Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ - nájmu pozemku par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k.ú. Humpolec.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

podat Státnímu pozemkovému úřadu Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ - nájmu pozemku par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k. ú. Humpolec dle materiálu RK-20-2020-50, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz