Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-67: 7. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

RK-20-2020-67.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-20-2020-67
Název 7. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje od 30. 5. 2016 projekt Transformace Domova Háj II., který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP) v rámci výzvy č.  49. Cílem projektu je výstavba zázemí pro management a ambulantní služby Domova Háj, p.  o. ve Světlé nad Sázavou a výstavba/rekonstrukce 4 objektů komunitního bydlení v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, které budou sloužit jako transformované domácnosti pro 24  klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Dne 28. 12. 2018 obdržel Kraj Vysočina rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 90 % z maximální výše způsobilých výdajů stanovených výzvou č. 49 IROP, což činí 81 000 000 Kč.

Aktuálně probíhá 5. etapa projektu, která byla zahájena 1. 4. 2020 a ukončena bude 30. 6. 2020.

Spočívá především v realizaci stavebních prací, kde rovněž působí autorský a technický dozor a  koordinátor BOZP.

Před koncem etapy je třeba vždy upravit plánovaný rozpočet na skutečnost a nevyčerpané nebo přečerpané prostředky přesunout do nebo z následující etapy tak, aby nedošlo k jejich propadnutí a eliminoval se vznik nezpůsobilých výdajů. Žádost o změnu bude ze strany odboru sociálních věcí zpracována a podána do stanoveného termínu elektronicky v systému ISKP14+, tato změna se dotkne záložek Etapy, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán. Změna spočívá v přesunu prostředků mezi  5. a 6. etapou. Po schválení žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu bude moci Kraj Vysočina podat 5. Zprávu o realizaci a Žádost o platbu, která bude předložena radě kraje formou samostatného materiálu.

V rámci změny dojde také k doplnění rozpočtu o více a méně práce, které byly smluvně ujednány již uzavřenými dodatky č. 1 a č. 2 k stavebním pracím. Dodatky byly kontrolovány ze strany dotačního orgánu a nyní budou výdaje uplatňovány v rámci fakturace, která bude součástí 5.  Žádosti platbu. Více a méně práce jsou mezi sebou kompenzovány, i přesto však dochází k  nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu a jeho celkového rozpočtu celkem o 3 613 020,19 Kč. Ve způsobilých výdajích projektu se však nachází rezervy, např. na mzdové výdaje projektového a finančního manažera, ve výši 1 440 000 Kč, které nebudou v rámci projektu využity (administrativa bude zajištěna stálými pracovníky OSV) a budou moci být na konci projektu přesunuty na pokrytí části nezpůsobilých výdajů za stavební práce, čímž dojde ke snížení nezpůsobilých výdajů o tuto částku.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit 7. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle tohoto materiálu a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

7. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-20-2020-67;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 7. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz