Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-63: Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů

RK-21-2019-63.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-21-2019-63
Název Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší návrh finančního zajištění projektů na zajištění prostorových podmínek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina v Havlíčkově Brodu a Třebíči.

Kraj Vysočina zřizuje Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (dále také „PPP a SPC“), které zajišťuje poradenské služby v oblasti podpory vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami. Územní dostupnost služeb zajišťují především pracoviště v okresních městech. V souvislosti s novými předpisy pro zajišťováním vzdělávacích služeb pro handicapované žákyně a žáky dochází ke zvýšení počtu zaměstnanců PPP a SPC.

V Třebíči je PPP a SPC umístěna v prostorách v nájmu a pronajímatel nám již nemůže poskytnout další prostory. Možné varianty byly projednány v radě č. 14/2018 usnesením 0779/14/2018/RK a k dalšímu zpracování byla zvolena varianta rekonstrukce vily v areálu Nemocnice Třebíč se souhlasem odboru zdravotnictví. V souladu s usnesením rady kraje odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový a Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zpracovaly projektovou žádost „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ do programu IROP a žádost byla zaregistrována do výzvy č. 86. Žádost byla zaevidována v limitu stanoveném poskytovatelem dotace, proběhlo její hodnocení a byla schválena k financování. Dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení činí celkové předpokládané výdaje 24 988 981 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 65 866 Kč a spolufinancování 2 492 312 Kč. Termín ukončení projektu je v žádosti plánován na 30. 6. 2021. V této době bude potřebné dokončit realizační stavební projekt, vybrat dodavatele, realizovat stavbu a pořídit vybavení.

V Havlíčkově Brodu je PPP a SPC umístěna ve dvou pracovištích. PPP je ve vilce v majetku kraje v ulici Nad Tratí 335, SPC je v pronajatých prostorách. Pro zajištění synergie obou pracovišť je potřebné umístění do jedné budovy. Možné varianty byly projednány v radě č. 14/2018 usnesením 0779/14/2018/RK a k dalšímu zpracování byla zvolena varianta rekonstrukce vily v ulici U Panských. Odbor sociálních věcí, který v současné době vilu využívá, ve stejné radě kraje č. 14/2018 projednal koncepční řešení zajištění domovů pro seniory v Havlíčkově Brodu usnesením č. 0778/14/2018/RK (mimo jiné bylo schváleno ukončení provozu domova pro seniory v budově U Panských a využití budovy pro potřeby PPP a SPC). Po prohlídce vily v ulici Nad Tratí OSV následně projevil zájem o tuto nemovitost k zajištění dalších sociálních služeb (zajištění chráněného bydlení pro některé klienty domova ve Zboží). V souladu s usnesením rady kraje odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový a Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zpracovaly projektovou žádost „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ do programu IROP a žádost byla zaregistrována do výzvy č. 86. Žádost byla však zaevidována nad rámec limitu stanoveného poskytovatelem dotace. Přestože splnila podmínky k hodnocení, nemohla být zatím schválena k financování, protože dosud nebyla uzavřena výzva a stále probíhá hodnocení projektů (uzávěrka výzvy byla 30. 5. 2019, celková alokace z prostředků EFRR je 456 mil. Kč; dle stavu k 27. 5. bylo předloženo 41 žádostí s požadavkem na EFRR za 698 mil. Kč, zatím bylo vyřazeno 6 projektů za 128 mil. Kč a 11 projektů za 184 mil. Kč bylo ještě v hodnocení). Dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení činí celkové výdaje 12 291 321 Kč, z toho nezpůsobilé 1 487 644 Kč (řešení archivu pro domov pro seniory) a spolufinancování 1 080 368 Kč. Termín ukončení projektu je v žádosti plánován na 30. 6. 2021. V této době bude potřebné vybrat dodavatele, realizovat stavbu a pořídit vybavení.

Obě řešení byla projednána rovněž v zastupitelstvu kraje, které usnesením č. 0453/03/2018/ZK schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty obou projektů, a to po 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace staveb.

U obou projektů je nyní potřebné rozhodnout o dalším postupu a zajistit financování. Projekty je potřebné předfinancovat z vlastních zdrojů, povinné spolufinancování způsobilých výdajů činí 10  %.

Návrh řešení

V případě pracoviště v Třebíči OŠMS navrhuje schválit finanční rámec pro realizaci ve výši 25  mil. Kč na předfinancování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ a zahájit jeho realizaci. 

V případě pracoviště v Havlíčkově Brodu OŠMS navrhuje realizovat projekt z prostředků kraje a současně přitom dodržovat podmínky programu IROP tak, aby v případě schválení projektu k financování bylo možné žádat o podporu z programu IROP, výzva č. 86. K tomu OŠMS navrhuje schválit finanční rámec ve výši 12,3 mil. Kč. OŠMS dále navrhuje, aby stávající pracoviště vilka v ulici Nad Tratí byla zatím ponechána bez dalšího využití a v případě, že kraj neobdrží prostředky z IROP, ji nabídnout k prodeji.

OŠMS navrhuje takto postupovat z následujících důvodů:

  • V současné době nelze spolehlivě odhadnout, zda a případně kdy řídící orgán IROP přidělí prostředky pro převis projektů z výzvy č. 86. Může se jednat o ušetřené prostředky z realizovaných projektů nebo o navýšení z jiných výzev (takto se postupovalo např. v ostatních výzvách priority vzdělávání pro mateřské školy, základní školy a střední školy). Informace může přijít také až na konci výzvy, kdy již nebude možné stihnout zpracovat realizační projekt a stavbu provést.
  • Termín ukončení projektových aktivit je ve výzvě č. 86 stanoven na 30. 9. 2022. Pokud bychom chtěli stihnout tento termín, bude potřebné rozhodnout o realizaci nejpozději cca v  polovině roku 2020, aby byl dostatečný čas pro výběr dodavatele, realizaci stavby a  pořízení vybavení. V takovém případě bude potřebné požádat o změnu v termínu dokončení projektu u poskytovatele dotace.
  • Realizace projektu závisí na možnosti uvolnit objekt U Panských. K tomu je v současné době možné využít novou kapacitu v areálu nemocnice. Tato kapacita se však během delší doby pravděpodobně zaplní.
Stanoviska Odbor majetkový

OM souhlasí s předloženým materiálem

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Projektová kancelář Kraje Vysočina dle pokynů OŠMS oba výše zmíněné projekty již zaregistrovala do výzvy č. 86 programu IROP z důvodu toho, že bylo nutné registraci provést co nejrychleji kvůli rychlému čerpání alokace výzvy.

Projekt PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči byl zaregistrován dne 11. 3. 2019 pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011222. Projekt byl schválen k financování a právní akt byl vydán 10. 6. 2019. Po schválení financování a finalizaci podkladů k veřejné zakázce (PD, rozpočet) bude následovat realizace veřejné zakázky na dodavatele stavby, kterou bude zajišťovat Projektová kancelář Kraje Vysočina.

Projekt PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod byl zaregistrován dne 29. 3. 2019 pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011347. Projekt splnil podmínky formálních náležitosti a přijatelnosti, avšak nyní je nad rámec alokace výzvy. Hodnocení výzvy aktuálně stále probíhá. Projektová kancelář doporučuje realizaci projektu dle návrhu řešení. Existuje možnost, že projekt dosáhne na požadovanou dotaci, ať už hned po vyhodnocení výzvy, což se předpokládá cca do 2 měsíců, nebo během jeho realizace z úspor ostatních projektů. Takový případ nastal ve výzvě v oblasti zdravotnictví, kdy náhradní projekty dosáhly na požadovanou dotaci.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí jedná dlouhodobě s odborem školství, mládeže a sportu o možnosti budoucího využití budovy U Panských v Havlíčkově Brodě pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina. Nemovitost je doposud využívána jako jedno z pracovišť Domova pro seniory Havlíčkův Brod, kde je poskytována služba domova pro seniory. Usnesením č. 0778/14/2018/RK rada kraje souhlasila s ukončením provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod v objektu U Panských a  přesunem celého provozu do přístavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, a využitím uvolněné nemovitosti na adrese U Panských 1452, Havlíčkův Brod, pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny a  Speciálně pedagogického centra Vysočina.

Uvolnění nemovitosti U Panských v Havlíčkově Brodě pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina, závisí od přestěhování klientů domova pro seniory do nových prostor, včetně přesunutí celého provozu. V současné době je možné k přestěhování těchto klientů domova pro seniory, a celého provozu, využít neobsazené kapacity přístavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. V případě, že by se mělo přestěhování klientů uskutečnit později, bude nutné, aby tento proces byl s předstihem naplánován a aby byla připravena volná kapacita k tomuto přestěhování.   

Současně v případě realizace tohoto záměru a uvolnění nemovitosti v ulici Nad Tratí v Havlíčkově Brodě, kde je v současné době umístěna Pedagogicko-psychologické poradna, má odbor sociálních věcí záměr vybudovat zde komunitní bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým řešením – využití uvolněné vily v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, pro PPP a SPC.

Odbor ekonomický

 Oba projekty jsou uvedené ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021. V případě schválení podpory z IROP bude spoluúčast kraje ve výši 10% ze způsobilých výdajů, plus nezpůsobilé výdaje (v Třebíči 2,56 mil. Kč a v Havlíčkově Brodě 2,57 mil. Kč). Projekty je nutné předfinancovat.

Pokud se bude realizovat projekt PPP a SPC v Havlíčkově Brodě i v případě nezískání dotace z IROP, budou se celkové výdaje ve výši 12,3 mil. Kč financovat z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů.

 

Návrh usnesení ukládá

odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci:

  • pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ dle materiálu RK-21-2019-63;
  • pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-21-2019-63;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby;
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši max. 12,3 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,57 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti k financování z prostředků výzvy IROP.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz