Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-64: Zastoupení Kraje Vysočina na setkání realizátorů programu P-TECH

RK-21-2019-64.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-21-2019-64
Název Zastoupení Kraje Vysočina na setkání realizátorů programu P-TECH
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál informuje o zastoupení Kraje Vysočina na setkání realizátorů programu P-TECH (Cesta k technologiím).

Kraj Vysočina podporuje realizaci programu P-TECH, zaměřeného na inovaci středoškolského vzdělávání, konkrétně na rozvoj kompetencí v oblasti digitálních technologií ve středních školách v Kraji Vysočina. K tomu uzavřel společně s dalšími čtyřmi partnery (IBM Česká republika spol. s  r. o., Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Bosch Diesel Jihlava) dohodu o spolupráci. Na podporu šíření zkušeností z realizace programu do dalších regionů bylo Krajem Vysočina, Svazem průmyslu a dopravy a MŠMT podepsáno společné memorandum. Zapojení Kraje Vysočina do programu bylo projednáno v  radě kraje dne 4. 6. 2019 usnesením č. 1027/18/2019/RK.

Program P- TECH vznikl v New Yorku v roce 2011 a postupně se šíří do dalších zemí. V letošním roce do něj vstupují první 4 evropské země, mezi nimi je i partnerství v našem kraji jako jediné v  ČR. Díky uzavření výše uvedené dohody se otevřela zástupcům našeho partnerství možnost zúčastnit se prvního celosvětového setkání realizátorů P-TECH v New Yorku ve dnech 20. - 21. 8. 2019. Setkání se koná v gesci IBM.

Návrh řešení

IBM nabídlo účast všem zapojeným partnerům. Vedení projektu nyní projednává účast 2 - 3 zástupců středních škol, dále se může zúčastnit po jednom zástupci Vysoké školy polytechnické Jihlava, kraje a Bosch Diesel Jihlava. Na základě jednání vedení kraje s vedením projektu v IBM se setkání za kraj zúčastní K. Ubr, který se aktivně podílel na uzavřením dohody a memoranda a bude odpovídat za implementaci a šíření programu v kraji.

Náklady na účast bude školám hradit IBM, ostatní partneři hradí náklady (cca 40 - 50 tis. Kč) z vlastních zdrojů. Náklady za kraj budou hrazeny částečně z kapitoly Krajský úřad a po vyúčtování cestovního příkazu budou refundovány z kapitoly Školství, mládeže a sportu z  prostředků určených na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, případně budou objednány a hrazeny přímo z kapitoly Školství, mládeže a sportu (např. letenka). Převod prostředků bude řešen samostatným materiálem - rozpočtovým opatřením.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o zastoupení programu P-TECH z Kraje Vysočina na setkání realizátorů v New Yorku dle materiálu RK-21-2019-64.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 16. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz