Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-67: Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2019

RK-21-2019-67.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-21-2019-67
Název Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2019
Zpracoval I. Křivánková
Předkládá E. Horná
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o informace k čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina získané ze státního rozpočtu za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 464/2016 Sb., o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.

Usnesením rady kraje 0066/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 byl vydán souhlas s průběžným vyplácením účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření a uloženo odborům životního prostředí a ekonomickému pololetní předkládání návrhu rozpočtového opatření radě kraje ke schválení.

Návrh řešení

V I. pololetí roku 2019 byla poskytnuta podpora ve výši 996 199 Kč na provedení ozdravných protiradonových opatření v objektu Mateřské školy Jersín, Jersín 80, 588 25 Jersín, jehož vlastníkem je obec Jersín, se sídlem Jersín 10, 588 25 Jersín, IČ 00373729 a to na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace čj.MF-6809/2019/1201-3 ze dne 22. 3. 2019.

Dále byla poskytnuta podpora ve výši 1 310 990,23 Kč na provedení ozdravných protiradonových opatření v objektu Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, Březinova 31, 586 01 Jihlava, jehož vlastníkem je Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČ 00286010 a to na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace čj.MF-15816/2019/1201-6 ze dne 27. 6. 2019. Podpora byla využita na úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření ke snížení průměrných hodnot objemové aktivity radonu a ostatních přírodních radionuklidů a záření gama, dále na kontrolní a závěrečná měření prokazující účinnost provedených opatření v objektu.

Dne 4.1.2019  byl v rámci Radonového programu ČR prostřednictvím Ministerstva financí obdržen příslib dotace č.j.MF-368/2019/1201-3 do výše 1 422 133 Kč na přijetí opatření ke snížení objemové aktivity radonu v pitné vodě pro veřejné zásobování v objektu vodovodu Obce Javorek, Javorek 57, 592 03 Sněžné, IČ 00599441. Konečnou výši dotace určí ministerstvo po provedení opatření na základě prokázaných, účelně vynaložených výdajů bezprostředně souvisejících s realizací protiradonových opatření.

Nejedná se o rozpočtové opatření, proto odbor životního prostředí a zemědělství předkládá radě kraje tuto informaci na vědomí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí roku 2019 dle materiálu RK-21-2019-67.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz