Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-35: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42

RK-25-2018-35.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-25-2018-35
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín, Hálkova 42 (dále také „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011
a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 29. 6. 2018 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o průmyslový plochý pletací stroj CK 35 se stojanem, výroba Brother, Japonsko. Pořízen v roce 1991, inventární číslo PS-a-64-1, pořizovací cena 141 020 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Pletací stroj je nefunkční a pro výuku nepotřebný.  Znaleckým šetřením odborné firmy byl zjištěn neuspokojivý stav stroje, který odpovídá jeho stáří a dlouhodobému používání ve vyučování. Jeho oprava je nerentabilní. Od 13. 7. 2018 byl nabídnut prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřízených Krajem Vysočina. Nikdo o něj neprojevil zájem. Škola navrhuje pletací stroj ekologicky zlikvidovat.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením průmyslového plochého pletacího stroje CK 35 se stojanem, výroba Brother, Japonsko. Pořízeného v roce 1991, inventární číslo PS-a-64-1, pořizovací cena 141 020 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-25-2018-35.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz