Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-20: Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – doplnění záměru

RK-32-2019-20.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-32-2019-20
Název Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – doplnění záměru
Zpracoval K. Ubr, V. Švarcová
Předkládá K. Ubr, V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší návrh doplnění projektu na zajištění prostorových podmínek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina v Havlíčkově Brodu.

Kraj Vysočina zřizuje Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (dále také „PPP a SPC“), které zajišťuje poradenské služby v oblasti podpory vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami. Územní dostupnost služeb zajišťují především pracoviště v okresních městech. V souvislosti s novými předpisy pro zajišťování vzdělávacích služeb pro handicapované žákyně a žáky dochází ke zvýšení počtu zaměstnanců PPP a SPC.

V Havlíčkově Brodu je PPP a SPC umístěna ve dvou pracovištích. PPP je ve vilce v majetku kraje v ulici Nad Tratí 335, SPC je v pronajatých prostorách v centru města. Pro zajištění synergie obou pracovišť je potřebné umístění do jedné budovy. Možné varianty byly projednány v radě č. 14/2018 usnesením 0779/14/2018/RK a k dalšímu zpracování byla zvolena varianta rekonstrukce vily v ulici U Panských. Odbor sociálních věcí, který v současné době vilu využívá, ve stejné radě kraje č. 14/2018 projednal koncepční řešení zajištění domovů pro seniory v Havlíčkově Brodu usnesením č. 0778/14/2018/RK (mimo jiné bylo schváleno ukončení provozu domova pro seniory v budově U Panských a využití budovy pro potřeby PPP a SPC Vysočina). Po prohlídce vily v ulici Nad Tratí OSV následně projevil zájem o tuto nemovitost k zajištění dalších sociálních služeb (zajištění chráněného bydlení pro některé klienty domova ve Zboží). V souladu s usnesením rady kraje odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový a  Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zpracovaly projektovou žádost „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ do programu IROP a žádost byla zaregistrována do výzvy č. 86. Žádost splnila podmínky k hodnocení a byla schválena k financování. Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti činí 12 291 321 Kč, z  toho nezpůsobilé 1 487 644 Kč (řešení části 1. NP původně jako archiv pro domov pro seniory) a spolufinancování 1 080 368 Kč.  Termín ukončení projektu je v žádosti plánován na 30. 6. 2021. V této době bude potřebné zpracovat realizační stavební projekt, vybrat dodavatele, realizovat stavbu a pořídit vybavení.

Záměr projednalo rovněž zastupitelstvo kraje, které usnesením č. 0453/03/2018/ZK schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace staveb.

V průběhu zpracování stavebního projektu byla na základě jednání samosprávy kraje  s odborem sociálních věcí identifikována možnost současného přestěhování i detašovaného pracoviště Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina z pronajatých prostor do budovy U  Panských v Havlíčkově Brodě. Detašované pracoviště příspěvkové organizace totiž v současné době rovněž sídlí v pronajatých prostorách, které jsou v majetku soukromého vlastníka, a to na adrese Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod. Případné přestěhování Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina do prostor ve vlastnictví zřizovatele je ze strany vedení příspěvkové organizace vnímáno velmi pozitivně, a to jak z hlediska možnosti budoucího prostorového uspořádání poradny, tak i vhodného spojení nabízených služeb v rámci jednoho objektu společně  s PPP a SPC Vysočina.

Nyní je potřebné rozhodnout o dalším postupu. Projekt je potřebné předfinancovat z vlastních zdrojů, povinné spolufinancování způsobilých výdajů činí 10 %.

Návrh řešení

OSV a OŠMS navrhují upravit aktuální stavební projekt rekonstrukce objektu U Panských v Havlíčkově Brodě tak, aby v části současného stravovacího prostoru vznikl prostor pro detašované pracoviště Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Tyto prostory byly původně projektovány pro vybudování nového archivu pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Po jednání se samosprávou kraje se však jako vhodnější jeví jejich přebudování na 2 samostatné kanceláře pro psychology, čekárnu, hygienické zázemí pro personál a klienty poradny, případně zázemí kuchyňky. Archiv Domova pro seniory Havlíčkův Brod bude po domluvě s vedením příspěvkové organizace ponechán ve stávajících prostorách sousední budovy, která se nachází v tomto areálu a tyto prostory je možné využívat pro tyto potřeby i nadále. Plánované úpravy prostor pro vybudování pracoviště Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina  nejsou financovatelné v rámci již předložené projektové žádosti a budou tedy řešeny tak, aby nebylo ohroženo čerpání prostředků na realizaci již schváleného projektu v programu IROP. Prostředky na projektovém účtu jsou dle odhadu OM dostatečné na úpravu projektu.

Po dokončení upraveného stavebního projektu předloží odbory orgánům kraje k posouzení celkové náklady na realizaci záměru.

Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení. Umístění detašovaného pracoviště Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina do objektu si vyžaduje přepracování již hotové projektové dokumentace s termínem zpracování v horizontu cca 6-ti měsíců.

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Způsobilé výdaje projektu ve výši 10 803 677 Kč obsahují stavební práce, pořízení vybavení, administraci veřejných zakázek a publicitu. Výdaje na stavební práce v projektové žádosti (způsobilé výdaje 9 849 340 Kč + nezpůsobilé výdaje 1 487 644 Kč) vycházejí z projektové dokumentace pro stavební povolení. V současné době je již zpracována PD pro realizaci stavby a položkový rozpočet. Aktuální výdaje na stavební práce dle PD pro provedení stavby nemá Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, k dispozici. Finální rozpočet bude samozřejmě znám až po úpravě PD pro realizaci stavby – využití části 1. NP pro Psychocentrum.

Úprava PD má vliv na harmonogram projektu (současný harmonogram předpokládal zahájení stavebních prací nejpozději začátkem roku 2020, termín ukončení projektu je aktuálně 30. 6. 2021). Bude zřejmě nutné požádat o změnu termínu ukončení projektu. Dle výzvy č. 86 IROP je nejzazší termín ukončení projektu 30. 9. 2022. Žádost o změnu budeme řešit až v době dokončení upravené PD pro provedení stavby včetně soupisu prací, kdy bude znám nový harmonogram realizace stavby a bude známa informace, zdali změnu řešit formou změny stavebního povolení či změnou stavby před dokončením.

PKKV souhlasí s předkládaným usnesením.

Návrh usnesení ukládá

odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci:

  • pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-32-2019-20;
  • zajistit úpravu Projektové dokumentace pro provedení stavby o prostory pro pracoviště Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p.o. a předložit k posouzení orgánům kraje.
Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor sociálních věcí, Odbor školství, mládeže a sportu, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz