Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-24: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-32-2019-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-32-2019-24
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

1. V rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II schválilo MŠMT dotaci:

 • Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod v celkové výši 1 849 032 Kč;
 • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou v celkové výši 3 450 088 Kč;
 • Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou v celkové výši 2 459 848 Kč;
 • Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava v celkové výši 2 337 550 Kč

   na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 10 096 518 Kč).

   MŠMT převede na účet kraje zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 10 096 518 Kč
   (tj. 100 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů). 

2. V rámci výzvy Šablony II schválilo MŠMT dotaci Základní škole a Praktické škole Chotěboř ve
    výši 408 142 Kč na financování způsobilých výdajů projektu a převede na účet kraje zálohovou
    platbu pro tuto školu ve výši 408 142 Kč (tj. 100 % způsobilých výdajů rozpočtu projektu).

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

 • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 10 504 660 Kč
  (§ 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 408 142 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 10 096 518 Kč);
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 10 504 660 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 408 142 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 10 096 518 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 10 504 660 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o částku 1 849 032 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598
   o částku 3 450 088 Kč;
  • Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 2 459 848 Kč;
  • Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 o částku 2 337 550 Kč;
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 408 142 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-32-2019-24.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 10. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (8. 11. 2019)
Termín 8. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz