Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-28: Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

RK-33-2020-28.pdf, RK-33-2020-28pr01.xls

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-33-2020-28
Název Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 22. 5. 2018 usnesením č. 0915/16/2018/RK rozhodla uzavřít Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“. Schválené dohody upravují vzájemné vztahy mezi Krajem a příspěvkovými organizacemi za účelem poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů při vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“. Cílem projektu je vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací Kraje Vysočina a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb.  Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu je nezbytné pracovníky účastnící se projektu nahradit jinými, což představuje náklady na náhradu mzdy. V souladu s uzavřenými dohodami budou platby poskytovány na základě žádostí o platbu podanými příspěvkovými organizacemi zapojenými do projektu, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za měsíce, k nimž se žádost o platbu vztahuje. Poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ bude schvalováno radou kraje jako navýšení příspěvku na provoz.

Žádosti o platbu za měsíc září 2020 byly organizacemi předkládány postupně společně s povinnými přílohami uvedenými v uzavřené Dohodě o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů. V souladu s podmínkami dohody předkládáme žádost o navýšení příspěvku na provoz při nejbližším termínu Rady kraje, poté, co byly řádně doloženy všechny požadované doklady zajišťující kontrolu uznatelnosti výdajů, které vycházejí z uznatelných nákladů příspěvkových organizací zapojených do projektu. 

Souhrnné navýšení příspěvku na provoz u jednotlivých organizací:

  1. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace: 9 840,03 Kč
  2. Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace: 11 548,14 Kč
  3. Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace:  9 746,25 Kč

Celkem: 31 134,42 Kč.

Prostředky jsou hrazeny z rozpočtu projektu Učit se společně, růst individuálně.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje schválila navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v celkové výši 31 134,42 Kč na činnost příspěvkových organizací s rozpisem dle materiálu RK-33-2020-28, př. 1. Částky jsou stanoveny bez zaokrouhlení, aby odpovídaly výkazům vyúčtování mzdových nákladů uplatněným v rámci projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k návrhu usnesení. 

Návrh usnesení schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 31 134,42 Kč dle materiálu RK-33-2020-28, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz