Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-31: Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-34-2019-31.pdf, RK-34-2019-31pr01.doc , RK-34-2019-31pr02.doc , RK-34-2019-31pr03.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-34-2019-31
Název Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší účast Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře. Rada kraje svým usnesením č. 0935/16/2018/RK ze dne 22. května 2018 uložila odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s prezentací krajského školství na výstavě Mladý tvorca 2019, která se uskutečnila v Nitře ve dnech 5. – 6. listopadu 2019, do návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Školství, mládeže a sportu. Zároveň uložila odboru školství, mládeže a sportu zajistit přípravu a organizaci účasti na výstavě.

Návrh řešení

V materiálu RK-34-2019-31, př. 1 je popsán rozsah prezentace i její vyhodnocení.

S ohledem na pozitivní vnímání naší účasti na výstavě v Nitře jsme byli opět osloveni, zda se Kraj Vysočina spolu se svými školami účastní i příští výstavy.

Finanční rámec letošní účasti a náklady spojené s případnou účastí na příštím ročníku výstavy jsou podrobně rozpracovány v materiálu RK-34-2019-31, př. 2.

Materiál popisující vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2019 doplňují materiály RK-34-2019-31, př. 3 a RK-34-2019-31, př. 4. V letošním roce bylo přikročeno ke stejnému systému zajištění účasti na výstavě jako v roce 2018. Školy byly osloveny návrhem, aby si za předem stanovených podmínek a rámců uhradily náklady spojené s účastí na výstavě v rovině dopravy, ubytování, stravování a pojištění. Po absolvování výstavy a jejím vyhodnocení byly OŠMS sděleny náklady z jednotlivých škol. Uvedená příloha materiálu pracuje i s rámcem popisujícím návrh na mimořádnou odměnu pedagogickým pracovníkům jednotlivých škol. Tito pracovníci zajistili odborný dohled nad prezentujícími se žáky vybraných škol, přičemž velmi dobře reprezentovali i odborné školství Kraje Vysočina na výstavě. Výprava do Nitry zahrnovala devět středních odborných škol na krajském stánku a čtyři ve stánku se slovenskou partnerskou školou. Úhrada nákladů spojených s účastí na výstavě bude řešena formou poskytnutí finančních prostředků školám a bude kryta z kapitoly Školství, mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány jako Příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) je počítáno s finančními prostředky ve výši 350 000 Kč na krytí výdajů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2019.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 je mimo jiné počítáno s finančními prostředky na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2019 (ÚZ 00324).

Návrh usnesení bere na vědomí

vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2019 popsané v materiálu RK-34-2019-31, př. 1;

souhlasí

se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2020 v rozsahu popsaném v materiálu RK-34-2019-31, př. 2;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-34-2019-31, př. 3.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz