Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

RK-34-2019-32.pdf, RK-34-2019-32pr01.pdf , RK-34-2019-32pr02.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-34-2019-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
Zpracoval O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádosti středních škol zřizovaných Krajem Vysočina o navýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz.

1. Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (dále též "škola") žádá o navýšení příspěvku na provoz na pořízení nábytku do pokojů rekonstruovaného domova mládeže a cylindrických vložek do vnitřních dveří.

Ředitelka školy doručila OŠMS žádost o poskytnutí prostředků ve výši 1 440 000 Kč na pořízení nábytku do nově zrekonstruovaného domova mládeže školy. Při vyklízení prostor domova mládeže došlo vlivem stáří při manipulaci a demontáži nábytku k jeho poškození a aktuálně není možno původní nábytek použít v 10 pokojích. Kalkulace na vybavení jednoho dvoulůžkového pokoje činí 60 000 Kč. Jelikož náklady na vybavení domova mládeže v tomto roce převyšují finanční možnosti školy dané schváleným rozpočtem na letošní kalendářní rok, požádala ředitelka organizace o navýšení příspěvku na provoz.

Za účelem upřesnění požadavku proběhlo jednání mezi OŠMS a ředitelkou školy, kde bylo ředitelkou školy zmíněno, že předmětem stavebních prací byla i dodávka nových vnitřních dveří bez zámkových cylindrických vložek, které bude pořizovat škola.

Vzájemně bylo dohodnuto, že škola bude nový nábytek pořizovat postupně a žádost o zvýšení příspěvku na provoz na pořízení nezbytného nábytku ve výši 500 000 Kč (50 000 Kč na 1 pokoj) bude předložena k projednání radě kraje. Dále bylo vzájemně dohodnuto, že vzhledem k nutnosti pořídit cylindrické vložky bude ideální zvolit moderní klíčový systém (tzv. systém generálního klíče) za účelem jednoduššího způsobu zajištění řízeného přístupu do jednotlivých prostor domova mládeže a ochrany majetku školy. V souvislosti s tímto výstupem jednání formulovala ředitelka organizace požadavek na pokrytí nákladů spojených s pořízením uvedeného systému ve výši 275 000 Kč.

2. Gymnázium Velké Meziříčí (dále též „gymnázium“) žádá o zvýšení příspěvku na provoz o částku 240 000 Kč. V roce 2018 probíhala v budově gymnázia velká investiční akce: rekonstrukce šaten a sociálního zařízení. Dále se uskutečnila výměna oken – v roce 2018 1. etapa a v roce 2019 se dokončila 2. etapa. V souvislosti s tím vyvstaly potřeby na provedení dodatečné údržby placené z provozních prostředků. Při výměně oken bylo odstraněno zatemnění v některých učebnách a kabinetech, poškozen povrch parket v aule a podlaha v kabinetě chemie a angličtiny. Náklady spojené s výměnou zatemnění a podlahové krytiny v kabinetech ve výši 100  000  Kč byly hrazeny z rezervního fondu gymnázia. Dále při rekonstrukci šaten byl používán park před budovou gymnázia jako zařízení staveniště. Stromy a keře v parku před budovou gymnázia byly starší a podle doporučení odborníků bylo vhodné část z nich nahradit a celý park nově upravit. Tímto vznikly gymnáziu další vícenáklady, které není schopno z vlastních prostředků uhradit. Z těchto důvodů žádá Gymnázium Velké Meziříčí svého zřizovatele o zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 240 000 Kč na úhradu nákladů na revitalizaci parku před budovou gymnázia.   

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje schválit poskytnutí prostředků ve výši 775 000 Kč na pořízení nezbytného nábytku do pokojů nově zrekonstruovaného domova mládeže a cylindrických vložek do vnitřních dveří a ve výši 240 000 Kč na revitalizaci parku a použít k tomu disponibilní prostředky na kapitole Školství, mládeže a sportu (ÚZ 00038 - Konkurzy a periodické hodnocení ve výši 500 000 Kč, ÚZ 00307 - Pořízení učebních a kompenzačních pomůcek ve výši 275 000 Kč, ÚZ 00312 - Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže ve výši 240 000 Kč). Za tím účelem OŠMS radě kraje navrhuje schválit:

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 240 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy o částku 775 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 500 000 Kč, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 240 000 Kč a § 3146 – Zařízení výchovného poradenství o částku 275 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 775 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pořízení nezbytného nábytku do pokojů nově zrekonstruovaného domova mládeže a cylindrických vložek do vnitřních dveří dle materiálu RK-34-2019-32;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 240 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na úhradu nákladů na revitalizaci parku před budovou gymnázia dle materiálu RK-34-2019-32.

Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 240 000 Kč a § 3122 - Střední odborné školy o částku 775 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 500 000 Kč, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 240 000 Kč a § 3146 – Zařízení výchovného poradenství o částku 275 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 775 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pořízení nezbytného nábytku do pokojů nově zrekonstruovaného domova mládeže a cylindrických vložek do vnitřních dveří dle materiálu RK-34-2019-32;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 240 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na úhradu nákladů na revitalizaci parku před budovou gymnázia dle materiálu RK-34-2019-32
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium Velké Meziříčí, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz