Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-41: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s investiční činností kraje

RK-34-2020-41.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-34-2020-41
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s investiční činností kraje
Zpracoval O. Králík
Předkládá P. Kolář, K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší požadavek školy zřizované Krajem Vysočina na poskytnutí prostředků na pokrytí nákladů spojených s krajem realizovanou investiční akcí.

Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč (dále také "škola") požádala o poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 370 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s krajem realizovanou akcí - Rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektro a venkovní kanalizace (ORG 1810240000).

Ředitelka školy žádá o poskytnutí prostředků ve výši 285 000 Kč na pořízení a instalaci kamerového systému. Za tím účelem je nutno vybudovat nové rozvody pro umístění kamer, zvýšit jejich počet a pořídit obslužný SW. Nové rozvody je třeba vybudovat proto, že v rámci stavebních prací byla vybudována chráněná úniková cesta zahrnující nové zděné příčky pro usazení požárních dveří. Stávající prvky kamerového systému není možno použít vzhledem k technické zastaralosti.

Dále ředitelka školy žádá o poskytnutí prostředků ve výši 85 000 Kč na pokrytí osobních nákladů zaměstnanců školy, kteří se podíleli sami na terénních úpravách a údržbě zeleně, které bylo třeba zabezpečit pro bezproblémový průběh stavebních prací. V souvislosti s pracemi bylo nutno dále zapojit ve zvýšené míře zaměstnance podílející se na úklidu a dezinfekci prostor, kde práce probíhaly. Vzhledem k tomu, že činnosti zaměstnanců nad běžný rámec souvisely jen s realizací stavební akce, není možno zvýšené osobní náklady pokrýt z prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu. Ty jsou účelově vázány na činnost školy. Rozsah uvedených prací je za všechny zúčastněné zaměstnance 500 hodin. Částka 85 000 Kč zahrnuje jednotlivé složky platu včetně všech zákonných odvodů.

Návrh řešení

OŠMS a OM navrhují radě kraje poskytnout škole prostředky ve výši 370 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek a za tím účelem:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy o částku 370 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek o částku 370 000 Kč;
  • zvýšit závazný ukazatel "Příspěvek na provoz" o částku 370 000 Kč Vyšší odborné škole a  Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s krajem realizovanou investiční akcí dle materiálu RK-34-2020-41.

Finanční prostředky jsou školám a školským zařízením poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 20 297 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy o částku 370 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek o částku 370 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 370 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s krajem realizovanou investiční akcí dle materiálu RK-34-2020-41.
Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz