Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-57: Kotlíkové dotace

RK-34-2020-57.pdf, RK-34-2020-57pr01.xlsx

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-34-2020-57
Název Kotlíkové dotace
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o ucelenou informaci o dosavadní realizaci projektů tzv. „ Kotlíkových dotací“ Krajem Vysočina. 

Cílem projektů "Kotlíkových dotací" je likvidace starých neekologických kotlů na tuhá paliva a  jejich výměna za nové zdroje tepla splňující parametry ekodesignu.

Žadatel o dotaci může prostřednictvím tohoto programu získat na výměnu zdroje tepla dotaci až do výše 127 500 Kč. 

Během třech kol tohoto programu bylo předloženo přes 10 000 žádostí o poskytnutí dotace.

Momentálně jsou první dvě kola tohoto programu ve fázi udržitelnosti (první kolo do roku 2023, druhé kolo do roku 2025) a v případě třetího kola probíhá příjem žádostí a zároveň kontrola a proplácení již schválených žádostí. 

Vzhledem k velkému zájmu o aktuálně probíhající 3. kolo kotlíkových dotací, získal Kraj Vysočina na financování projektů, na které nezbyly prostředky z Operačního programu životní prostředí 2014-2020, další finanční prostředky z programu Nová zelená úsporám v rámci podprogramu Adaptační a mitigační opatření (AMO). Zároveň má Kraj Vysočina možnost podat do konce roku 2020 na Ministerstvo životního prostředí ČR žádost o využití nevyčerpaných prostředků z prvních dvou kol ve výši 14 mil. pro financování dalších žádostí ve třetím kole. 

V současné době jsou podána na Policii ČR trestní oznámení na 9 žadatelů o dotaci, za účelem objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 trestního zákoníku. 

Bližší informace o počtu projektů a objemu finančních prostředků jsou uvedeny v materiálu RK-34-2020-57, př. 1

V rámci administrace jednotlivých projektů byly uzavřeny stovky dodatků ke smlouvám z důvodu řešení např. změny zdrojů tepla, úmrtí příjemců, změny trvalého bydliště příjemce, změny majitele nemovitostí z důvodu prodeje či darování apod. U realizovaných projektů rovněž proběhla dle rozhodnutí kontrola na místě na 5% vzorku podpořených projektů.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-34-2020-57 a RK-34-2020-57, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-34-2020-57 a RK-34-2020-57, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz