Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2020-53: Schválení změny účelu investičního příspěvku u zřizovaných středních škol

RK-35-2020-53.pdf, RK-35-2020-53pr01.xls , RK-35-2020-53pr02.xls , RK-35-2020-53pr03.xls

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-35-2020-53
Název Schválení změny účelu investičního příspěvku u zřizovaných středních škol
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší návrh na změnu účelu schváleného investičního příspěvku u vybraných zřizovaných středních škol.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0489/07/2019/ZK dne 10. 12. 2019 schválilo návrh rozpočtu kraje na rok 2020, jehož součástí byl mj. návrh na poskytnutí investičního příspěvku na dofinancování pořízení robotického svařovacího pracoviště pro:

  • Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava (dále také "SŠ PTA JI") ve výši 801 tis. Kč;
  • Střední průmyslovou školu Třebíč (dále také "SPŠ TR") ve výši 801 tis. Kč;
  • Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov (dále také "SPŠ SOU PE") ve výši 801 tis. Kč;
  • Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou (dále také "VOŠ SPŠ ZR")  ve výši 801 tis. Kč.

Usnesením č. 0885/16/2020/RK dne 19. 5. 2020 Rada Kraje Vysočina schválila předložené návrhy rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020 obsahující investiční plán (plán financování zamýšlených investičních akcí) zahrnující u výše uvedených škol i pořízení robotického svařovacího pracoviště. Stejným usnesením byla z důvodu epidemické situace a nejasného ekonomického vývoje ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení uložena povinnost odložit realizaci všech investičních akcí (s vyjmenovanými výjimkami).

Dne 16. 10. 2020 rada kraje usnesením č. 1824/29/2020/RK schválila aktualizované investiční plány zřizovaných škol a školských zařízení na rok 2020, které obsahovaly pouze akce, které byly školy a školská zařízení schopny dokončit do konce kalendářního roku 2020. SŠ PTA JI, SPŠ SOU PE do investičních plánů nezahrnuly robotická svařovací pracoviště, protože na základě předběžných jednání nepředpokládaly včasné dokončení realizace. VOŠ SPŠ ZR do investičního plánu akci zahrnula, ale následně po zjištění dalších skutečností upustila od realizace z časových důvodů.

SŠ PTA JI, SPŠ SOU PE a VOŠ SPŠ ZR předložily zřizovateli prostřednictvím Portálu PO návrh na změnu investičního plánu a žádají o možnost čerpání prostředků alokovaných na kapitole Školství, mládeže a sportu určených k účelu, který nebyly schopny z časových důvodů naplnit, na jiné investiční akce, k tomu navrhují:

  • SPŠ SOU PE změnu účelu schváleného investičního příspěvku a jeho použití na spolufinancování akcí "Technické zhodnocení 1ks hrotového soustruhu korejské výroby" ve výši 401 tis. Kč a "Technické zhodnocení 1ks univerzální frézky FA3U" ve výši 400 tis. Kč;
  • VOŠ SPŠ ZR změnu účelu schváleného investičního příspěvku a jeho použití na spolufinancování akcí "Výukové panely pro experimenty a pokusy (2 ks)" ve výši 580 tis. Kč a "Software: interaktivní výukové 2D animace výukových sestav" ve výši 22,1 tis. Kč;
  • SŠ PTA JI změnu účelu schváleného investičního příspěvku a jeho použití na spolufinancování akce "Technické zhodnocení 2 ks klasických obráběcích strojů" ve výši 801 tis. Kč.
Návrh řešení

OŠMS podporuje rozvoj materiálně-technického vybavení škol sloužící k zabezpečení kvalitního vzdělávání žáků technických oborů, proto navrhuje radě kraje schválit změnu účelu investičních příspěvků a návrhy na změnu investičních plánů dle materiálu RK-35-2020-53 a jeho příloh č. 1 až 3. Prostředky na kapitole Školství, mládeže a sportu určené na krytí investičních příspěvků nejsou aktuálně dotčeny jiným záměrem. Ředitelé škol jsou zároveň připraveni v případě schválení navrženého usnesení pořídit robotická svařovací pracoviště v roce 2021 z vlastních zdrojů (a případně s využitím i jiných vhodných zdrojů). OŠMS dále radě kraje navrhuje souhlasit s realizací akcí VOŠ SPŠ ZR ("Výukové panely pro experimenty a pokusy (2 ks)" a "Software: interaktivní výukové 2D animace výukových sestav") i přes pozastavení uložené vlastním usnesením. K realizaci akcí SŠ PTA JI a SPŠ SOU PE rada kraje souhlas již udělila.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • změnu účelu investičního příspěvku u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-35-2020-53;
  • investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-35-2020-53, př. 1, RK-35-2020-53, př. 2, RK-35-2020-53, př. 3.
souhlasí

u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou s realizací akcí "Výukové panely pro experimenty a pokusy (2 ks)" a "Software: interaktivní výukové 2D animace výukových sestav" i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz