Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-88: Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027

RK-36-2020-88.pdf, RK-36-2020-88pr01.docx , RK-36-2020-88pr02.pdf , RK-36-2020-88pr03.pdf , RK-36-2020-88pr04.ppt

Číslo materiálu 88
Číslo jednací RK-36-2020-88
Název Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
Zpracoval L. Matoušková, M. Molák, J. Petrák, R. Sýkora, D. Vichr, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o materiál, který informuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina o nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti s programovým obdobím EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programové období EU 2021 – 2027 za období 07/2020 – 12/2020. 

Usnesením č. 0330/04/2020/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí informace (Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálech ZK-04-2020-73, př. 1 a ZK-04-2020-73, př. 2) o nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti s programovým obdobím EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programové období EU 2021 – 2027  za období 01/2020 – 06/2020. 

Od července 2020 byly v této oblasti řešeny především následující záležitosti (podrobně jsou jednotlivé oblasti popsány v materiálu RK-36-2020-88, př. 1., kapitola 1):

 

 • Realizace operačních programů v období 2014 – 2020 – aktuálně dobíhají poslední výzvy v některých operačních programech.
 • Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – České republika 2014 – 2020 – probíhá implementace programu, s uzávěrkou příjmu žádostí v aktuální výzvě do 15. 1. 2021. Současně pokračuje příprava programu na období 2021 – 2027, s předběžným výhledem spuštění nového programu na začátku roku 2022.
 • Regionální stálá konference zastřešovala konání 2 odborných seminářů k podpoře absorpční kapacity žadatelů v regionu (Dotační příležitosti pro obce na rok 2021, Klimatické změny a možné přístupy k jejich řešení z úrovně samosprávy).
 • Integrovaný plán rozvoje územní Jihlavské sídelní aglomerace („IPRÚ JSA“) – pokračovala implementace integrované strategie a příprava nových výzev k předkládání projektů. Současně probíhá příprava analytické části Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace, která v programovém období 2021 – 2027 naváže na IPRÚ JSA.
 • Místní akční skupiny („MAS“) v Kraji Vysočina úspěšně realizují strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) a připravují vyhlášení posledních výzev, zejména v Integrovaném regionálním operačním programu („IROP“) a Programu rozvoje venkova. V rámci příprav na programové období 2021 – 2027 jsou připravovány metodické materiály pro standardizaci MAS a tvorbu nových strategií CLLD.
 • Pokračovala implementace Krajského akčního plánu („KAP“) a místních akčních plánů („MAP“) jako systémových nástrojů rozvoje vzdělávání v území. KAP se věnuje prioritám vzdělávací politiky ve středním a vyšším odborném školství a jeho součástí je mj. též pravidelně aktualizovaný Rámec pro investice do infrastruktury, kdy zařazení do Rámce je podmínkou přijatelnosti financování investice z IROP. MAP jsou realizovány na úrovni obcí s rozšířenou působností a zaměřují se na rozvoj a zvýšení kvality předškolního a školního vzdělávání v území.

 

V průběhu 2. pololetí 2020 dále pokračovaly na úrovni EU i ČR přípravy na programové období EU 2021 – 2027, a to v kontextu řešení dopadů pandemie COVID-19 na EU a její členské státy. Evropská rada na svém mimořádném zasedání ve dnech 17. – 21. 7. 2020 dohodla základní parametry dlouhodobého rozpočtu EU, který se člení na víceletý finanční rámec na období 2021 – 2027 (1 074,3 mld. EUR, v tom kohezní politika 330,235 mld. EUR) a nástroj Next Generation EU (750 mld. EUR). Podrobně je tato problematika popsána v materiálu RK-36-2020-88, př. 1, kapitoly 2.1 a 2.2. 

Nástroje Next Generation EU představují nový plán na podporu oživení EU po pandemii COVID-19 a jeho součástí je několik iniciativ, mezi nimi zejména:

 • Nástroj REACT-EU k posílení schopnosti členských států reagovat na krizi související s pandemií COVID-19. Alokace pro ČR by se mohla pohybovat ve výši cca 1 mld. EUR (cca 27 – 31 mld. Kč) s tím, že o tyto prostředky bude posílen současný IROP. Podpora by měla být určena na témata zdravotnictví (přístrojové vybavení, stavby a zdravotnická záchranná služba), integrovaný záchranný systém, sociální infrastruktura v pasivním standardu, infrastruktura pro sportovce a cyklodoprava, s uznatelností výdajů od 1. 2. 2020. (podrobněji materiál RK-36-2020-88, př. 1, kapitola 3.3)
 • Nástroj na podporu oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility) k podpoře strukturálních reforem a veřejných investic. Jedná se o nástroj v přímém řízení Evropské komise s tím, že podmínkou pro čerpání těchto prostředků je zpracování tzv. Národního plánu obnovy. Přípravy na úrovni ČR koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. (podrobněji materiál RK-36-2020-88, př. 1, kapitola 3.4)
 • Fond pro spravedlivou transformaci je určen k podpoře transformace tzv. uhelných regionů na čistou ekonomiku. V případě ČR se finanční pomoc z tohoto nástroje bude týkat Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje a bude čerpána prostřednictvím samostatného operačního programu. (podrobněji materiál RK-36-2020-88, př. 1, kapitola 3.5)

 

V podmínkách ČR budou po roce 2021 tyto nástroje a klasické operační programy dále doplněny tzv. Modernizačním fondem. Tento fond bude financován z příjmů z dražeb emisních povolenek a bude z něj možné čerpat prostředky na podporu investic vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. Fond je v současné době připravován Ministerstvem životního prostředí, s odhadovanou alokací na léta 2021 – 2030 ve výši cca 154 mld. Kč. (podrobně viz materiál RK-36-2020-88, př. 1, kapitola 3.6) 

Na úrovni regionů dále v současné době probíhá zpracování Regionálních akčních plánů („RAP“), které budou v programovém období 2021 – 2027 sloužit jako intervenční nástroj k řešení územní dimenze v programech financovaných z fondů EU. RAP bude prostřednictvím IROP II řešit vybraná témata spadající do kompetence krajů (silnice II. třídy, zdravotnická záchranná služba, deinstitucionalizace sociálních služeb, střední školství) s tím, že v rámci každého tématu bude stanoveno maximální procento alokace pro daný kraj dle analyticky podloženého klíče. Seznam možných projektů za Kraj Vysočina pro potřeby RAP byl předložen Radě Kraje Vysočina v materiálu RK-29-2020-27 a bude dále upřesňován, s předpokladem schválení finální podoby RAP Regionální stálou konferencí v 1. polovině 2021 (podrobně viz materiál RK-36-2020-88, př. 1, kapitola 3.7). 

V návaznosti na nové informace o přípravě programového období 2021 – 2027 a nových nástrojích EU uložila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1597/25/2020/RK („Rada kraje bere na vědomí informace o přípravě na Programové období EU 2021-2027 uvedené v materiálu RK-25-2020-102; ukládá odboru informatiky, odboru analýz a podpory řízení, odboru regionálního rozvoje a odboru zdravotnictví předložit do 30. 9. 2020 seznam projektů vhodných do připravovaných výzev v rámci IROP 2014 – 2020“), dotčeným odborům zpracovat seznam projektů vhodných k realizaci v rámci nástroje REACT-EU. 

Pro úplnost jsou v materiálu RK-36-2020-88, př. 2 uvedeny informace o čerpání finančních prostředků Evropské unie v celé ČR, v mezikrajském porovnání i v Kraji Vysočina. Materiál zpracoval Odbor regionálního rozvoje na základě dat z aplikace MS2014+ k 31. 9. 2020.

Návrh řešení

Nástroj REACT-EU (blíže popsaný v materiálu RK-36-2020-88, př. 1, kapitola 3.3, pro oblast zdravotnictví v materiálu RK-36-2020-88, př. 4), představuje pro Kraj Vysočina možnou významnou finanční pomoc pro řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Protože prostředky z tohoto nástroje musí být vyčerpány do konce roku 2023, lze očekávat velký tlak na rychlé čerpání a je nutné věnovat zvýšenou pozornost kvalitní přípravě projektů. 

V materiálu RK-36-2020-88, př. 3 je uveden seznam současných investičních potřeb nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a sociálních zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Pro některé současné potřeby se jeví jako možné využití prostředků nástroje REACT-EU prostřednictvím IROP za oblast zdravotnictví a sociální infrastruktury. Pro oblast zdravotnictví se předpokládá 100 % dotace, pro sociální infrastrukturu by dotace měla tvořit 85 % způsobilých výdajů. 

Seznam projektů bude dále upřesňován s ohledem na skutečnost, že dosud nejsou známy či finálně potvrzeny všechny podmínky výzev, které mohou mít vliv na možnost předložení projektu (např. specifikace možných žadatelů, počet projektů na žadatele, max. výše dotace, cílové skupiny). Z tohoto důvodu rovněž nebylo možné seznam projektů s předpokladem využití nástroje REACT-EU předložit v termínu předpokládaném dle výše uvedeného usnesení č.  1597/25/2020/RK  (konec září 2020). 

 

Vzhledem k tomu, že dle dosud dostupných informací pro oblast zdravotnictví, viz materiál RK-36-2020-88, př. 4, mají mezi způsobilé žadatele patřit pouze poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů či poskytovatelé lůžkové péče, definováni dle cílové skupiny, bude pravděpodobně možné podat do REACT-EU pouze projekty, kde budou předkladatelem příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, dle materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 1. Projekty v současné době realizované krajem či navrhované k realizaci krajem, dle materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 2 by bylo možné předložit v případě, že by mezi způsobilé žadatele patřily i kraje. 

 

Oblast sociálních věcí je v rámci REACT-EU řešena teprve krátkou dobu a konkrétní podmínky čerpání jsou v jednání na národní úrovni. Dle dosud známých informací by způsobilými žadateli mohly být kraje, proto Odbor sociálních věcí ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti definoval současné priority, viz materiál RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 3, které budou dále vyhodnocovány a upřesňovány v závislosti na postupně připravovaných podmínkách čerpání.

 

Pro úspěšnou realizaci projektů dle podmínek výzvy REACT-EU je rovněž nutné počítat s  jejich předfinancováním, v případě realizace příspěvkovou organizací (oblast zdravotnictví) například nutností zápůjčky od kraje. 

Vzhledem k tomu, že některé záležitosti nejsou stále ještě finálně dořešeny a jejich změny či další vývoj i vzhledem k pandemii COVID-19 se dají v blízké budoucnosti předpokládat, jsou informace uvedené v tomto materiálu a jeho přílohách platné k 2. 12. 2020. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina („ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-36-2020-88, RK-36-2020-88, př. 1, RK-36-2020-88, př. 2, RK-36-2020-88, př. 3 a RK-36-2020-88, př. 4.

ORR dále navrhuje Radě Kraje Vysočina:

 • uložit příspěvkovým organizacím uvedeným v příloze RK-36-2020-88, př. 3 tabulka č. 1 a odboru zdravotnictví zajistit kvalitní přípravu projektů, pro které bude možné využít prostředky z nástroje REACT-EU, dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 1;
 • uložit Odboru sociálních věcí, Odboru majetkovému a Odboru regionálního rozvoje zahájit přípravu projektů, pro které bude možné využít prostředky z nástroje REACT-EU, dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 3 v závislosti na dostupných informacích o podmínkách čerpání v sociální oblasti.
Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s předloženým materiálem. Projektové záměry v sociální oblasti vyplývají z předchozích jednání samosprávy, rozvojových plánů příspěvkových organizací a střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že v době přípravy seznamu projektů nebyly a doposud ani nejsou známy přesnější podmínky jednotlivých výzev, nelze prozatím jejich výčet zúžit, případně jejich zaměření blíže specifikovat a konkretizovat. Tato skutečnost se týká především projektů zařazených do programu REACT-EU, kde bylo umožněno financování i projektů ze sociální oblasti teprve v nedávné době. OSV bude této příležitosti získat finanční prostředky na další rozvoj a obnovu materiálně-technické základny pobytových sociálních věnovat maximální pozornost.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předloženým materiálem.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. 

Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s materiálem

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-36-2020-88, RK-36-2020-88, př. 1, RK-36-2020-88, př. 2, RK-36-2020-88, př. 3 a RK-36-2020-88, př. 4;

ukládá
 • příspěvkovým organizacím uvedeným v příloze RK-36-2020-88, př. 3 tabulka č. 1 a odboru zdravotnictví zajistit kvalitní přípravu projektů, pro které bude možné využít prostředky z nástroje REACT-EU, dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 1;
 • Odboru sociálních věcí, Odboru majetkovému a Odboru regionálního rozvoje zahájit přípravu projektů, pro které bude možné využít prostředky z nástroje REACT-EU, dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 3 v závislosti na dostupných informacích o podmínkách čerpání v sociální oblasti.
Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje, Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz