Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-95: Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“

RK-36-2020-95.pdf, RK-36-2020-95pr01.pdf

Číslo materiálu 95
Číslo jednací RK-36-2020-95
Název Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“ zahájené na základě usnesení rady kraje č.  1958/31/2020/RK ze dne 20. 10. 2020.

Pro výběr dodavatele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Zadávací řízení bylo zahájeno zveřejněním výzvy a zadávacích podmínek na profilu zadavatele dne 20. 10. 2020. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena ekonomická výhodnost spočívající v nejnižší nabídkové ceně včetně DPH.          

Ve  lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 13 nabídek.

Otevírání elektronicky podaných nabídek provedly osoby pověřené radou kraje usnesením č. 1957/31/2020/RK a č.  1718/27/2020/RK a pořídily protokol o otevírání obálek, jež je obsahem materiálu RK-36-2020-95, př. 1. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná usnesením rady kraje č. 1958/31/2020/RK ze dne 20. 10. 2020. V rámci činnosti hodnotící komise byly pořízeny dokumenty požadované ZZVZ viz materiál RK-36-2020-95, př. 1.

Jako nejvýhodnější v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“ byla vyhodnocena nabídka účastníka řízení AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25344447.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují radě kraje rozhodnout vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“ účastníka řízení AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25344447.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“ účastníka řízení AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25344447;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz