Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-20: Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020

RK-37-2020-20.pdf, RK-37-2020-20pr01.xls , RK-37-2020-20pr02.xls , RK-37-2020-20pr03.xls , RK-37-2020-20pr04.xls , RK-37-2020-20pr05.xls , RK-37-2020-20pr06.xls , RK-37-2020-20pr07.xls , RK-37-2020-20pr08.xls , RK-37-2020-20pr09.xls , RK-37-2020-20pr10.xls

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-37-2020-20
Název Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 10
Popis problému

Jedná se o schválení aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020.

Příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu, který zahrnuje vedle rozpočtu (plán nákladů a výnosů) rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční a odpisový plán a plán oprav. Finanční plány schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel. Na základě dohody s  odborem kontroly byly organizace požádány o vypracování aktualizovaných finančních plánů včetně odpisových plánů, které zobrazují skutečnou tvorbu odpisů majetku v roce 2020. Rozdíly v odpisových plánech oproti původně schváleným plánům vznikly z důvodu nerealizování některých plánovaných nákupů movitého majetku, případně z důvodu nižších či vyšších pořizovacích cen a nově zařazených technických zhodnocení nemovitostí.

Rozpočty na rok 2020 u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu zobrazují předpokládané výsledky hospodaření u sedmi organizací vyrovnané a u tří organizací ziskové. Při aktualizaci rozpočtů na rok 2020 vycházely organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z fondu investic, investiční a neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti, které byly nastaveny usneseními schválenými v průběhu roku 2020.

V aktualizovaných finančních plánech jednotlivých organizací jsou promítnuty požadavky dle metodiky krajského úřadu k odpisovým plánům sestaveným podle pravidel zřizovatele a mimořádné investiční a neinvestiční příspěvky schválené zřizovatelem v průběhu roku 2020.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje:

  • schválit aktualizované rozpočty (plány nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány a odpisové plány, plány oprav a závazných ukazatelů zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020;
  • souhlasit s případným zapojením fondu odměn a rezervního fondu na konci roku;
  • zmocnit ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět úpravy a přesuny finančních prostředků v rámci fondu investic.
Stanoviska Odbor ekonomický

bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
souhlasí
  • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
  • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz