Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-71: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

RK-37-2020-71.pdf, RK-37-2020-71pr01.xls , RK-37-2020-71pr02.xls , RK-37-2020-71pr03.doc , RK-37-2020-71pr04.doc

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-37-2020-71
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
Zpracoval A. Vlachová, J. Kafková, J. Baštová
Předkládá J. Břížďala
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál podává informaci o úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z MŠMT kraji a o úpravách rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem od 8. 10. 2020.

Informace o stanovení objemu přímých výdajů na rok 2020 a jeho úpravách do 7. 10. 2020 je obsahem materiálu RK-37-2020-71, př. 3. Celková částka přímých výdajů k tomuto datu činí 7 393 070 566 Kč a je v této výši zahrnuta v rozpočtu kraje.

  1. K 22. 10. navýšilo MŠMT kraji rozpočet přímých výdajů o finanční prostředky určené nižším stupňům víceletých gymnázií na pořízení učebních pomůcek využitelných pro distanční výuku o částku 1 840 800 Kč. Tyto prostředky byly do rozpočtu dotčených škol rozepsány k datu 26. 10. Celkový objem přímých výdajů po této úpravě je 7 393 070 566 Kč.
  2. OŠMS těm školám, které vykázaly poskytování podpůrných opatření a jejich změny, upravil rozpočet k 23. 10. (změny vykázané v měsíci září) a k 23. 11. (změny vykázané v měsíci říjnu).
  3. Poslední úprava rozpočtu byla provedena k 7. 12. Informace o této úpravě rozpočtu jsou obsahem materiálu RK-37-2020-71, př. 4.

Po provedení těchto úprav rozpočtu bylo z přiděleného objemu přímých výdajů rozepsáno celkem 7 378 176 505 Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 939 624 769 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 5 438 551 736 Kč. Z celkového objemu rezervy nebylo, zejm. z důvodu nižšího čerpání přidělených prostředků na ostatní osobní náklady a nižšího čerpání podpůrných opatření, rozepsáno 16 734 861 Kč. Tyto finanční prostředky budou vráceny na účet MŠMT.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že v rozpočtu kraje je zahrnuta částka přímých výdajů ve výši 7 393 070 566 Kč, je třeba schválit rozpočtové opatření a snížit příjmy a výdaje rozpočtu o částku 14 894 061 Kč. U škol a školských zařízení zřizovaných krajem je navrhováno schválit úpravu závazného ukazatele příspěvek na provoz. Dále OŠMS navrhuje radě kraje v souladu s § 161c odst. 8 školského zákona doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis přímých výdajů jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 14 894 061 Kč dle materiálu RK-37-2020-71;
  • úpravu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-37-2020-71, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-37-2020-71, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-37-2020-71, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021)
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz