Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-80: Návrh na schválení investičních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

RK-37-2020-80.pdf, RK-37-2020-80pr01.xls , RK-37-2020-80pr02.xls , RK-37-2020-80pr03.xlsx

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-37-2020-80
Název Návrh na schválení investičních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
Zpracoval O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší změnu investičních plánů některých organizací v odvětví školství.

Usnesením č. 0885/16/2020/RK dne 19. 5. 2020 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2020 za odvětví školství dle materiálu RK-16-2020-36, př. 1. Jejich součástí byly investiční plány s přehledem jednotlivých akcí a zdrojů jejich financování.

Průběžně jsou radě kraje předkládány návrhy na změnu investičních plánů v závislosti na aktuálních potřebách organizací.

Změna investičních plánů spočívá:

  • u Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 v zařazení nové akce – vstupního terminálu na čipy v částce 115 000 Kč. Gymnázium obdrželo neúčelový finanční dar od města Humpolec, který použije na realizaci výše uvedeného vstupního terminálu na čipy;
  • u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 v zařazení nové akce – rolovací vrata expedice jatka v částce 60 000 Kč. Jedná se o nutnou výměnu stávajících rolovacích vrat v důsledku jejich poruchy (odstranění havarijního stavu);
  • u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou v úpravě údajů u zařazené akce "Software: interaktivní výukové 2D animace výukových sestav". Škola původně v důsledku chyby lidského faktoru uvedla do investičního plánu chybnou částku, kvůli které by škola mohla čerpat o 198 900 Kč méně, než činí schválený investiční příspěvek (801 000 Kč). Škola požádala radu kraje písemně o schválení změny, která napraví původní chybu.

Výše uvedené organizace žádají radu kraje o udělení výjimky z ustanovení č. 0885/16/2020/RK, kterým bylo ředitelům škol a školských zařízení uloženo pozastavit realizaci naplánovaných investičních akcí, tedy o schválení realizace akcí bez stanoveného odkladu.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit předloženými investičními plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-37-2020-80, př. 1, RK-37-2020-80, př. 2 a RK-37-2020-80, př. 3.

Zároveň OŠMS navrhuje radě udělit souhlas s realizací vyjmenovaných akcí i přes jejich dočasné pozastavení.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-37-2020-80, př. 1, RK-37-2020-80, př. 2 a RK-37-2020-80, př. 3;

souhlasí

s realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-37-2020-80, které je nutno z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesení rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz