Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 03/2021

Usnesení 0093/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-02, př. 1.


Usnesení 0094/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-03, př. 2.


Usnesení 0095/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2020 dle materiálu RK-03-2021-04, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2021-04, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 0096/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-03-2021-05, př. 1.


Usnesení 0097/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 6 000 000 Kč dle materiálu RK-03-2021-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-06, př. 3.


Usnesení 0098/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-03-2021-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0099/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci Obci Šlapanov, IČO 00268348 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-03-2021-08, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0100/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-03-2021-09, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-09, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-03-2021-09, př. 1.


Usnesení 0101/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-03-2021-10, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-10, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-03-2021-10, př. 1.


Usnesení 0102/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020 dle materiálu RK-03-2021-11, př. 1.


Usnesení 0103/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ dle materiálu RK-03-2021-12, př. 1upr1.


Usnesení 0104/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-13, př.  1.


Usnesení 0105/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-14, př. 1.


Usnesení 0106/03/2021/RK

Rada kraje
zřizuje

 • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro informatiku a Smart region, Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;

jmenuje

předsedy a členy:

 • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro informatiku a Smart region, Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;

dle materiálu RK-03-2021-15, př. 1upr1, s účinností od 1. 2. 2021.


Usnesení 0107/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-16, př. 1.


Usnesení 0108/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-18, př. 1.


Usnesení 0109/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-19, př. 1.


Usnesení 0110/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2020 v celkové výši 538 862 545,92 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 5 851 890,11 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.


Usnesení 0111/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2021“ dle materiálu RK-03-2021-21, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0112/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu RK-03-2021-22, př. 1.


Usnesení 0113/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje doporučit Vládě ČR a jejím poradním orgánům podporovat variantu SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav, dle materiálů RK-03-2021-23, př. 1, RK-03-2021-23, př. 2, RK-03-2021-23, př. 3.


Usnesení 0114/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu RK-03-2021-24, př. 1.


Usnesení 0115/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice dle materiálu RK-03-2021-25, př. 1.


Usnesení 0116/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"" ve výši 214,2 tis. Kč;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.

bere na vědomí

objednávky k  administraci projektů "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAS a ISO) v Kraji Vysočina CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016676" , "Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" a "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486" dle materiálu RK-03-2021-26, př. 3;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486" z kapitoly Evropské projekty;


Usnesení 0117/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dle zásad o poskytnutí finančních prostředků žadatelce dle materiálů RK-03-2021-27, př. 1 a RK-03-2021-27, př. 2.


Usnesení 0118/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 438 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 438 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc prosinec 2020.


Usnesení 0119/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-03-2021-29, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 21 623 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 21 623 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“.


Usnesení 0120/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2021-30, př. 1.


Usnesení 0121/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-03-2021-31, př. 1, RK-03-2021-31, př. 2.


Usnesení 0122/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2021-32, př. 1.


Usnesení 0123/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2021-33, př. 1.


Usnesení 0124/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plán Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-34, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2021-34, př. 1.


Usnesení 0125/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2021-35, př. 2;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci, předložit zřizovateli prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina v dostatečném časovém předstihu informaci o termínu čerpání finančních prostředků (splatnosti závazků), tak, aby bylo možné projednat v příslušných orgánech kraje rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • souhlasit s realizací plánovaného projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ předkládaného do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;
 • schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ v celkové výši 67 604 493 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.


Usnesení 0126/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2021“ dle materiálu RK-03-2021-36, př. 1.


Usnesení 0127/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o řešení námitek dle materiálu RK-03-2021-37, př. 2;
 • vzít na vědomí zohlednění připomínek dle materiálu RK-03-2021-37, př. 1 – str. 48 – 51,
 • vydat Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, formou opatření obecné povahy, dle materiálu RK-03-2021-37, př. 1;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.


Usnesení 0128/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-17, př. 1.


Usnesení 0129/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“ dle materiálu RK-03-2021-38, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-38, př. 3.


Usnesení 0130/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2021-39, př. 1 a RK-03-2021-39, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2021-39, př. 1 a RK-03-2021-39, př. 3.


Usnesení 0131/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0132/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.1526, za podmínek uvedených v materiálu RK-03-2021-41, př. 4;
 • s prodejem nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.1072, za podmínek uvedených v materiálu RK-03-2021-41, př. 5.


Usnesení 0133/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-42, př. 3.


Usnesení 0134/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-03-2021-43, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-43, př. 2.


Usnesení 0135/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2021-44, př. 1 a RK-03-2021-44, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2021-44, př. 1 a RK-03-2021-44, př. 3.


Usnesení 0136/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" dle materiálu RK-03-2021-45, př. 1.


Usnesení 0137/03/2021/RK

Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít dodatek smlouvy o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu RK-03-2021-46, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 589 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 589 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu RK-03-2021-46, př. 3.


Usnesení 0138/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UNESCO 2021" dle materiálu RK-03-2021-47, př. 1.


Usnesení 0139/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:
 • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-48, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0140/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Postupové přehlídky v kultuře 2021“ dle materiálu RK-03-2021-49, př. 1.


Usnesení 0141/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 dle materiálu RK-03-2021-50, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0142/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021" dle materiálu RK-03-2021-51, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0143/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 1 roku 2021 dle materiálu RK-03-2021-52, př. 2;

bere na vědomí

zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu RK-03-2021-52, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu RK-03-2021-52, př. 1.


Usnesení 0144/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši max. 12 600 000 Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2 900 000 Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 0145/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-54, př. 1.


Usnesení 0146/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „SPORTOVIŠTĚ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-55, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0147/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-56, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členkou zastupitelstva, která je členkou řídícího výboru.


Usnesení 0148/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou Třebíč dle vzoru uvedeném v materiálu RK-03-2021-57, př. 1.


Usnesení 0149/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu RK-03-2021-58, př. 1.


Usnesení 0150/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dotaci ve výši 2 948 777,64 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „Softbalové hřiště – přístavba šaten“.


Usnesení 0151/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 66 780 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021 dle materiálu RK-03-2021-60, př. 1.


Usnesení 0152/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 3 000 000 Kč na přístavbu provozního objektu víceúčelové sportovní haly.


Usnesení 0153/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pelhřimov, kterou zřizuje obec, ve výši 165 652 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu RK-03-2021-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-62, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 931 827 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu RK-03-2021-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2021-62, př. 3.


Usnesení 0154/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ODPADY 2021“ dle materiálu RK-03-2021-63, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0155/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021“ dle materiálu RK-03-2021-64, př. 1.


Usnesení 0156/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ dle materiálu RK-03-2021-65, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0157/03/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 0158/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-67, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0159/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu RK-03-2021-68, př. 1.


Usnesení 0160/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-69, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Moudrov z vlastnictví obce Obrataň, se sídlem Obrataň 204, 394 12 Obrataň, IČ: 002 48 746, do vlastnictví Kraje Vysočina.

rozhoduje

zrušit usnesení 2218/36/2020/RK ze dne 8. 12. 2020;


Usnesení 0161/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-70, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0162/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, dle materiálu RK-03-2021-71, př. 1.


Usnesení 0163/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního přípravy stavby "II/405 Zašovice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-03-2021-72, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0164/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2021-73, př. 1 a RK-03-2021-73, př. 2.


Usnesení 0165/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zmocnit Ing. Zdeňka Berku, od 1. 2. 2021 vedoucího odboru majetkového, k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních týkajících se nemovitého majetku dle materiálu RK-03-2021-74, př. 1.


Usnesení 0166/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. dle materiálu RK-03-2021-75, př. 1;

schvaluje

podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za třetí etapu projeku Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto dokumenty, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.


Usnesení 0167/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

převod části zůstatku ve výši 10 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II." zpět do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-76, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0168/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu Transformace Domova Háj III. popsané v materiálu RK-03-2021-77, které budou součástí Žádosti o změnu č. 9;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 9 projektu Transformace Domova Háj III. prostřednictvím systému ISKP14+, včetně příloh požadovaných dotačním orgánem.


Usnesení 0169/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-78, př. 1.


Usnesení 0170/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021“ dle materiálu RK-03-2021-79, př. 1.


Usnesení 0171/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-80, př. 5;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-80, př. 6.


Usnesení 0172/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 068 024 821 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-81, př. 1;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1743/28/2020/RK a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2021 dle materiálu RK-03-2021-81, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2021“ dle materiálu RK-03-2021-81, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-03-2021-81, př. 4, RK-03-2021-81, př. 5 a RK-03-2021-81, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 434 945 000 Kč dle materiálu RK-03-2021-81, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 555 140 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-03-2021-81, př. 5 a RK-03-2021-81, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-81, př. 7.


Usnesení 0173/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace, který je uveden v materiálu RK-03-2021-82, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz