Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1654/25/2018/RK

Usnesení: 1654/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-49
Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy o částku 1 433 190 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 16 500 Kč a § 3117 - První stupeň základních škol o částku 5 940 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 455 630  Kč dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-49, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz