Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 25/2018

Usnesení 1606/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-02, př. 1.


Usnesení 1607/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 870 800 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 500 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 201 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 191 100 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč

  za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 976 800 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 260 300 Kč

  za účelem krytí provozních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“;

 • změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu „Standard ICT 2018“ dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1;
ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2018“ v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1.


Usnesení 1608/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Podnájemní smlouvy podle podmínek stanovených v materiálu RK-25-2018-04, př. 1.


Usnesení 1609/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-12, př. 1.


Usnesení 1610/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-13, př. 1.


Usnesení 1611/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5167 -Služby školení a vzdělávání o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2018;
ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2018.


Usnesení 1612/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 4 019 177 Kč (ÚZ 35019 ve výši 855 871 Kč a ÚZ 35015 ve výši 3 163 306 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 878 408 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 916 764,50 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 024 004,50 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 97 500 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 102 500 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-25-2018-06, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 24 602 Kč (ÚZ 35019) původně určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 24 602 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 1613/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-07, př. 1.


Usnesení 1614/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-08, př. 1.


Usnesení 1615/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-25-2018-09, př. 1RK-25-2018-09, př. 2.


Usnesení 1616/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Defibrilátor – TEC 8251K, r. v. 1998, i. č. 001-000-001-017, PC 287 727 Kč, ZC 0 Kč;
 • Notebook HP Compaq NTB 15,4“, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-111, PC 56 039 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Notebook HP Compaq NTB 15,4“, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-109, PC 56 039 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Notebook ASUS W2W, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-115, PC 68 505 Kč, ZC 0 Kč;
 • Notebook Toshiba T2400CT/320, r. v. 1996, i. č. 001-000-000-500, PC 170 800 Kč;
  ZC 0 Kč;
 • Tiskárna Zebra S 6000, r. v. 2000, i. č. 001-000-001-030, PC 70 089 Kč, ZC 0 Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 • Notebook Toshiba T2400CT/320, r. v. 1996, i. č. 001-000-000-500, PC 170 800 Kč;
  ZC 0 Kč;
 • Notebook ASUS W2W, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-115, PC 68 505 Kč, ZC 0 Kč;
 • Notebook HP Compaq NTB 15,4“, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-109, PC 56 039 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Notebook HP Compaq NTB 15,4“, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-111, PC 56 039 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Defibrilátor – TEC 8251K, r. v. 1998, i. č. 001-000-001-017, PC 287 727 Kč, ZC 0 Kč;
 • Tiskárna Zebra S 6000, r. v. 2000, i. č. 001-000-001-030, PC 70 089 Kč, ZC 0 Kč.


Usnesení 1617/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Přístroj pro pulsní magnetoterapii, r. v. 1998, i. č. 005-000-001-922, PC 38 400 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Router hlavní, r. v. 2007, i. č. 005-000-000-519, PC 119 419 Kč, ZC 1 Kč;
 • Křeslo pro kardiaky s podnožkou, r. v. 1998, i. č. 005-000-001-153, PC 21 311 Kč, ZC 0 Kč;
 • Odsávačka chirurgická Chirana, r. v. 1990, i. č. 005-000-000-696, PC 10 520 Kč, ZC 0 Kč;
 • Systém zobrazovací digitální Canon – 60/40o, r. v. 2004, i. č. 005-000-000-274,
  PC 560 260 Kč; ZC 154 046 Kč;
 • Dávkovač injekční Compact, r. v. 1998, i. č. 001-000-001-030, PC 26 733 Kč, ZC 0 Kč;
 • EKG SEIVA – Praktik model JetCard, r. v. 2000, i. č. 005-000-000-921, PC 61 526 Kč,
  ZC 0 Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

 • Přístroj pro pulsní magnetoterapii, r. v. 1998, i. č. 005-000-001-922, PC 38 400 Kč, 
  ZC 0 Kč;
 • Router hlavní, r. v. 2007, i. č. 005-000-000-519, PC 119 419 Kč, ZC 1 Kč;
 • Křeslo pro kardiaky s podnožkou, r. v. 1998, i. č. 005-000-001-153, PC 21 311 Kč, ZC 0 Kč;
 • Odsávačka chirurgická Chirana, r. v. 1990, i. č. 005-000-000-696, PC 10 520 Kč, ZC 0 Kč;
 • Systém zobrazovací digitální Canon – 60/40o, r. v. 2004, i. č. 005-000-000-274,
  PC 560 260 Kč; ZC 154 046 Kč;
 • Dávkovač injekční Compact, r. v. 1998, i. č. 001-000-001-030, PC 26 733 Kč, ZC 0 Kč;
 • EKG SEIVA – Praktik model JetCard, r. v. 2000, i. č. 005-000-000-921, PC 61 526 Kč,
  ZC 0 Kč.


Usnesení 1618/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Ředitelství hlídkové policie v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, adresa: Ukrajina, Zakarpatská oblast, 88006 Užhorod, ulice Košovoho 2, dle materiálu RK-25-2018-14, př. 1.


Usnesení 1619/25/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dle materiálu RK-25-2018-15, př. 1.


Usnesení 1620/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" se statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu RK-25-2018-16, př. 1.


Usnesení 1621/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.; II/353 Nové Veselí – obchvat do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.; II/353 Nové Veselí – obchvat do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1622/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/405 Brtnice - obchvat, PD dle materiálu RK-25-2018-18, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-25-2018-18, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1623/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nahradit původní přílohu usnesení 1019/17/2018/RK, kterou tvořila smlouva uzavřená podle § 1746 odst. 2, novou přílohou kde je provedena změna v čase a částce plnění dle přílohy materiálu RK-25-2018-19, př. 1.


Usnesení 1624/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 49 185 522,75 Kč na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.


Usnesení 1625/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 466 707,80 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina .


Usnesení 1626/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 709  305  Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018.


Usnesení 1627/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_18_008 dle materiálu RK-25-2018-23, př. 1.


Usnesení 1628/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k.ú a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1629/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit nové akce „Gymnázium Pelhřimov – rekonstrukce auly“ a „Gymnázium Jihlava – oprava výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 1630/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-25-2018-26, př. 2 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice.


Usnesení 1631/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-25-2018-27, př. 1.


Usnesení 1632/25/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-25-2018-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1633/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2018-30, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-25-2018-30, př. 1.


Usnesení 1634/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2018-31, př. 1 a RK-25-2018-31, př. 2.


Usnesení 1635/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9418001653/2018/4000283/050 dle materiálu RK-25-2018-34, př. 1.


Usnesení 1636/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a s Krajem Vysočina, na straně povinného z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy dle materiálu RK-25-2018-62, př. 1.


Usnesení 1637/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-29, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-29, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-29, př. 3.


Usnesení 1638/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-32, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-32, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-32, př. 3.


Usnesení 1639/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-33, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-33, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-33, př. 3.


Usnesení 1640/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením průmyslového plochého pletacího stroje CK 35 se stojanem, výroba Brother, Japonsko. Pořízeného v roce 1991, inventární číslo PS-a-64-1, pořizovací cena 141 020 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-25-2018-35.


Usnesení 1641/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Ford Tourneo Connect, registrační značka 3J8 0419, rok výroby 2007, inventární číslo 12735, pořizovací cena 237 881 Kč, zůstatková cena 23 785 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-25-2018-38.

 


Usnesení 1642/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • lisu na slámu DEUTZ, inventární číslo DM4536-483005, rok výroby 1998, rok pořízení 2000, pořizovací cena 105 134,11 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • kolového nakladače HON – UN 0.53, inventární číslo DM4536-482915, pořizovací cena 228 650 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • secího stroje Amazone ZAU-1501, inventární číslo DM4536-481008, rok výroby 1996 pořizovací cena 551 546 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • rotačních bran Amazone KE-402, inventární číslo DM4536-480218, rok výroby 1996, pořizovací cena 331 340 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-25-2018-39.


Usnesení 1643/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR st. úpravy B“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 45 099 794,57 Kč za účelem realizace projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B.


Usnesení 1644/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-25-2018-37, př. 1, RK-25-2018-37, př. 2, RK-25-2018-37, př. 3, RK-25-2018-37, př. 4 a RK-25-2018-37, př. 5.


Usnesení 1645/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Offroad klubu ČR z.s., se sídlem Kamenice 189, 588 23 Kamenice, IČO: 22904166 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-25-2018-40, př. 1.


Usnesení 1646/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,   § 3121 – Gymnázia ve výši 365 906,00 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 465 900,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 831 806,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 528 021,60 Kč;
  • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 937 879,20 Kč;
  • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639 o částku 365 906,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-25-2018-41.


Usnesení 1647/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 12 000 Kč spolku Elvis Jihlava, z. s., se sídlem S. K. Neumanna 4165/5, 586 01 Jihlava, IČO: 26986230, na účast na MS v akrobatickém rokenrolu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2018-42, př. 1.


Usnesení 1648/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-43, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2018-43, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost dle tabulky č. 2 materiálu RK-25-2018-43, př. 3.


Usnesení 1649/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Učíme se ze života pro život“ o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 578 227,65 Kč.


Usnesení 1650/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerům na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ dle materiálu RK-25-2018-45, př. 1.


Usnesení 1651/25/2018/RK
Rada kraje
ruší

zadávací řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum";

ukládá

Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina:

 • zajistit sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení v termínech stanovených zákonem;
 • připravit zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum".


Usnesení 1652/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-25-2018-47, př. 1, RK-25-2018-47, př. 2, RK-25-2018-47, př. 3;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a  poradenské centrum“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-25-2018-47, př. 4;

ukládá
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a v termínech stanovených zákonem;
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.


Usnesení 1653/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2018-48, př. 1.


Usnesení 1654/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy o částku 1 433 190 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 16 500 Kč a § 3117 - První stupeň základních škol o částku 5 940 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 455 630  Kč dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-49, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1.


Usnesení 1655/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 23. – 28. 6. 2019 v Libereckém kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.


Usnesení 1656/25/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2018-51, př. 1.


Usnesení 1657/25/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-25-2018-52, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2018-52, př. 1.


Usnesení 1658/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-53, př. 1.


Usnesení 1659/25/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 096 891,94 Kč.


Usnesení 1660/25/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-25-2018-55, př. 1, RK-25-2018-55, př. 2 a RK-25-2018-55, př. 3.


Usnesení 1661/25/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-25-2018-56, př. 1.


Usnesení 1662/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-57, př. 3.


Usnesení 1663/25/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o aktivitách realizovaných k řešení „10 P“ uvedených v materiálu RK-25-2018-58, př. 2.


Usnesení 1664/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-25-2018-59, př. 13, RK-25-2018-59, př. 14, RK-25-2018-59, př. 15, RK-25-2018-59, př. 16, RK-25-2018-59, př. 17 a RK-25-2018-59, př. 18.


Usnesení 1665/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo dle materiálu RK-25-2018-60, př. 1.


Usnesení 1666/25/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“ dle materiálu RK-25-2018-61, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz