Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1819/32/2019/RK

Usnesení: 1819/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-55

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2019-55, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-32-2019-55, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější  nabídkou na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz