Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2020-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz

RK-01-2020-32.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-01-2020-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
Zpracoval V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí finančních prostředků na platy a související zákonné odvody v celkové výši 1 250 000 Kč vychovatelek Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina (dále také „škola“) vykonávajících činnost v rámci školního klubu. 

Zastupitelstvo usnesením č. 0539/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 rozhodlo ke dni 1. 1. 2020 zřídit při škole školní klub, a to na všech 6 pracovištích školy. Činnost školního klubu lze spolufinancovat z prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu (kapitoly MŠMT) s tím, že s ohledem na systém financování (podle počtu zapsaných dětí k rozhodnému dni) je nutno větší část nákladů (mzdových) pokrýt z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje schválilo návrh rozpočtu kraje na rok 2020, do kterého OŠMS zapracoval částku 2 500 000 Kč právě na pokrytí mzdových nákladů, které nebude moci pokrýt z jiných zdrojů.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje poskytnout škole na zajištění činnosti školních klubů zřízených při zdravotnických zařízeních v roce 2020 prozatím finanční prostředky ve výši 1 250 000 Kč (920 000 Kč na platy a 330 000 Kč na související zákonné odvody), které jsou za tímto účelem alokované na kapitole Školství, mládeže sportu. OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 1 250 000 Kč při  současném  snížení § 3299 – Ostatní  záležitosti vzdělávání o částku 1 250 000 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 1 250 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů (920 000 Kč na platy a 330 000 Kč na související zákonné odvody) na vychovatele školních klubů dle materiálu RK-01-2020-32.

Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 1 250 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 1 250 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 1 250 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů (920 000 Kč na platy a 330 000 Kč na související zákonné odvody) na vychovatele školních klubů dle materiálu RK-01-2020-32.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz