Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-20: Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“

RK-33-2020-20.pdf, RK-33-2020-20pr01.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-33-2020-20
Název Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ zahájené na základě usnesení rady kraje č.  1797/29/2020/RK ze dne 6. 10. 2020.

Pro výběr dodavatele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) rozdělené na 2 části. Zadávací řízení bylo zahájeno zveřejněním výzvy a zadávacích podmínek na profilu zadavatele dne 6. 10. 2020. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena ekonomická výhodnost pro:

část 1 i část 2

  1. nejnižší nabídková cena                váha 80%
  2. zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění (počet zrealizovaných projektových dokumentací v hodnotě každé minimálně 400 000 Kč bez DPH na rekonstrukci či komplexní obnovu objektu (budovy), jež řešila komplexní zateplení obálky budovy                                 váha 20%

Ve  lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel na část 1 čtyři nabídky a na část 2 pět nabídek.

Otevírání obálek elektronicky podaných nabídek provedly osoby pověřené radou kraje usnesením č. 1957/31/2020/RK a č  1718/27/2020/RK a pořídily protokol o otevírání obálek, jež je obsahem materiálu RK-33-2020-20, př. 1. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná usnesením rady kraje č. 1797/29/2020/RK ze dne 6. 10. 2020. V rámci činnosti hodnotící komise byly pořízeny dokumenty požadované ZZVZ viz materiál RK-33-2020-20, př. 1.

Jako nejvýhodnější v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ byla

  • na část 1 veřejné zakázky vyhodnocena nabídka účastníka řízení CBN projekt s.r.o., se sídlem Kubátova 1240/6, 370 04 České Budějovice, IČO: 07844506;
  • na část 2 veřejné zakázky vyhodnocena nabídka účastníka řízení Ing. Milana Pelikána, se sídlem Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 18117422.
Návrh řešení

Odbor majetkový a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují radě kraje rozhodnout vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ na část 1 účastníka řízení CBN projekt s.r.o., se sídlem Kubátova 1240/6, 370 04 České Budějovice, IČO: 07844506, a na část 2 účastníka řízení Ing. Milana Pelikána, se sídlem Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 18117422.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ na část 1 účastníka řízení CBN projekt s.r.o., se sídlem Kubátova 1240/6, 370 04 České Budějovice, IČO: 07844506, a na část 2 účastníka řízení Ing. Milana Pelikána, se sídlem Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 18117422;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz