Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 06/2020

Usnesení 0316/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-06-2020-02, př. 1.


Usnesení 0317/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto: 

 1. místo Xiaomi Mi 9T Pro (6GB/128GB) černá – 9 490,01 Kč s DPH
 2. místo Xiaomi Mi 9T Pro (6GB/64GB) černá – 8 490,- Kč s DPH
 3. místo Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64GB) černá – 6 990,- Kč s DPH 

na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-06-2020-03, př. 1

Celková hodnota darů je 24 970,01 Kč s DPH.


Usnesení 0318/06/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-06-2020-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2020-04, př. 3.


Usnesení 0319/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-06-2020-05, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-06-2020-05, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 5.


Usnesení 0320/06/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu RK-06-2020-06, př. 1.


Usnesení 0321/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 39 000 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2020.


Usnesení 0322/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť,  K Valše 1251/38, 589 21 Třešť, IČO: 48461636, o částku 22 500 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí pedagogů školy na soutěži Trophée Mille International v Remeši.


Usnesení 0323/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč Spolku židovských odbojářů a vojáků se sídlem: Maiselova 18 110  00  Praha 1, IČO: 49370511 na výrobu filmu Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů dle materiálu RK-06-2020-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2020-09, př. 3.


Usnesení 0324/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-10, př. 1.


Usnesení 0325/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-11, př. 1.


Usnesení 0326/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-12, př. 1.


Usnesení 0327/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-13, př. 1.


Usnesení 0328/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 – Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč; 
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro: 
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč

   za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;

ukládá

ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví: 

 • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
 • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 15. 7. 2020 za I. pololetí a do 11. 12. 2020 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
 • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 11. 12. 2020, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
 • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-06-2020-14, př. 2), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 15. 7. 2020 za I. pololetí a do 11. 12. 2020 za II. pololetí.


Usnesení 0329/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2020-15, př. 1, RK-06-2020-15, př. 2, RK-06-2020-15, př. 3 a RK-06-2020-15, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 500 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 100 000 Kč 
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 80 000 Kč 
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 320 000 Kč

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0330/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-06-2020-16, př. 1 a RK-06-2020-16, př. 2.


Usnesení 0331/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-06-2020-17, př. 1 a RK-06-2020-17, př. 2.


Usnesení 0332/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o připravovaných projektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, které byly předloženy v rámci výzvy dotačního Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví;

schvaluje

 • projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 2;
 • projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 3;
 • projektový záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 4;
 • projektový záměr Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 5.


Usnesení 0333/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 253 279,62 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 253 279,62 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 253 279,62 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec za část roku 2019.


Usnesení 0334/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením autobusu Karosa C954 z majetku kraje a s jeho následným prodejem.


Usnesení 0335/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 200 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u příspěvkových organizací na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací dle materiálu RK-06-2020-21, př. 2;

stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-06-2020-21, př. 3 jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 použití fondu investic včetně jmenovitého seznamu mimořádných akvizičních činností financovaných z prostředků fondu investic.


Usnesení 0336/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 260 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 260 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 260 000 Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 0337/06/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0338/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 1 273 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 710 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 51 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 761 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 1 908 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 77 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 77 000 Kč.


Usnesení 0339/06/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

7. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-06-2020-25, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 7. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2020-25, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 7. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2020-25, př. 3 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-06-2020-25, př. 4.


Usnesení 0340/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-06-2020-26, př. 1 a RK-06-2020-26, př. 2.


Usnesení 0341/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-06-2020-27, př. 1 a RK-06-2020-27, př. 2.


Usnesení 0342/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-06-2020-28, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-06-2020-28, př. 3 s žáky uvedenými v materiálu RK-06-2020-28, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena a s žáky, kteří dosáhnou ve II. pololetí školního roku 2019/2020 na výplatu „odměny za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“.


Usnesení 0343/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 


Usnesení 0344/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-06-2020-30, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-06-2020-30, př. 2.


Usnesení 0345/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0346/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: 

 • II/353 Bohdalov - obchvat: konečný zůstatek ve výši 6,03 Kč
 • II/406 Telč – hr. kraje: konečný zůstatek ve výši 17 015 270,18 Kč
 • II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba: konečný zůstatek ve výši 847,97 Kč.


Usnesení 0347/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku  III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-06-2020-33, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2020-33, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-06-2020-33, př. 1.


Usnesení 0348/06/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout peněžitý dar městysu Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČ: 00295451, ve výši 300 000 Kč  jako příspěvek kraje na výdaje městyse související se zajištěním pitné vody pro obyvatele bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 Sněžné;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí peněžitého daru.


Usnesení 0349/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o  výpůjčce na užívání nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-06-2020-35, př. 1.


Usnesení 0350/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2020-36, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2020-36, př. 1.


Usnesení 0351/06/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-06-2020-37, př. 1.


Usnesení 0352/06/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0353/06/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0354/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1781/10 v k.ú. a obci Obrataň uzavřené mezi firmou E.ON Distibuce, a.s. a Krajem Vysočina.


Usnesení 0355/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava (na straně povinného ze služebnosti) a Krajem Vysočina (na straně oprávněného ze služebnosti) smlouvu o zřízení služebnosti na užívání částí pozemků par. č. 332/1 a par. č. 332/3 v k.ú. Horní Kosov spočívající v umístění, provozování, údržbě, opravách a rekonstrukcí stavby "Doplnění odvodnění komunikace ul. Rantířovská v Jihlavě" tak, jak je uvedeno v GP č. 2048-486/2018, a to bezplatně.


Usnesení 0356/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Třebíč na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 1460/15 a 1628/1 v k. ú. a obci Třebíč dle smlouvy dle materiálu RK-06-2020-42, př. 1.


Usnesení 0357/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-06-2020-43, př. 1 a RK-06-2020-43, př. 2.


Usnesení 0358/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-06-2020-44, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-06-2020-44, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka STAVBA - final s.r.o., Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 474 54 431 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0359/06/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0360/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-06-2020-46, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO 087 31 314 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0361/06/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0362/06/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0363/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-06-2020-49, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, IČO 282 23 063 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0364/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, Veveří, IČO 708 90 013, nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků a za podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-50, př. 1.


Usnesení 0365/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

znění projektové žádosti dle materiálů RK-06-2020-51, př. 1, RK-06-2020-51, př. 2, RK-06-2020-51, př. 3, RK-06-2020-51, př. 4, RK-06-2020-51, př. 5 a RK-06-2020-51, př. 6;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálů RK-06-2020-51, př. 1, RK-06-2020-51, př. 2, RK-06-2020-51, př. 3, RK-06-2020-51, př. 4, RK-06-2020-51, př. 5 a RK-06-2020-51, př. 6 do výzvy č. 3/2020 Ministerstva financí.


Usnesení 0366/06/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

členy komise pro výběr projektů v rámci soutěže o udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2019 dle materiálu RK-06-2020-52, př. 1.


Usnesení 0367/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-06-2020-53, př. 1 a RK-06-2020-53, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2020-53, př. 1 a RK-06-2020-53, př. 3.


Usnesení 0368/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2020-54, př. 3.


Usnesení 0369/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s vypořádáním společného jmění manželů na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 4

 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 5;  

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 6.


Usnesení 0370/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2020-56, př. 3.


Usnesení 0371/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. dle materiálu RK-06-2020-57, př. 1.


Usnesení 0372/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Analýzu návštěvnosti Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2020-58, př. 1;

rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvy dle materiálů RK-06-2020-58, př. 2, RK-06-2020-58, př. 3, RK-06-2020-58, př. 4 a RK-06-2020-58, př. 5.


Usnesení 0373/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-06-2020-59, př. 1.


Usnesení 0374/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-06-2020-60, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 0375/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-06-2020-61, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-06-2020-61, př. 2, za 3. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 0376/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku: 

 • osobní automobil, Ford Fiesta, rok pořízení 2007, pořizovací cena 265 000 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč
 • konvektomat Retigo, rok pořízení 1998, pořizovací cena 275 580 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč 

a jeho nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům za nejvyšší nabídkovou cenu, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 0377/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice dle materiálu RK-06-2020-63;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace, předložit návrh řešení ve věci požadavků uvedených v materiálu RK-06-2020-63, př. 2, vyjma položek 1 a 9.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz