Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 18/2019

Usnesení 0972/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pořídit návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ČEPS, a.s. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu RK-18-2019-02, př. 1.


Usnesení 0973/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 1;
 • Průvodní zprávu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 3;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 5.


Usnesení 0974/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. dle materiálu RK-18-2019-04, př. 1.


Usnesení 0975/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 18 366 460 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční posílení programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotací, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-18-2019-05, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2019-05, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-18-2019-05, př. 2.


Usnesení 0976/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-06, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-06, př. 2.


Usnesení 0977/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-07, př. 4;
 • neposkytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-07, př. 5;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-07, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-07, př. 3.


Usnesení 0978/18/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0330 a PR01537.1535, za podmínek uvedených v materiálech RK-18-2019-08, př. 3RK-18-2019-08, př. 4.


Usnesení 0979/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0980/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-18-2019-10, př. 5 a RK-18-2019-10, př. 6.


Usnesení 0981/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 0982/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-18-2019-12, př. 1 a RK-18-2019-12, př. 2.


Usnesení 0983/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275;
 • poskytnout dar obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-18-2019-13, př. 2.


Usnesení 0984/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-14, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-14, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 6.


Usnesení 0985/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 138 400 Kč určenou na realizaci projektu „KPBI“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 384 800 Kč na realizaci projektu „Divadlo“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 2 a na realizaci projektu „Podpora prevence“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 41 600 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 41 600 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektu;
 • použití finančních prostředků z kapitoly Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 41 600 Kč projektu „KPBI“;
 • použití finančních prostředků z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti v min. celkově výši 79 689 Kč projektů „Divadlo“ a „Podpora prevence“.


Usnesení 0986/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje 

 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu RK-18-2019-16, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu RK-18-2019-16, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 3;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 4;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Milana Vojty, MBA, M.A., za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 5.


Usnesení 0987/18/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-17, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-17, př. 1.


Usnesení 0988/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 800  000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-18-2019-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2019-18, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 800 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0989/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši  1 286 780 Kč dle materiálu RK-18-2019-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-18-2019-19, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 222 999 Kč dle materiálu RK-18-2019-19, př. 3.


Usnesení 0990/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury společnosti Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s., Václavkova 343/20, Praha 6, IČ: 01475819 ve výši 120 000 Kč na pořádání akce KoresponDance 2019 dle materiálu RK-18-2019-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2019-20, př. 2.


Usnesení 0991/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-18-2019-21, př. 2.


Usnesení 0992/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 17 395 697,70 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0993/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2019-23, př. 3;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na dokončení akce technologie datového centra včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 8 820 190 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 820 190 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 8 820 190 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra.


Usnesení 0994/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2019-24, př. 3;

souhlasí

s obměnou skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 50 % z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu 50 % z předpokládané pořizovací ceny nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 50 % z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 5 566 000 Kč dle materiálu RK-18-2019-24, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 566 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 566 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 566 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 566 000 Kč za účelem úhrady maximálně 50 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení.


Usnesení 0995/18/2019/RK

Rada kraje
stanoví

maximální výši platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní lékařské pohotovosti v částce 500 Kč/hod.;

ukládá

ředitelům zřizovaných nemocnic uzavřít smluvní vztah s maximální platbou na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby ve výši 500 Kč/hod., která bude hrazena poskytovatelům v oboru zubní lékařství od 1. 7. 2019.


Usnesení 0996/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit vyhlášení dvanáctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“; 
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-18-2019-26, př. 1.


Usnesení 0997/18/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o záměru výstavby lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje v návaznosti na Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina deklarovat finanční podporu části investičních nákladů spojených s výstavbou lůžkového hospice odpovídající maximálně 30 % projektovaných investičních nákladů a části nákladů na projektovou dokumentaci dle materiálu RK-18-2019-27, př. 1, za předpokladu, že bude projekt ze strany Ministerstva zdravotnictví podpořen rozhodnutím o přidělení dotace, maximálně však do výše 20 150 tis. Kč uvolňovaných dle skutečné realizace projektu.


Usnesení 0998/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-28, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-28, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-28, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-28, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 4.


Usnesení 0999/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

upravený rozpočet projektu „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ a přehled požadovaný prostředků od MPSV v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 dle materiálu  RK-18-2019-29, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat Ministerstvu práce a sociálních věcí upravený rozpočet projektu „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ a přehled požadovaných prostředků od MPSV v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 dle materiálu  RK-18-2019-29, př. 1.


Usnesení 1000/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-18-2019-30, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-18-2019-30, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1001/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-18-2019-31, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2019-31, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1002/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2018 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-32, př. 1.


Usnesení 1003/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2018.


Usnesení 1004/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu RK-18-2019-34, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu RK-18-2019-34, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2019-34, př. 3.


Usnesení 1005/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit převod finančních prostředků v celkové výši 100 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování nově zařazených oprav silnic II. a III. tříd a oprav mostů do přílohy D1A rozpočtu kraje (částka 75 000 000 Kč) dle materiálu RK-18-2019-35, př. 2 a investic k realizaci z přílohy D1B rozpočtu kraje (částka 25 000 000 Kč) dle materiálu RK-18-2019-35, př. 3;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 75 000 000 Kč na nově zařazované akce do přílohy D1A dle seznamu RK-18-2019-35, př. 2;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-18-2019-35, př. 3;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-18-2019-35, př. 4.


Usnesení 1006/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-18-2019-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 1007/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky: 

 • dle materiálu RK-18-2019-38, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • dle materiálu RK-18-2019-38, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu obvyklou v celkové výši 498 000 Kč, tj. 240 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem.


Usnesení 1008/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2019-39, př. 1.


Usnesení 1009/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle RK-18-2019-40, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-18-2019-40, př. 2, RK-18-2019-40, př. 3, RK-18-2019-40, př. 4, RK-18-2019-40, př. 5.


Usnesení 1010/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-18-2019-41, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1011/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky: 

 • par. č. 2180 o výměře 130 m2 v k. ú. a obci Červená Lhota
 • par. č. 524/4 o výměře 290 m2, par. č. 524/8 o výměře 213 m2 a par. č. 524/12 o výměře 1234 m2 v k. ú. a obci Útěchovičky
 • par. č. 1212/65 o výměře 318 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec 

od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů RK-18-2019-42, př. 1 a RK-18-2019-42, př. 2.


Usnesení 1012/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-44, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-44, př. 1.


Usnesení 1013/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci bývalou část silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.


Usnesení 1014/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2019-49, př. 1 a RK-18-2019-49, př. 2.


Usnesení 1015/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy  České republiky, s.p. na straně pronajímatele na pronájem části pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 374 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou dle materiálu RK-18-2019-51, př. 1.


Usnesení 1016/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným hospodařit s majetkem státu - Povodím Moravy, s. p., se sídlem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným, a Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 1, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“;
 • uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Povodím Moravy, s. p., se sídlem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně pronajímatele, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 2 v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“;
 • uzavřít „Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM“ mezi vlastníkem pozemků, kterým je ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Krajem Vysočina jako stavebníkem, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 3, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“ – přeložky STL plynárenského zařízení.


Usnesení 1017/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje 

 • rozhodnout: 
 1. úplatně převést pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, včetně součástí a  příslušenství vše  v k. ú. a obci Třebíč, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., se sídlem Slunná 1138, Podklášteří, 674 01 Třebíč , IČO 05899150 za kupní cenu 16 080 000 Kč;
 2. v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 1,  úplatně převést pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, včetně součástí a příslušenství vše  v k. ú. a obci Třebíč,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) společnosti TTS energo  s.r.o., se sídlem Třebíč, Průmyslová 163, PSČ 674 01, IČO 60724692, za kupní cenu 16 070 000 Kč;  
 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-18-2019-43, př. 4;

rozhoduje

uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-18-2019-43, př. 3.


Usnesení 1018/18/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1019/18/2019/RK

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ dle materiálu RK-18-2019-46, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-18-2019-46, př. 3, kterým se vyjímá část pozemků z hospodaření školy dle GP na vyznačení budovy v KN;
 • dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2019-46, př. 4, kterým se předává do hospodaření nově pořízená stavba „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“.


Usnesení 1020/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

výběr dodavatele druhého v pořadí v provedeném hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace" dle Protokolu o 2. jednání hodnotící komise dle materiálu RK-18-2019-48, př. 1;

rozhoduje

 • změnit usnesení 0875/16/2019/RK tak, že text "Rada kraje rozhoduje vybrat účastníka zadávacího řízení MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO 150 50 050 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace" se ruší;
 • vybrat účastníka zadávacího řízení STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1021/18/2019/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje 0666/07/2018/ZK převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2, ke dni účinnosti kupní smlouvy dle materiálu RK-18-2019-50, př. 5upr1;
 • rozhodnout převést hmotné nemovité věci v rozsahu dle materiálu RK-18-2019-50, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu RK-18-2019-50, př. 5upr1.


Usnesení 1022/18/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením smlouvy o podnájmu v obsahu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 1 s podmínkou úpravy počátku užívacího vztahu nejdříve od 4. 6. 2019;
 • s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o nájmu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 2.


Usnesení 1023/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ dle materiálu RK-18-2019-53, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 1024/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu RK-18-2019-54, př. 1


Usnesení 1025/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2019-55, př. 1.


Usnesení 1026/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-57, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-18-2019-57, př. 2.


Usnesení 1027/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít: 

 • dohodu o spolupráci při rozvoji a podpoře programu P-Tech dle materiálu RK-18-2019-58, př. 2;
 • memorandum dle materiálu RK-18-2019-58, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz