Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 34/2020

Usnesení 2032/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 141 388 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 141 388 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 141 388 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Bezpečnost vnitřní sítě a elektronická spisová služba" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".


Usnesení 2033/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 100 000 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zajištění specifického SW vybavení pro výuku a prezentační techniky včetně centrální správy koncových stanic" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 200 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Klientské přístupové licence pro upgrade serverových OS" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".


Usnesení 2034/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 4 015 913,38  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:  

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  2 405 697,72  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  861 231,48 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku  202 417,40 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku    333 509,10 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku  213 057,68 Kč.


Usnesení 2035/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-05, př. 2.


Usnesení 2036/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-06, př. 2.


Usnesení 2037/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-07, př. 2.


Usnesení 2038/34/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-08, př. 1.


Usnesení 2039/34/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-09, př. 1.


Usnesení 2040/34/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2020-10, př. 1 a RK-34-2020-10, př. 2.


Usnesení 2041/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě dle materiálu RK-34-2020-11, př. 1


Usnesení 2042/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 737 980 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 737 980 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 354 530 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 383 450 Kč

s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2020. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.


Usnesení 2043/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve výši 254 000 Kč (ÚZ 35021) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 254 000 Kč původně určenou na realizaci projektu v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.


Usnesení 2044/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 165 000 Kč, při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 165 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč; 

na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnice u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik.


Usnesení 2045/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2020-15, př. 1 a RK-34-2020-15, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 600 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 600 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 500 000 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 100 000 Kč 

         s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 2046/34/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s realizací akcí „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a „Výměna plynových hořáků“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 191 470 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 3 191 470 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 3 191 470 Kč za účelem úhrady výdajů na realizaci akcí „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a „Výměna plynových hořáků“;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s realizací akcí Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua a Výměna plynových hořáků, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;

stanoví

u Nemocnice Havlíčkův Brod jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 


Usnesení 2047/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 922 000 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 922 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:  
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 197 600 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 552 400 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 46 400 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 48 800 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 76 800 Kč 

       za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.


Usnesení 2048/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic ve výši 700 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.

stanoví

u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 


Usnesení 2049/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 2050/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-34-2020-19, př. 1.


Usnesení 2051/34/2020/RK

Rada kraje

ruší

usnesení 1379/23/2020/RK ze dne 28. 7. 2020;

souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-20, př. 1.


Usnesení 2052/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout snížit dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 12 028 371 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-34-2020-21, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 18 682 805 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-34-2020-21, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatky č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů RK-34-2020-21, př. 2, RK-34-2020-21, př. 3, RK-34-2020-21, př. 4 a RK-34-2020-21, př. 5.


Usnesení 2053/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 321 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
 • rozhodnout schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu RK-34-2020-22, př. 2.


Usnesení 2054/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • aktualizovaný rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 15 000 000 Kč a § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 000 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 950 000 Kč při současném zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 950 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;

stanoví

 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2020:

  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
  • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:

 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 43xx o částku 16 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 000 000 Kč.


Usnesení 2055/34/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-34-2020-24, př. 1.


Usnesení 2056/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace FV02740.0027 a  FV02740.0012 dle materiálu RK-34-2020-25, př. 3.


Usnesení 2057/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-34-2020-26, př. 1.


Usnesení 2058/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 568 545 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 307 618 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 260 927 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 307 618 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 1 260 927 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;

stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 


Usnesení 2059/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

ukončení realizace projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2020-28, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 87 490,82 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 87 490,82 Kč pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci za účelem dofinancování vlastního podílu na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 87 490,82 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 93 088,75 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2060/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/349 Svatoslav - Čechtín o účelovou dotaci z IROP ve výši 27 552 903,62 Kč.


Usnesení 2061/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-34-2020-30, př. 1RK-34-2020-30, př. 2RK-34-2020-30, př. 3

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2020-30, př. 1RK-34-2020-30, př. 2RK-34-2020-30, př. 3


Usnesení 2062/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu za malý projekt EDUBIM dle materiálu RK-34-2020-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2020-31, př. 1.


Usnesení 2063/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 87 717 878 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy při současném snížení §  2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o  částku 87 717 878 Kč;
 • schválení rozpočtového opatření spočívající ve snížení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o částku 92 282 122 Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 92 282 122 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;
 • zrušit usnesení č. 0526/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2020:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 626 864 878 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;

  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 2064/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 1. 2021, a to na dobu určitou do 14. 2. 2021 s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina s názvem „Učíme se ze života pro život“.


Usnesení 2065/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko odboru školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-34-2020-34, př. 1, kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A a 12A. Právnické osoby, které žádají o zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení, nejsou příspěvkovými organizacemi kraje.


Usnesení 2066/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z  cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu Education for Sustainable Development ve výši max. 800 tis. Kč na předfinancování projektu (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí cca 27 tis. Kč). Finanční prostředky budou převáděny postupně dle potřeby.


Usnesení 2067/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke grantové dohodě dle materiálu RK-34-2020-36, př. 1.


Usnesení 2068/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 2069/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-38, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-38, př. 6.


Usnesení 2070/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 - Střední odborné školy o částku 90 000 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 120 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz":
  • o částku 30 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a  zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a  Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s  právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních.


Usnesení 2071/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 67 487 420 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-34-2020-40, př. 1


Usnesení 2072/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy o částku 370 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek o částku 370 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 370 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s krajem realizovanou investiční akcí dle materiálu RK-34-2020-41.


Usnesení 2073/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy";

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2020-42, př. 1.


Usnesení 2074/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Lidmaň Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Lidmaň dle materiálu RK-34-2020-43, př. 1.


Usnesení 2075/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 6667400122 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dle materiálu RK-34-2020-44, př. 1.


Usnesení 2076/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 880/2 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2, par. č. 880/3 ostatní plocha, silnice o výměře 146 m2, par. č. 880/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a par. č. 880/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 všechny v katastrálním území Měšín,  nacházejících se pod  silničním tělesem komunikace II/352 a nadjezdem ev. č. D1-150 a k tomuto rozhodnout uzavřít mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako dárcem a Krajem Vysočina, jako obdarovaným darovací smlouvu dle materiálu RK-34-2020-45, př. 1.


Usnesení 2077/34/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2078/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle materiálu RK-34-2020-47, př. 1.


Usnesení 2079/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2498/31- ost. plocha, silnice o  výměře 24 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 2080/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2020-49, př. 1 a RK-34-2020-49, př. 2.


Usnesení 2081/34/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 2082/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-34-2020-51, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2020-51, př. 2.


Usnesení 2083/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-34-2020-52, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2020-52, př. 2.


Usnesení 2084/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-53, př. 2.


Usnesení 2085/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-54, př. 2.


Usnesení 2086/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02760.0157 dle materiálu RK-34-2020-55, př. 2.


Usnesení 2087/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálů RK-34-2020-56, př. 1 a RK-34-2020-56, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2020-56, př. 1 a RK-34-2020-56, př. 2.


Usnesení 2088/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-34-2020-57 a RK-34-2020-57, př. 1.


Usnesení 2089/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vzít zpět projektovou žádost s názvem „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ podanou do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


Usnesení 2090/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0063 dle materiálu RK-34-2020-58, př. 2.


Usnesení 2091/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0115 dle materiálu RK-34-2020-59, př. 2.


Usnesení 2092/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč na zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s. v roce 2021;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-60, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz