Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 36/2020

Usnesení 2161/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-36-2020-02, př. 1.


Usnesení 2162/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • zvolit předsedy a členy těchto výborů: 
  • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;  
 • zvolit členy tohoto výboru: 
  • Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina 

s účinností od 22. 12. 2020.


Usnesení 2163/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2021 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.


Usnesení 2164/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 dle materiálu RK-36-2020-06, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 dle materiálu RK-36-2020-06, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-36-2020-06, př. 3;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-36-2020-06, př. 4.


Usnesení 2165/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2020-07, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-36-2020-07, př. 2.


Usnesení 2166/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost organizaci Společnost pro FSU, z.s., se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, IČO: 65340507 ve výši 120 000 Kč na pořádání akce 63. festival sborového umění Jihlava 2021 dle materiálu RK-36-2020-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2020-08, př. 2.


Usnesení 2167/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci ze dne 8. 11. 2019 dle materiálu RK-36-2020-09, př. 2.


Usnesení 2168/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

uzavření nájemních smluv dle materiálů RK-36-2020-10, př. 1RK-36-2020-10, př. 2.


Usnesení 2169/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předložení dokladů o tom, že pominul důvod neslučitelnosti funkcí Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, hejtmana Kraje Vysočina a Mgr. Jana Tourka, člena Rady Kraje Vysočina, dle materiálů RK-36-2020-11, př. 1 a RK-36-2020-11, př. 2.


Usnesení 2170/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-12, př. 1, RK-36-2020-12, př. 2 a RK-36-2020-12, př. 3.


Usnesení 2171/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-13, př. 1 a RK-36-2020-13, př. 2.


Usnesení 2172/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-14, př. 1 a RK-36-2020-14, př. 2.


Usnesení 2173/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2020-15, př. 1.


Usnesení 2174/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2020-16, př. 1.


Usnesení 2175/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-36-2020-17, př. 1 pro akademický rok 2020/2021.


Usnesení 2176/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro poskytnutí stipendia ve výši 30 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-36-2020-18, př. 1 pro školní/akademický rok 2020/2021.


Usnesení 2177/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 dle materiálu RK-36-2020-19, př. 1.


Usnesení 2178/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2021 – 2023 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2020-20, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činnosti na období 2021 – 2023 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2020-20, př. 1.


Usnesení 2179/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-21, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-21, př. 2;

stanoví

u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 


Usnesení 2180/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 3.
 • realizaci investiční akce Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 2;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 4;

stanoví

u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 


Usnesení 2181/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 766 500 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 766 500 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 766 500 Kč, která je kompenzována příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje určeným na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje.


Usnesení 2182/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 2 405 000 Kč, při současném snížení § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 2 405 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 2 405 000 Kč za účelem dofinancování Mobilní specializované paliativní péče.


Usnesení 2183/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 755 884 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 755 884 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 351 254 Kč;
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 404 630 Kč;

         s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2020. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.


Usnesení 2184/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 9 368 040 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, poskytnutých na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2185/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 900 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 6 000 000 Kč a § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 900 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 6 900 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny;

ukládá

řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 30 % z předpokládané pořizovací ceny, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 9 200 000 Kč dle materiálu RK-36-2020-27, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 9 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 9 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.


Usnesení 2186/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 469 209 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 198 284 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 270 925 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 98 309 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Obnova a posílení síťové infrastruktury" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 99 975 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu „GYOA PE - zvýšení úrovně IT - II - robotika a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 100 000 Kč u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Virtualizace a server" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 170 925 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Centrální UPS pro rozvodny ICT" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".


Usnesení 2187/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodloužením termínu realizace projektu a vyplacením finančního příspěvku v roce 2021;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 400 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Pořízení produkčního diskového pole“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".


Usnesení 2188/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu x-eHealth kraje o účelovou dotaci z fondu HORIZON 2020 ve výši 63 360,94 EUR (1 712 063,29 Kč).


Usnesení 2189/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2020-31, př. 1.


Usnesení 2190/36/2020/RK

Rada kraje
stanoví

 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) ve výši 233 925 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 14 525 tis. Kč;

ukládá

vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2021 v termínu do 31. 3. 2021;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit
  • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021 v celkové výši a členění dle materiálu RK-36-2020-32, př. 1 – Rozpočet kraje 2021;
  • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2021 materiálu RK-36-2020-32, př. 1 (Rozpočet kraje 2021, část D);
  • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2020 do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Evropské projekty;
  • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši dle bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2020 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2021;
  • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2021;
 • svěřit radě kraje provádění
  • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
  • všech rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
  • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
  • rozpočtového opatření týkajícího se daně z příjmů placené Krajem Vysočina;
  • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech. 

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, kromě všech rozpočtových opatření týkajících se financování výdajů na řešení havárií, živelných pohrom, pandemií, apod., které může schvalovat rada kraje s povinností podání informace na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje. 

 • uložit radě kraje zpracovat do 31. 3. 2021 úpravu rozpočtu kraje, která bude reagovat na legislativní změny účinné po 1. 1. 2021 a která bude odrážet další možné vlivy s dopadem do rozpočtu kraje.


Usnesení 2191/36/2020/RK

Rada kraje
pověřuje

odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020;

ukládá

odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2021 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020.


Usnesení 2192/36/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2020-34, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II., včetně požadovaných příloh.


Usnesení 2193/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-36-2020-35, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-36-2020-35, př. 2 za 6. etapu projektu Transformace Kamélie Křižanov II., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886;

bere na vědomí

podání těchto dokumentů v souladu s  podmínkami poskytnutí dotace elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 2194/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-36-2020-36, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-36-2020-36, př. 2 za pátou etapu projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

bere na vědomí

podání těchto dokumentů v souladu s  podmínkami poskytnutí dotace elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 2195/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o postupu v projektu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" dle materiálu RK-36-2020-37;

schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-36-2020-37;

ukládá

odboru sociálních věcí informovat MPSV ČR o změnách v projektu popsaných v materiálu RK-36-2020-37 v souladu s dokumentací programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 a předložit poskytovateli dotace podklady nezbytné pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Usnesení 2196/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-38, př. 1.


Usnesení 2197/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 650 000 Kč (Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace 3 000 000 Kč a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace 650 000 Kč – vratka návratné finanční výpomoci) při současném zvýšení výdajů, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 3 650 000 Kč.


Usnesení 2198/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši  101 125 Kč na zabezpečení činnosti sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v roce 2020 (ÚZ 13019);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 75 343 Kč.


Usnesení 2199/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“ dle materiálu RK-36-2020-41, př. 1.


Usnesení 2200/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2021“ dle materiálu RK-36-2020-42, př. 1.


Usnesení 2201/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „Sportujeme a volný čas 2021“ dle materiálu RK-36-2020-43, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 2202/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021“ dle materiálu RK-36-2020-44, př. 1.


Usnesení 2203/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-36-2020-45, př. 1.


Usnesení 2204/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 7 360 504,53 Kč.


Usnesení 2205/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu RK-36-2020-47, př. 1.


Usnesení 2206/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák III“ dle materiálu RK-36-2020-48, př. 1.


Usnesení 2207/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021: 

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 591 427 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 473 014 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 2208/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Rovečné, Rovečné 40, dle materiálu RK-36-2020-50, př. 1.


Usnesení 2209/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-51, př. 1.


Usnesení 2210/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-52, př. 1.


Usnesení 2211/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením: 


Usnesení 2212/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-36-2020-54, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 2213/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 375/48, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/49, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/50, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 375/51, ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy kupní dle materiálu RK-36-2020-55, př. 1 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované stavební akci kraje s názvem „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“.


Usnesení 2214/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2020-56, př. 1 a RK-36-2020-56, př. 2.


Usnesení 2215/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-57, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-57, př. 1.


Usnesení 2216/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout, s ohledem na zánik předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz předkupního práva zřízeného ve prospěch Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-36-2020-58, př. 1.


Usnesení 2217/36/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2218/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-36-2020-60, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.


Usnesení 2219/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov na pozemky potřebné pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ v rozsahu a za podmínek dle Nájemní smlouvy dle materiálu RK-36-2020-61, př. 1.


Usnesení 2220/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 377/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 2221/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-36-2020-63, př. 3.


Usnesení 2222/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o část účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026) ve výši 24 000 Kč původně určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 24 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní analýza – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace“ v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.


Usnesení 2223/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026) ve výši 24 000 Kč původně určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 24 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu – expoziční objekt Pelhřimov“ v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.


Usnesení 2224/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 14 671 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o  částku 14 671 Kč určenou na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů výstavy „Bejvávalo, bejvávalo dobře aneb vesnický život na přelomu 19. a 20. století“.


Usnesení 2225/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 99 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o  částku 99 000 Kč určenou na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Prezentační činnost Muzea Vysočiny Jihlava (Muzeum Jihlava, pobočka Třešť, pobočka hrad Roštejn)“.


Usnesení 2226/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 130 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 130 000 Kč určenou na krytí ztrát u prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Zahájení návštěvnické sezóny 2020“.


Usnesení 2227/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 40 339 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 40 339 Kč určenou na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Krytí ztrát Muzea Vysočiny Třebíč souvisejících s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem a z toho vyplývajícím uzavřením kulturních institucí“.


Usnesení 2228/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 3 000 000 Kč určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů/záchranný balíček k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19“ (ÚZ 34352);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 3 000 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“.


Usnesení 2229/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 66 000 Kč určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ (ÚZ 34505);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 66 000 Kč určenou na realizaci projektu „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výkup díla Josefa Klimeše, Muž a žena, plastika, bronz, 51 x 55 cm, nedatováno, nesignováno“;
 • úpravu plánu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2020-71, př. 1.


Usnesení 2230/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 200 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ (ÚZ 34505);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč určenou na realizaci projektu „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výkup ČZ 175/501.05 (č. motoru -122099, č. karoserie -122627), přívěsný vozík (sidecar) Druzeta (č. rámu a karoserie -151), návěsný vozík Pav 40 (výr. č. - není dochováno)“;
 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2020-72, př. 1.


Usnesení 2231/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 63 209,89 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2232/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o změnu dle materiálu RK-36-2020-74, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-36-2020-74, př. 2 prostřednictvím systému MS2014+ ke schválení řídícímu orgánu.


Usnesení 2233/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2021" dle materiálu RK-36-2020-75, př. 1.


Usnesení 2234/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021“ dle materiálu RK-36-2020-76, př. 1.


Usnesení 2235/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2020-77, př. 2.


Usnesení 2236/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 – 2025 dle materiálů RK-36-2020-78, př. 1 a RK-36-2020-78, př. 2.


Usnesení 2237/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Ing. Jany Fischerové, CSc. a MUDr. Jiřího Běhounka jeho náhradníky, učiněnou usnesením č. 2159/40/2016/RK;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Mgr. Romana Fabeše jejím náhradníkem.


Usnesení 2238/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko - Česká republika;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.


Usnesení 2239/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

jmenování Ing. Martina Kukly jako politika pro energetiku a Mgr. Pavla Pacala jako politika pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042;

jmenuje

Mgr. Karla Janouška, člena rady kraje pro oblast majetku, politikem pro energetiku a Mgr. Hanu Hajnovou, náměstkyni hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, politikem pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042.


Usnesení 2240/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • zrušit nominace MUDr. Jiřího Běhounka, Ing. Miroslava Houšky, Ing. Martina Kukly, Josefa Číže a RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominace Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Tomáše Kučery, Mgr. Pavla Fraňka, Milana Plodíka a Ing. Jaroslava Vymazala jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;
 • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce strategie inteligentní specializace a Mgr. Romana Fabeše jako jeho náhradníka;
 • nominovat za Kraj Vysočina:
  • Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Petra Bártu jeho náhradníkem;
  • MUDr. Jiřího Běhounka, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Bc. Martina Hyského jeho náhradníkem;
  • Ing. Lukáše Vlčka, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem;
  • Ing. Miroslava Houšku, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Pavla Janouška jeho náhradníkem;
  • Ing. Martina Kuklu, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. et Mgr. Bohumilu Kobrlovou jeho náhradnicí;
  • Mgr. Hanu Hajnovou, zástupcem strategie inteligentní specializace, Mgr. Milana Daďourka jejím náhradníkem.


Usnesení 2241/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako členku Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominaci Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70812853, administrátorovi Fondu malých projektů v Kraji Vysočina.


Usnesení 2242/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

nominace Mgr. Pavla Pacala jako předsedy Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Martina Kukly jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou předsedkyní Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Miroslava Houšku členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.


Usnesení 2243/36/2020/RK

Rada kraje
nominuje

 • Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina v Řídícím výboru ITI JA a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. jeho náhradnicí;
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. členkou pracovní skupiny Ekonomická síla aglomerace;
 • Ing. Bc. Martina Hyského, Ing. Pavla Bartoše a Ing. Petra Stejskala členy pracovní skupiny Integrovaná a ekologická mobilita;
 • Mgr. Jiřího Bínu členem pracovní skupiny Sociálně stabilní aglomerace;
 • JUDr. Mgr. Romana Slouku členem pracovní skupiny Kvalitní a funkční prostředí a správa věcí veřejných;
 • Ing. Ladislava Seidla, MBA členem pracovní skupiny Společenský život.


Usnesení 2244/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • nominovat Mgr. Hanu Hajnovou členkou Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • nominovat Mgr. Hanu Hajnovou členkou Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina; 

a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina.


Usnesení 2245/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-36-2020-87, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2020“ dle materiálu RK-36-2020-87, př. 1.


Usnesení 2246/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-36-2020-88, RK-36-2020-88, př. 1, RK-36-2020-88, př. 2, RK-36-2020-88, př. 3 a RK-36-2020-88, př. 4;

ukládá

 • příspěvkovým organizacím uvedeným v příloze RK-36-2020-88, př. 3 tabulka č. 1 a odboru zdravotnictví zajistit kvalitní přípravu projektů, pro které bude možné využít prostředky z nástroje REACT-EU, dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 1;
 • Odboru sociálních věcí, Odboru majetkovému a Odboru regionálního rozvoje zahájit přípravu projektů, pro které bude možné využít prostředky z nástroje REACT-EU, dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 3 v závislosti na dostupných informacích o podmínkách čerpání v sociální oblasti.


Usnesení 2247/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 2248/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vytvořit zásobník žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III dle podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-90;
 • podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-36-2020-90, př. 2;
 • podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 dle materiálu RK-36-2020-90, př. 3 ve znění případných úprav vyžádaných poskytovatelem dotace v rámci administrace závěrečné žádosti o platbu.


Usnesení 2249/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-91, př. 1.


Usnesení 2250/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020, 9. 6. 2020, 21. 7. 2020, 8. 9. 2020 a 4. 11. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-36-2020-92, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-36-2020-92, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-36-2020-92, př. 2.


Usnesení 2251/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě Smlouvy PR02737.0159 za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-93, př. 4 a v případě Smlouvy PR02270.1208, za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-93, př. 5.


Usnesení 2252/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-94, př. 1.


Usnesení 2253/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“ účastníka řízení AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25344447;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 2254/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-96, př. 1.


Usnesení 2255/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02742.0039 dle materiálu RK-36-2020-97, př. 3.


Usnesení 2256/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02767.0069 dle materiálu RK-36-2020-98, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz