Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 04/2018

Usnesení 0144/04/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ovlivnit rozhodnutí, omezit nebo znemožnit svobodný výkon mandátu člena orgánů kraje, člena výboru, komise či jiného kolektivního orgánu s právem hlasovacím (rozhodovacím), popř. omezit nebo znemožnit svobodný postup a úsudek osoby nadané pravomocí rozhodnout nějakou podstatnou záležitost, otázku (jde o případy, kdy by mohlo zveřejnění vyvolat nebo umožnit nátlak na nositele mandátu rozhodovat či hlasovat, popř. kdy by zveřejnění vedlo k podstatnému zvýšení korupčního rizika).


Usnesení 0145/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina:

 1. „Konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ dle materiálu RK-04-2018-03, př. 1,
 2. „Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“ (dle materiálu RK-04-2018-03, př. 2;
souhlasí

s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektů:

 1. „Konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ ve výši 60 000 Kč dle materiálu RK-04-2018-03, př. 1;
 2. „Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“ ve výši 15 000  Kč dle materiálu RK-04-2018-03, př. 2.


Usnesení 0146/04/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

devátý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04;

schvaluje

harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu

RK-04-2018-04.


Usnesení 0147/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK, a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-04-2018-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2018-05, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o  částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.


Usnesení 0148/04/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-04-2018-06.


Usnesení 0149/04/2018/RK
Rada kraje
stanoví

 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 15. 2. 2018 na 459 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 3. 2018 na 462 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 4. 2018 na 463 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2018 na 464 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 571 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 769 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 792 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.


Usnesení 0150/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti dle materiálu RK-04-2018-08, př. 1.


Usnesení 0151/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • Defibrilátor Zoll PD 1400, inventární číslo 006-000-003-076, rok pořízení 2004, pořizovací cena 244 562 Kč, zůstatková cena 0 Kč.


Usnesení 0152/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-04-2018-10, př. 1, do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-04-2018-10, př. 1.


Usnesení 0153/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku 

 • přístroj ultrazvukový litotriptor LUS, inventární číslo 002-000-000-480, rok výroby 1993, pořizovací cena 369 896 Kč, zůstatková cena 0 Kč

do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • přístroj ultrazvukový litotriptor LUS, inventární číslo 002-000-000-480, rok výroby 1993, pořizovací cena 369 896 Kč, zůstatková cena 0 Kč.


Usnesení 0154/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu

RK-04-2018-12, př. 1.


Usnesení 0155/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dohody o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování protialkoholní záchytné stanice s navýšením sjednané odměny nejvýše do 10% dle materiálu RK-04-2018-13, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 307 500 Kč při současném zvýšení § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a  služby pro zdravotnictví o částku 307 500 Kč s určením na zvýšení odměny za provozování protialkoholní záchytné stanice.


Usnesení 0156/04/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-04-2018-14, př. 3.


Usnesení 0157/04/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-04-2018-15, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a  cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu

RK-04-2018-15, př. 1.


Usnesení 0158/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-04-2018-16, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 3. 2023.


Usnesení 0159/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-17, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2018-17, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-17, př. 1.


Usnesení 0160/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-18, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2018-18, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-18, př. 1.


Usnesení 0161/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2018-19, př. 1.


Usnesení 0162/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2018-21, př. 1

a RK-04-2018-21, př. 2.


Usnesení 0163/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít městem Třebíč, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně stavebníka smlouvu zakládající právo provést stavbu "OA a HŠ Třebíč, rekonstrukce technických prostor Otmarova", kterou budou dotčeny mimo jiné pozemky par. č. 150/1 - ost. plocha, par. č. 1461/7 - ost. plocha  st. par. č. 218 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 59 v k. ú. Třebíč,  ve vlastnictví města Třebíč.


Usnesení 0164/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako investorem stavby, firmou DVOŘÁK - TRUCKS, s.r.o., se sídlem Karlov 1119, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 607 32 628, jako povinným z věcného břemene a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská  499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 279 35 311, jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11.  stavba, Okružní křižovatka VM východ“ – SO 501 a SO 502 Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky na ulici Karlov v obci Velké Meziříčí, číslo stavby: 8800074680“ na části pozemku par. č. 5219/3 v k. ú. Velké Meziříčí a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem udržování a  provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v  celkové výši 2 100 Kč + DPH v platné výši dle materiálu RK-04-2018-20, př. 1.


Usnesení 0165/04/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č.  0259/03/2016/ZK.


Usnesení 0166/04/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-04-2018-24, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu

RK-04-2018-24, př. 2.


Usnesení 0167/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s nabytím dědictví dle materiálu RK-04-2018-25, př. 1 s výhradou soupisu dle § 1674 zák. č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
 • s tvorbou rezervního fondu pro rok 2018 u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ve výši 57 639,40 Kč.


Usnesení 0168/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobního automobilu Kia Sportage, inventární číslo: 02292, rok pořízení 2011, pořizovací cena 390 800,- Kč, zůstatková cena k 30. 11. 2017 je 34 195,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 0169/04/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 759 204 421 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2018-27, př. 1;
 • změnu hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1665/29/2017/RK, použití přechodového mechanismu a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2018 dle materiálu RK-04-2018-27, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2018“ dle materiálu RK-04-2018-27, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2018-27, př. 4, RK-04-2018-27, př. 5 a RK-04-2018-27, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 363 892 421 Kč dle materiálu RK-04-2018-27, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 442 312  000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2018-27, př. 5 a RK-04-2018-27, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2018-27, př. 7.


Usnesení 0170/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2018-28, př. 1.


Usnesení 0171/04/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 41 523 173 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-04-2018-29, př. 1upr1


Usnesení 0172/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2018-30, př. 1.


Usnesení 0173/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-04-2018-31, př. 1.


Usnesení 0174/04/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

komisi pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018 ve složení dle materiálu RK-04-2018-32, př. 1.


Usnesení 0175/04/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-04-2018-33, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-04-2018-33, př. 1.


Usnesení 0176/04/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př . 1;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-04-2018-34, př. 2;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-04-2018-34, př. 3;
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 4;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př. 5;
 • Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 6;
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-04-2018-34, př. 7;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-04-2018-34, př. 8;
 • Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 9;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př. 10;
 • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 11.


Usnesení 0177/04/2018/RK
Rada kraje
stanoví

počet členů školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina s účinností od 11. 2. 2018 dle materiálu RK-04-2018-35, př. 1;

jmenuje

dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské rady za zřizovatele s účinností od 11. 2. 2018 dle materiálu RK-04-2018-35, př. 2.


Usnesení 0178/04/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-36;

mění

usnesení č. 1440/25/2017/RK tak, že se část „rozhoduje realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 budou realizovány pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018“ ruší a nahrazuje textem „rozhoduje realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekt dle materiálu RK-25-2017-56, př. 4 bude realizován pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018“.


Usnesení 0179/04/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-04-2018-37, př. 1;

rozhoduje

vybrat společnost EKOIMPEX Vysočina s.r.o., se sídlem Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov, IČO:  28079540 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s  názvem „Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0180/04/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-04-2018-38, př. 1;

rozhoduje

vybrat společnost Energetická agentura Vysočiny, se sídlem Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, IČO: 70938334, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s  vybraným dodavatelem.


Usnesení 0181/04/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálů RK-04-2018-39, př. 1, RK-04-2018-39, př. 3 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-04-2018-39, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-04-2018-39, př. 1, RK-04-2018-39, př. 2 a RK-04-2018-39, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0182/04/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením kupní smlouvy, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o  poskytnutí dotace PR01537.0255 za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2018-40, př. 3;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1659 za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2018-40, př. 4.


Usnesení 0183/04/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-41, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2018-41, př. 1.


Usnesení 0184/04/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-42, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz