Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 21/2019

Usnesení 1205/21/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).


Usnesení 1206/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2019 dle materiálů RK-21-2019-03, př. 3, RK-21-2019-03, př. 4, RK-21-2019-03, př. 5, RK-21-2019-03, př. 6, RK-21-2019-03, př. 7;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2019 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-21-2019-03, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI 2019 dle materiálu RK-21-2019-03, př. 1.


Usnesení 1207/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-04, př. 1 a RK-21-2019-04, př. 2.


Usnesení 1208/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-05, př. 1 a RK-21-2019-05, př. 2.


Usnesení 1209/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-06, př. 1, RK-21-2019-06, př. 2, RK-21-2019-06, př. 3 a RK-21-2019-06, př. 4.


Usnesení 1210/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Rámcové kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2019-07, př. 1.


Usnesení 1211/21/2019/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 1122/20/2019/RK v části: rada kraje souhlasí s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace: 

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, prodejem za nejvyšší nabídkovou cenu: 

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 1212/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 2 097 465,20 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517016) ve výši 1 980 939,35 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 116 525,85 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 2 097 465,20 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-21-2019-09, př. 1
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 11 338 954,14 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517969) ve výši 10 709 012,24 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 629 941,90 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 11 338 954,14 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-21-2019-09, př. 1.


Usnesení 1213/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2019 dle materiálu RK-21-2019-10, př. 1.


Usnesení 1214/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnosti, ÚZ 34 352) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 3 400 000 Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 3 400 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“.


Usnesení 1215/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“, ve  výši 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o  částku 50 000 Kč určenou na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“.


Usnesení 1216/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ na realizaci projektu „Edice Kramářské písně z Pelhřimovska“, ve  výši 60 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 60 000 Kč určenou na realizaci projektu „Edice Kramářské písně z Pelhřimovska“.


Usnesení 1217/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce: 

 • II/128 Pacov - průtah
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 • II/345 Chotěboř - obchvat
 • II/354 Nové Město na Moravě - obchvat 

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1218/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-21-2019-15, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.


Usnesení 1219/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212, položka 5336) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (UZ 91252) pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, ve výši 179 294 000 Kč dle smlouvy č. 566S/2019 na realizaci neinvestičních akcí uvedených v materiálu RK-21-2019-16, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o částku 179 294 000 Kč určenou na realizaci neinvestičních akcí z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, průběžně zasílat na krajský úřad (odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický) na vědomí kopie žádostí o zálohu, zaslané na Státní fond dopravní infrastruktury dle podmínek smlouvy č. 566S/2019.


Usnesení 1220/21/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2019-17, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání čtvrtého Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.


Usnesení 1221/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku varný kotel KPI 15 G, inventární číslo HIM021/9/56, rok pořízení 1999, pořizovací cena 207 156 Kč, zůstatková cena 0 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1222/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I." o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 211 580,10 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“


Usnesení 1223/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-21-2019-20, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 1224/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 103 712,77 Kč dle materiálu RK-21-2019-21, př. 1.


Usnesení 1225/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

podat dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020“ dle materiálu RK-21-2019-22, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020“ dle materiálu RK-21-2019-22, př. 2.


Usnesení 1226/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele UNIS - JAKOS, s. r. o., Uherské Hradiště, Vodní 110, IČO 46974822, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1227/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-21-2019-70, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-21-2019-70, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1228/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0869/16/2019/RK tak, že v materiálu RK-16-2019-41, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7.


Usnesení 1229/21/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1230/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0049/01/2019/RK ze dne 15. 1. 2019  tak, že text usnesení se nahrazuje textem: 

"Rada kraje rozhoduje 

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-21-2019-26, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Krahulov a  Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-21-2019-26, př. 1."


Usnesení 1231/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-21-2019-27, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1232/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr úplatně převést část pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár, dle GP č. 4446-94/2019, PGP-453/2019-714, nově označenou jako pozemek par. č. 6955/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, z vlastnictví Kraje vysočina do vlastnictví společnosti Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek parcela číslo 6955/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 4446-94/2019, PGP-453/2019-714 z pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za cenu ve výši 9 000 Kč bez DPH (10 890 Kč včetně 21 % DPH), z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou.


Usnesení 1233/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2019-30, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 2430/11 v  k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Osová Bítýška;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2019-30, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Osová Bítýška;
 • nabýt darem díl „m“ par. č. 2430/11 o výměře 1 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 143/2 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1234/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-21-2019-31, př. 1upr1.


Usnesení 1235/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2019-32, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2019-32, př. 1.


Usnesení 1236/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje dílu "a" pozemku par. č. 7424/1 a dílu "b" pozemku par. č. 7424/4, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 7424/10 - ost. plocha, silnice o výměře 1 742 m2 vzniklého dle GP č. 2385-8534/2019 v k.ú. Telč a dále GP č. 108-8551/2019 nově oddělený pozemek par. č. 595/7 - ost. plocha, silnice o výměře 1 457 m2 v k.ú. Olší u Telče, obec Olší z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést díl "a" pozemku par. č. 7424/1 a díl "b" pozemku par. č. 7424/4, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 7424/10 - odst. plocha, silnice  o výměře 1 742 m2 vzniklého dle GP č. 2385-8534/2019 v k.ú. Telč a dále GP č. 108-8551/2019 nově oddělený pozemek par. č. 595/7 - ost. plocha, silnice o výměře 1 457 m2 v k.ú. Olší u Telče, obec Olší z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1  par.č. 7424/4 v  k.ú. Telč a dále na pozemku par.č. 595/7 vzniklého dle GP č. 108-8551/2019 z pozemku par .č. 595 v k.ú. Olší u Telče;
 • rozhodnout uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1 par. č. 7424/4 v  k.ú. Telč a dále na pozemku par.č. 595/7 vzniklého dle GP č. 108-8551/2019 z pozemku par. č. 595 v k.ú. Olší u Telče za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2.


Usnesení 1237/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít pachtovní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Zemědělským družstvem Lukavec na pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2019-34, př. 1.


Usnesení 1238/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-21-2019-35, př. 1.


Usnesení 1239/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemku par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

 • způsob výběru zájemce o koupi hmotné nemovité věci výběrem zájemce výběrovým řízením „na určení pořadí“ ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
 • podmínky a termíny výběrového řízení na koupi hmotné nemovité věci včetně dohody o  sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-21-2019-28, př. 3.


Usnesení 1240/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-21-2019-36, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení  ARTPROJEKT JILAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, se sídlem: Jihlava, Minoritské nám. 1153/11, PSČ 586 01 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1241/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2019-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“.


Usnesení 1242/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 826 447,84 Kč a ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o částku 168 256,98 Kč.


Usnesení 1243/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ o částku 4 664 077,56 Kč.


Usnesení 1244/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-21-2019-40, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-21-2019-40, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ dle materiálů RK-21-2019-40, př. 1 a RK-21-2019-40, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1245/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 5 dle materiálu RK-21-2019-41, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 6 dle materiálu RK-21-2019-41, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-21-2019-41, př. 1 a RK-21-2019-41, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 5 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 6 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-21-2019-41, př. 1 a RK-21-2019-41, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.


Usnesení 1246/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-21-2019-42, př. 1.


Usnesení 1247/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2019-43, př. 7, RK-21-2019-43, př. 8 a RK-21-2019-43, př. 9.


Usnesení 1248/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-21-2019-44, př. 3 a RK-21-2019-44, př. 4.


Usnesení 1249/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2019-45, př. 5 a RK-21-2019-45, př. 6.


Usnesení 1250/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2019-46, př. 1.


Usnesení 1251/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • pořizovat energetický posudek v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení na existující soustavy zásobování teplem, a  to při každé nové stavbě či změně stavby mající vliv na úpravu či výměnu zdroje tepelné energie této stavby jako podklad pro případné připojení této stavby k soustavě zásobování teplem vyjma připojování staveb k soustavě zásobování teplem, která je v rámci areálu ve vlastnictví Kraje Vysočina;
 • akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku rovna či nižší než posudkem stanovená cena tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla;

ukládá

 • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit pořízení energetického posudku v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení k existující soustavě zásobování teplem;
 • Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit dodání dokumentů nezbytných pro zpracování energetického posudku v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení k existující soustavě zásobování teplem.


Usnesení 1252/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 51 542 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019 dle materiálu RK-21-2019-47, př. 1.


Usnesení 1253/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 600 427 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o částku 600 427 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-21-2019-49.


Usnesení 1254/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-21-2019-50, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-21-2019-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2019-50, př. 2.


Usnesení 1255/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 201 261,81 Kč.


Usnesení 1256/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 857 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2019-53, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 2 materiálu RK-21-2019-53, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2019-53, př. 1.


Usnesení 1257/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 256 168 Kč dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž  "Stavíme z Merkuru" v celkové výši 3 000 Kč dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 2;

rozhoduje

poskytnout finanční dar základním školám v celkové výši 72 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy (ÚZ 00326) dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2019-55, př. 3.


Usnesení 1258/21/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1259/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 180 000 Kč a ve zvýšení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3122 – Střední odborné školy o částku 220 000 Kč a snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 180 000 Kč na částečnou úhradu mimosoudního vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 50 000 Kč na úhradu již vynaložených nákladů na opravy podlah;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 220 000 Kč z důvodů realizace veřejné zakázky za podstatně nižší cenu;

souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí nákladů spojených s uzavřením dohody o mimosoudním vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru (mzdové výdaje do výše 500 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 180 000 Kč).


Usnesení 1260/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s., IČO 60662859, se sídlem Stodolní 684, 394 64 Počátky ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-21-2019-54, př. 1.


Usnesení 1261/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-21-2019-56, př. 1 a RK-21-2019-56, př. 2.


Usnesení 1262/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-21-2019-57, př. 1 a RK-21-2019-57, př. 2.


Usnesení 1263/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2019-58, př. 1.


Usnesení 1264/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením ocelové roštové rampy pořízené v roce 2009, pořizovací cena 407 082 Kč, evidenční číslo 2192, způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-21-2019-59.


Usnesení 1265/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-21-2019-60, př. 1;
 • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu RK-21-2019-60, př. 2;
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-21-2019-60, př. 3.


Usnesení 1266/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1267/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2019-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-21-2019-62, př. 2.


Usnesení 1268/21/2019/RK

Rada kraje
ukládá

 • odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ dle materiálu RK-21-2019-63;
 • odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru majetkovému a grémiu ředitele předložit návrh řešení PPP a SPC Vysočina v Havlíčkově Brodě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 1269/21/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

zastoupení v programu P-TECH Kraje Vysočina na setkání v New Yorku dle materiálu RK-21-2019-64.


Usnesení 1270/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 167 427,70 Kč za projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“.


Usnesení 1271/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 188 825,34 Kč za projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“.


Usnesení 1272/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí roku 2019 dle materiálu RK-21-2019-67.


Usnesení 1273/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.


Usnesení 1274/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 663 487 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-21-2019-69, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz