Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 35/2020

Usnesení 2094/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o vrácenou nedočerpanou účelovou dotaci z Ministerstva vnitra celkem ve výši 1 701 020 Kč (z realizace projektu „OMC školy“ ve výši 1 320 520 Kč a projektu „OMC veř. prostranství“ ve výši 380 500 Kč).


Usnesení 2095/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2020-03, př. 2.


Usnesení 2096/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout, podle §  35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náhradu za nevyčerpanou dovolenou náležející za rok 2020 MUDr. Jiřímu Běhounkovi dle materiálu RK-35-2020-04, př. 1, Mgr. Pavlovi Fraňkovi dle materiálu RK-35-2020-04, př. 2, Ing. Martinu Kuklovi dle materiálu RK-35-2020-04, př. 3, Ing. Janě Fialové, MBA, dle materiálu RK-35-2020-04, př. 4.


Usnesení 2097/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020 dle materiálu RK-35-2020-05, př. 1.


Usnesení 2098/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 401 500 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 401 500 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc říjen.


Usnesení 2099/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 906 293 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 722 194,50 Kč a ÚZ 35015 ve výši 2 184 098,50 Kč);
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 358 007,50 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 362 246,00 Kč,
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 345 810,00 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 641 177,50 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 199 052,00 Kč,zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-35-2020-07, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 38 592 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 38 592 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 2100/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-08, př. 2.


Usnesení 2101/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-09, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-09, př. 2;

stanoví

u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:


Usnesení 2102/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-10, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-10, př. 2;

stanoví

u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:


Usnesení 2103/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-11, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-11, př. 2;

stanoví

u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:


Usnesení 2104/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2020-12, př. 1,  RK-35-2020-12, př. 2, RK-35-2020-12, př. 3, RK-35-2020-12, př. 4 a RK-35-2020-12, př. 5.


Usnesení 2105/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2020-13, př. 1, RK-35-2020-13, př. 2,  RK-35-2020-13, př. 3 a RK-35-2020-13, př. 4.


Usnesení 2106/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-35-2020-14, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-35-2020-14, př. 1.


Usnesení 2107/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-35-2020-15, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-35-2020-15, př. 1.


Usnesení 2108/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 4J6 2172, inventární číslo 006-000-009-308, r. v. 2012, pořizovací 1 859 763,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 4J6 2172, inventární číslo 006-000-009-308, r. v. 2012, pořizovací 1 859 763,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč.


Usnesení 2109/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-35-2020-17, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-35-2020-17, př. 1.


Usnesení 2110/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 637 203,06 Kč,
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 637 203,06 Kč,

na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Rozvoj domácí paliativní péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-35-2020-67, př. 2.


Usnesení 2111/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02752.0056 dle materiálu RK-35-2020-18, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV102752.0037 dle materiálu RK-35-2020-18, př. 4.


Usnesení 2112/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02757.0009 dle materiálu RK-35-2020-19, př. 3.


Usnesení 2113/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 24 308,36 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2114/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické) rozpočtu kraje o příspěvek poskytnutý Městem Havlíčkův Brod ve výši 308 333 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny na zajištění funkce základní knihovny ve Městě Havlíčkův Brod;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 308 333 Kč určenou na zajištění funkce základní knihovny ve Městě Havlíčkův Brod.


Usnesení 2115/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o část účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026) ve výši 24 000 Kč původně určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 24 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Zpracování analýzy rizik v Muzeu Vysočiny Třebíč“ v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.


Usnesení 2116/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o ukončení fyzické realizace projektu "Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá", dle materiálu RK-35-2020-23, př. 2 a současně informace o nepožadování zápůjčky na předfinancování a spolufinancování realizace projektu "Česko - rakouská sklářská tradice znovu ožívá".


Usnesení 2117/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-35-2020-24, př. 1.


Usnesení 2118/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2020-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2020-25, př. 1.

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2020-25, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;


Usnesení 2119/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III. formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2020-26, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III. dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2020-26, př. 1.

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2020-26, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;


Usnesení 2120/35/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2020-27, př. 1 a RK-35-2020-27, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.


Usnesení 2121/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 2122/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-35-2020-29, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-35-2020-29, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 620 28 081, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 2123/35/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.


Usnesení 2124/35/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.


Usnesení 2125/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2020-32, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2020-32, př. 1.


Usnesení 2126/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebním záměrem „Montážní hala se zázemím“  ve smyslu ustanovení § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, na pozemcích par. č. 4596/2, par. č. 4707/3, par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř;
 • vyslovit souhlas s pokácením dvou kusů dřevin - javorů na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř;
 •  vyslovit souhlas s odstraněním nefunkční studny na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku a společností Chotěbořské strojírny, a. s., Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř, IČ: 455 34 519na straně investora stavby „Montážní hala se zázemím“  dohodu dle materiálu RK-35-2020-33, př. 1, ve které se společnost Chotěbořské strojírny, a. s. zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř a s odstraněním studny na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř;
 • pověřit společnost Chotěbořské strojírny, a. s., Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř, IČ: 455 34 519 k podání žádosti o vydání rozhodnutí o kácením dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 2 kusy javoru na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř.


Usnesení 2127/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-34, př. 1.


Usnesení 2128/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2020-35, př. 1 a RK-35-2020-35, př. 2.


Usnesení 2129/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6398702119 ze dne 2. 10. 2019 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele, dle materiálu RK-35-2020-36, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6398700819 ze dne 30. 4. 2019 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele, dle materiálu RK-35-2020-36, př. 2.


Usnesení 2130/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, na straně oprávněného ze služebnosti a

 • Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013 dle materiálu RK-35-2020-37, př. 1,
 • Rybářstvím Vysočina, s.r.o., se sídlem V Kaštanech 230, 589 01 Třešť, IČ: 60740779 dle materiálu RK-35-2020-37, př. 2,

na straně povinných ze služebnosti.


Usnesení 2131/35/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2132/35/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-39, př. 1;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-39, př. 2upr1.


Usnesení 2133/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 334 654,66 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 299 427,85 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 35 226,81 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 334 654,66 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“


Usnesení 2134/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 096 429,25 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.


Usnesení 2135/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 2 319 356,65 Kč dle materiálu RK-35-2020-42, př. 1.


Usnesení 2136/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 836 472,51 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".


Usnesení 2137/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 551 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2020 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 20 525 Kč.


Usnesení 2138/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 720 000 Kč určenou na financování projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace.


Usnesení 2139/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 21 441 490 Kč (ÚZ 13351) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-35-2020-46, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 21 441 490 Kč (ÚZ 13351) určenou na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 dle materiálu RK-35-2020-46, př. 2.


Usnesení 2140/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 1 500 000 Kč (ÚZ 13307) původně určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 2141/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

vzor Dodatku č. II k pověření pro služby azylové domy zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“, u kterých je nezbytné změnit požadovanou míru obložnosti dle materiálu RK-35-2020-48, př. 1.


Usnesení 2142/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2020-49, př. 1.


Usnesení 2143/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Vzduchotechnického zařízení, inventární číslo DHM0000161, rok pořízení 1995, pořizovací cena 262 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-35-2020-50.


Usnesení 2144/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce s partnery uvedenými v materiálu RK-35-2020-51, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-35-2020-51, př. 2.


Usnesení 2145/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením 21 ks počítačů PC HAL 3000 Intel, inventární číslo MS-z-137-1 až 22 a 1 ks monitoru ASUS, inventární číslo MS-z-137-21, pořizovací cena vyřazované ho majetku je 333 555 Kč, zůstatková cena 1 Kč. Z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-35-2020-52.


Usnesení 2146/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • změnu účelu investičního příspěvku u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-35-2020-53;
 • investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-35-2020-53, př. 1, RK-35-2020-53, př. 2, RK-35-2020-53, př. 3.

souhlasí

u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou s realizací akcí "Výukové panely pro experimenty a pokusy (2 ks)" a "Software: interaktivní výukové 2D animace výukových sestav" i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 2147/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2020-54, př. 2.


Usnesení 2148/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0717, za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2020-55, př. 5;
 • s uzavřením hypotečního úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1577, za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2020-55, př. 6;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1135, za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2020-55, př. 7.


Usnesení 2149/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-35-2020-56, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2020-56, př. 1.


Usnesení 2150/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 49 541 040,56 Kč.


Usnesení 2151/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ o částku 1 306 199,17 Kč.


Usnesení 2152/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-35-2020-59, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-35-2020-59, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2020-59, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ dle materiálů RK-35-2020-59, př. 1, RK-35-2020-59, př. 2 a RK-35-2020-59, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2153/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávách o realizaci č. 1 dle materiálů RK-35-2020-60, př. 1, RK-35-2020-60, př. 2, RK-35-2020-60, př. 3 a ve Zjednodušených žádostech o platbu č. 1 dle materiálů RK-35-2020-60, př. 4, RK-35-2020-60, př. 5 a RK-35-2020-60, př. 6;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 projektů „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“, „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“ a „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ dle materiálů RK-35-2020-60, př. 1, RK-35-2020-60, př. 2, RK-35-2020-60, př. 3, RK-35-2020-60, př. 4, RK-35-2020-60, př. 5 a RK-35-2020-60, př. 6 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2154/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-35-2020-61, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-35-2020-61, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2020-61, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ dle materiálů RK-35-2020-61, př. 1, RK-35-2020-61, př. 2 a RK-35-2020-61, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2155/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-35-2020-62, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-35-2020-62, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Řídícímu orgánu OPŽP Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ dle materiálů RK-35-2020-62, př. 1 a RK-35-2020-62, př. 2.


Usnesení 2156/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-35-2020-63, př. 1.


Usnesení 2157/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje zvolit členy Výboru Regionální rady regionu Soudržnosti Jihovýchod: 

 • Petra Bártu, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • MUDr. Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Hanu Hajnovou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Josefa Klementa, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Pavla Pacala, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina.


Usnesení 2158/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2020-65, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-35-2020-65, př. 2.


Usnesení 2159/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 13 580 530 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-35-2020-66, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-35-2020-66, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2020-66, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz