Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 37/2020

Usnesení 2258/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021 na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina: 

 1. „Kraj Vysočina - Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl II.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2020-02, př. 1);
 2. „Kraj Vysočina - Ochrana veřejných prostranství (akcí) a objektů veřejné správy jako možný měkký cíl II.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2020-02, př. 2).


Usnesení 2259/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-37-2020-03, př. 1.


Usnesení 2260/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu RK-37-2020-04;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na 1. pololetí roku 2021 dle materiálu RK-37-2020-04.


Usnesení 2261/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti, která vydává hejtman kraje Mgr. Vítězslav Schrek, MBA pro ostatní členy rady kraje;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.


Usnesení 2262/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2020-06, př. 1.


Usnesení 2263/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 900 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace o částku 44 000 Kč původně určené k realizaci projektu „Zajištění tiskových služeb školy – SPŠS Havlíčkův Brod“;

bere na vědomí

zprávu o vyúčtování sdílených činností poskytovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací dle materiálů RK-37-2020-07, př. 1;

ukládá

Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatky Příspěvku na  provoz poskytnutého v roce 2020 z  kapitoly Analýzy a podpora řízení u projektu "Zajištění tiskových služeb školy - SPŠS Havlíčkův Brod" ve  výši 44 000 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu do 31. 12. 2020.


Usnesení 2264/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-37-2020-08, př. 1.


Usnesení 2265/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný rozpočet (plán nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-09, př. 1.


Usnesení 2266/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-37-2020-10, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-10, př. 1


Usnesení 2267/37/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu RK-37-2020-11, př. 1.


Usnesení 2268/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/357 Strachujov - Jimramov o účelovou dotaci z IROP ve výši 4 729 912,57 Kč.


Usnesení 2269/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko, Radnická 29/1, Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2020-13, př. 1.


Usnesení 2270/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, dle materiálu RK-37-2020-14, př. 1.


Usnesení 2271/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické) rozpočtu kraje o část účelové neinvestiční dotace poskytnutou Ministerstvem kultury v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ (ÚZ 34053) ve výši 13 000 Kč původně určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 13 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“.


Usnesení 2272/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-37-2020-16, př. 1; RK-37-2020-16, př. 3  a RK-37-2020-16, př. 5 a smluv o výpůjčce dle materiálů RK-37-2020-16, př. 7; RK-37-2020-16, př. 8 a RK-37-2020-16, př. 9.


Usnesení 2273/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-37-2020-17, př. 2 a RK-37-2020-17, př. 3.


Usnesení 2274/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv dle materiálů RK-37-2020-18, př. 1 a RK-37-2020-18, př. 2.


Usnesení 2275/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 445 335 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 234 000 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 211 335 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 234 000 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 211 335 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;

stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 


Usnesení 2276/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.


Usnesení 2277/37/2020/RK

Rada kraje
ruší

jmenování Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina v Radě paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a Ing. Jany Fialové jeho náhradnicí;

jmenuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako zástupkyni Kraje Vysočina do Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a RNDr. Jana Břížďalu jejím náhradníkem.


Usnesení 2278/37/2020/RK

Rada kraje
ruší

jmenování Mgr. Pavla Pacala, politikem kraje pro Smart region;

jmenuje

Mgr. Hanu Hajnovou, političkou kraje pro Smart region;

bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plánu Smart region Vysočina dle materiálu RK-37-2020-22, př. 1.


Usnesení 2279/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 883 755,67 Kč (71 741,35 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 58 636,59 €.


Usnesení 2280/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „RUMOBIL“ ve výši 4 379 102,88 Kč a úroků připsaných za 4. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 2281/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-37-2020-25, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-25, př. 1.


Usnesení 2282/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2020-26, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2020-26, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“, dle materiálů RK-37-2020-26, př. 1RK-37-2020-26, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2283/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2020-27, př. 3.


Usnesení 2284/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2020-28, př. 3.


Usnesení 2285/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 6 092 194,06 Kč.


Usnesení 2286/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-37-2020-30, př. 1;

prohlašuje

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-37-2020-30, př. 1.


Usnesení 2287/37/2020/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 6/2020, o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-37-2020-31, př. 1.


Usnesení 2288/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 2289/37/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 2290/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemku par. č. 75/2 o výměře 10 m2, odděleného geometrickým plánem č. 115-2/2015 z pozemku par. č. 75 v k. ú. Račice u Hrotovic a obci Račice vykupovaného dle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.


Usnesení 2291/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě.


Usnesení 2292/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2020-36, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2020-36, př. 1.


Usnesení 2293/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 2294/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Puklice, v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, obec Puklice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice.


Usnesení 2295/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. TRMAS ze dne 1. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi smluvními stranami Gymnázium Třebíč a Vodafone Czech Republic a.s. dle materiálu RK-37-2020-39, př. 1.


Usnesení 2296/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace“ formou otevřeného řízení dle § 56/1 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-37-2020-40, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-37-2020-40, př. 2.


Usnesení 2297/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2020-41, př. 1 a RK-37-2020-41, př. 2.


Usnesení 2298/37/2020/RK

Rada kraje
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina: 

 • u dříve uzavřených nájemních smlouvách na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smlouvách, nebo při prodloužení nájemní doby, bude pro rok 2021 uplatňováno nájemné dle materiálu RK-37-2020-101, př. 1;
 • u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku veřejného nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována;
 • nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2021;

doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.


Usnesení 2299/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 93 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 18 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 75 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 18 000 Kč u Gymnázia Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „IT UP" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 75 000 Kč u Gymnázia Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „IT UP" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".


Usnesení 2300/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-37-2020-43, př. 1


Usnesení 2301/37/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 2302/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 41 583 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 583 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 41 583 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Precizní zemědělství na školním statku" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".


Usnesení 2303/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 3 829 257,20 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 2 010 364,38  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 757 438,30  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 384 556,76 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 540 876,14  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 136 021,62 Kč.


Usnesení 2304/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, §3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od čtyř krajů v celkové výši 200 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2020.


Usnesení 2305/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 5213 - Krizová opatření o částku  237 056 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 237 056 Kč určenou na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID.


Usnesení 2306/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyzvat dodavatele ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, IČO 14889749 k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“ dle přílohy RK-37-2020-49, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle přílohy RK-37-2020-49, př. 2, která je pověřena otevírat obálky, posoudit podmínky účasti a posoudit splnění kvalifikace a je pověřena jednáním s účastníkem.


Usnesení 2307/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 55 552 359,85 Kč.


Usnesení 2308/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-37-2020-51, př. 1.


Usnesení 2309/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 500 000 Kč, při současném snížení § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč,  

za účelem podpory nemocničních konziliárních paliativních týmů a zaměstnanců nemocničních konziliárních paliativních týmů, kteří se zapojují do činnosti v nemocničních konziliárních paliativních týmech nad rámec svých pracovních povinností.


Usnesení 2310/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 40 909 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 40 909 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 2311/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o část účelové dotace poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve výši 339 428,76 (ÚZ 35021) původně určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 339 428,76 Kč původně určenou na realizaci projektu v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.


Usnesení 2312/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2020-55, př. 1.


Usnesení 2313/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2020-56, př. 1.


Usnesení 2314/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2020-57, př.  1 a RK-37-2020-57, př. 2.


Usnesení 2315/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2020-58, př. 1, RK-37-2020-58, př. 2, RK-37-2020-58, př. 3, RK-37-2020-58, př. 4, RK-37-2020-58, př. 5, RK-37-2020-58, př. 6, RK-37-2020-58, př. 7, RK-37-2020-58, př. 8, RK-37-2020-58, př. 9, RK-37-2020-58, př. 10, RK-37-2020-58, př. 11, RK-37-2020-58, př. 12RK-37-2020-58, př. 13.


Usnesení 2316/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 438 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 438 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc listopad.


Usnesení 2317/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 438 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 438 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 438 000 Kč, která je kompenzována příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje určeným na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje.


Usnesení 2318/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 880 800 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 880 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 174 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 463 200 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 88 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 124 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 31 600 Kč,

 za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.


Usnesení 2319/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 3 439 914,5 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 675 000 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 933 510 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, o částku 1 133 500 Kč,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, o částku 449 955 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 247 949,50 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-37-2020-62, př. 1.


Usnesení 2320/37/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 600 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 600 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 600 000 Kč;

  ukládá

  ředitelce Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 28. 12. 2020 na účet Kraje Vysočina částku 600 000 Kč odpovídající výši nevyčerpaného příspěvku na provoz.


Usnesení 2321/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o stavu zásob OOPP pořízených do majetku kraje dle RK-37-2020-64, př. 1;

souhlasí

 • s vytvořením operativní strategické zásoby v majetku kraje v položkách a objemech dle RK-37-2020-64, př. 1;
 • s převedením OOPP v majetku kraje na zřizované organizace v předpokládaném množství dle RK-37-2020-64, př. 2;

ukládá

odboru zdravotnictví realizovat přijaté usnesení.


Usnesení 2322/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o část účelové dotace poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve výši 914 602 Kč (ÚZ 35021) původně určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 914 602 Kč původně určenou na realizaci projektu v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.


Usnesení 2323/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2020-66, př. 1.


Usnesení 2324/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 2.
 • realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 3;

stanoví

u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 


Usnesení 2325/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku části účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 3 848 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 3 848 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 2326/37/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 2327/37/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2328/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 14 894 061 Kč dle materiálu RK-37-2020-71;
 • úpravu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-37-2020-71, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-37-2020-71, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-37-2020-71, př. 2.


Usnesení 2329/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Education for Sustainable Development“ o účelovou dotaci v celkové výši 1 383 472,86 Kč (54 446 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu.


Usnesení 2330/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a bezúplatným převodem osobního automobilu Škoda Fabia, inventární číslo 34.10.2/9 registrační značka 3J3 6976, rok pořízení 2008, pořizovací cena 265 899 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí.


Usnesení 2331/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2020-75, př. 1.


Usnesení 2332/37/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Sportovec Kraje Vysočina 2020;

pověřuje

 • OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
 • OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.


Usnesení 2333/37/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2334/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)v celkové výši 964 642,98 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy ve výši 798 454 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 107 672 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 791 199 Kč, UZ 33079) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ v celkové výši 1 697 325 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 2 ;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 1 380 975 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 3;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci dotačního programu „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 101 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33075) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ve výši 54 095 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ – Modul C u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2020-78, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2020-78, př. 3;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci dotačního programu „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ ve výši 101 000 Kč.


Usnesení 2335/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 972 103,49 Kč.


Usnesení 2336/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-37-2020-80, př. 1, RK-37-2020-80, př. 2 a RK-37-2020-80, př. 3;

souhlasí

s realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-37-2020-80, které je nutno z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesení rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 2337/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2020-81, př. 3.


Usnesení 2338/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 71 300 Kč určenou na realizaci projektu v rámci programu „133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 71 300 Kč Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na financování investičního podpůrného opatření, pásového schodolezu.


Usnesení 2339/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3146 – Zařízení výchovného poradenství o částku 108 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 108 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 108 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickému centru Vysočina, IČO 70832510 k pokrytí nákladů na pořízení projektové dokumentace na vybavení nábytkem.


Usnesení 2340/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u dětských domovů za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v celkové výši 400 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-84, př. 1


Usnesení 2341/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů (vč. odvodů) souvisejících s odměnou vybraných učitelů za aktivní přístup k výuce v období pandemie COVID-19 v celkové výši 325 920 Kč dle materiálu RK-37-2020-85, př. 1.


Usnesení 2342/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 722 687 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 603 000 Kč a § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 119 687 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 722 687 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.


Usnesení 2343/37/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2344/37/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-37-2020-88, př. 1.


Usnesení 2345/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 4 903 488,45 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000037, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;

schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nevyčerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“ na účet Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc IV. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 2346/37/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál a přílohy jsou trvale neveřejné z důvodu ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod a důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.


Usnesení 2347/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-37-2020-91, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-37-2020-91, př. 3.


Usnesení 2348/37/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-92, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání závěrečného 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II., včetně požadovaných příloh.


Usnesení 2349/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 209 393,07 Kč určenou na realizaci projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“.


Usnesení 2350/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro: 

 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 861 080 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 o částku 490 200 Kč; 

 o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


Usnesení 2351/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 849 461,94 Kč dle materiálu RK-37-2020-95, př. 1.


Usnesení 2352/37/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2020-96, př. 1.


Usnesení 2353/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 279 196 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 15 000 Kč;
  • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, o částku 264 196 Kč;

o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


Usnesení 2354/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 355 157,50 Kč určenou na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.


Usnesení 2355/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu ve výši 1 022 880 Kč určenou na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.


Usnesení 2356/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • aktualizované rozpočty (plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů a plánů oprav u organizací sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci de materiálu RK-37-2020-100, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-37-2020-100, př. 2;
 • změnu účelu použití závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci v částce 60 000 Kč na úhradu provozních nákladů;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1582/27/2019/RK a usnesením rady kraje č. 0198/04/2020/RK na 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 4;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2020: 

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:

 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 18.12.2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz