Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 20/2020

Usnesení 1131/20/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-02, př. 1.


Usnesení 1132/20/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-03, př. 1.


Usnesení 1133/20/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Grantové smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-04, př. 1.


Usnesení 1134/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-20-2020-05, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-20-2020-05, př. 1.


Usnesení 1135/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku: 

 • Loupač brambor a zeleniny, inv. č. 004-000-051-022, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 187 591,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-931, r. v. 1993, PC 87 602,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-882, r. v. 1994, PC 77 868,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-899, r. v. 1999, PC 79 957,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-756, r. v. 2001, PC 52 448,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • Loupač brambor a zeleniny, inv. č. 004-000-051-022, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 187 591,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-931, r. v. 1993, PC 87 602,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-882, r. v. 1994, PC 77 868,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-899, r. v. 1999, PC 79 957,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-756, r. v. 2001, PC 52 448,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 1136/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-20-2020-07, př. 1 a RK-20-2020-07, př. 2.


Usnesení 1137/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2020-08, př. 1.


Usnesení 1138/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele AV MEDIA a.s., IČO: 48108375 se sídlem Pražská 1335/63, 10200 Praha, k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „ZZS KV – Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky“;

ukládá

odboru zdravotnictví zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1139/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 584 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 584 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc květen.


Usnesení 1140/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje


Usnesení 1141/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu odměn pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve výši 57 247 158 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 57 247 158 Kč určenou na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2020-12, př. 1.


Usnesení 1142/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-13, př. 1;

bere na vědomí

ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-13, př. 1.


Usnesení 1143/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2020-14, př. 3


Usnesení 1144/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02725.0020 na projekt dle materiálu RK-20-2020-15, př. 3.


Usnesení 1145/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt finanční dar na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2020-16, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 5213 – Krizová opatření, položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o finanční dar od společnosti ČEPS, a.s. ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-20-2020-16, př. 1.


Usnesení 1146/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 233 807 Kč na realizaci projektu “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“ dle materiálu RK-20-2020-17;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 233 807 Kč u Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“ dle materiálu RK-20-2020-17.


Usnesení 1147/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ve výši 101 000 Kč na dotační program Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020; 
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod o finanční prostředky ve  výši 101 000 Kč na projekt Ekonomický tým 2020 realizovaný v rámci programu Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-18, př. 1.


Usnesení 1148/20/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1149/20/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1150/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí dle materiálu RK-20-2020-21, př. 1.


Usnesení 1151/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba o účelovou dotaci z IROP ve výši 101 846 462,95  Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 101 846 462,95 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty; 
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka o účelovou dotaci z IROP ve výši 62 535 923,28 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 62 535 923,28 Kč ze zvláštního účtu projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1152/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce: 

 • II/406 Kostelec - obchvat
 • III/13035 Hořice - úprava svahu 

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1153/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-20-2020-24, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2020-24, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-20-2020-24, př. 1.


Usnesení 1154/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neprominout cenu za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací subjektu Maverick Rescue z. s., IČO 22662090, se sídlem Žebětín ev. č. 1082 641 00 Brno-Žebětín, v rámci akce „3. Vírské serpentiny“ ve výši 133 632 Kč dle materiálu RK-20-2020-25, př. 1.


Usnesení 1155/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dotaci Yashica Events a.s., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČ: 07306041 na realizaci akce VysočinaFest – koncerty 2020 ve výši 80 000 Kč za podmínky propagace 20. výročí vzniku Kraje Vysočina.


Usnesení 1156/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2020-27, př. 2;
 • prominout cenu za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací subjektu Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR, IČ: 60418770, se sídlem Březník 238, v rámci akce „Zámecký vrch - MANN - FILTER 2020“ ve výši 122 694 Kč dle materiálu RK-20-2020-27, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-20-2020-27, př. 1.


Usnesení 1157/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 60 000 Kč z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), subjektu DUKLA Jihlava – mládež, z.s., Tolstého 23, Jihlava, dle materiálu RK-20-2020-28, př. 2.


Usnesení 1158/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 – Zastupitelstva krajů spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 50 000 Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o částku 50 000 Kč na pořízení investičního majetku.


Usnesení 1159/20/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1160/20/2020/RK

Rada kraje
ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru školství mládeže a sportu, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí, odboru informatiky a ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, po ukončení činností dle materiálů RK-20-2020-30, RK-20-2020-30, př. 1RK-20-2020-30, př. 2, RK-20-2020-30, př. 3, RK-20-2020-30, př. 4, RK-20-2020-30, př. 5 a RK-20-2020-30,  př. 6  předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

bere na vědomí

objednávky služeb dle materiálů RK-20-2020-30, RK-20-2020-30, př. 1RK-20-2020-30, př. 2, RK-20-2020-30, př. 3, RK-20-2020-30, př. 4, RK-20-2020-30, př. 5 a RK-20-2020-30,  př. 6; 

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 630 006 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně" (částka 60 000 Kč), " Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" (částka 137 006 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity projektový management Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 148  500 Kč), "Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 229  000 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA 7 Evaluace projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 50  000 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA3 Systémový audit vnitřního a kontrolního systému projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 670 000 Kč), "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" (částka 335  500 Kč) z kapitoly Evropské projekty;

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2021 – 2023 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu dle materiálu RK-20-2020-30, př. 8;

bere na vědomí

ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2021 - 2023 dle materiálu RK-20-2020-30, př. 8.


Usnesení 1161/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-20-2020-31, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, RK-20-2020-31, př. 2 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a RK-20-2020-31, př. 3 - Registrace akce a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“.


Usnesení 1162/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 38 740,36 Kč (1 468,79 €).


Usnesení 1163/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 195 388,66 Kč (45 321,59 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 26 262 €.


Usnesení 1164/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 222 779,33 Kč (8 350,05 €).


Usnesení 1165/20/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2020-35, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2020-35, př. 1.


Usnesení 1166/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 331 797 Kč.


Usnesení 1167/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020 a změny ze dne 9. 6. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2020-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-20-2020-37, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2020-37, př. 2.


Usnesení 1168/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-38, př. 1.


Usnesení 1169/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1170/20/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-20-2020-40, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2020-40, př. 1.


Usnesení 1171/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-20-2020-41 na ceny SDGs. 


Usnesení 1172/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-42, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ a v materiálu RK-20-2020-42, př. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“.


Usnesení 1173/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK a 2164/37/2019/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 31. 3. 2021.


Usnesení 1174/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemků uvedených v materiálu RK-20-2020-44, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK na 125 Kč/m2.


Usnesení 1175/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělených geometrickým plánem č. 678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • zrušit usnesení 0114/012/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem č.  678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov.


Usnesení 1176/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2020-46, př. 1 a RK-20-2020-46, př. 2.


Usnesení 1177/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora a Povodím Moravy, s. p., na straně budoucího povinného ze služebnosti trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-20-2020-47, př. 1.


Usnesení 1178/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní organizaci s názvem Správa železnic, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-20-2020-48, př. 1.


Usnesení 1179/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“ nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce na části pozemků v rozsahu dočasného záboru za podmínek a cenu dle materiálu RK-20-2020-49, př. 1.


Usnesení 1180/20/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1181/20/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1182/20/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1183/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na  úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 2 z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1184/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků  par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 1185/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování  pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1315 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice, par. č. 799 - ost. plocha, silnice, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice v k.ú. Zahájí u Hněvkovic do vlastnictví obce Hněvkovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hněvkovice;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hněvkovice na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1,315 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice, par. č. 799 - ost. plocha, silnice, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice v  k.ú. Zahájí u Hněvkovic.


Usnesení 1186/20/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2020-57, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1187/20/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1188/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2020-60, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2020-60, př. 1.


Usnesení 1189/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat Státnímu pozemkovému úřadu Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ - nájmu pozemku par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k. ú. Humpolec dle materiálu RK-20-2020-50, př. 1.


Usnesení 1190/20/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1191/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 1192/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit novou akci s názvem "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;
 • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů" dodavateli TREBILIFT, s. r. o., Hasskova 88/15, Vnitřní město, Třebíč, IČO: 25505734 za nabídnutou cenu 1 374 900 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-20-2020-62, př. 1.


Usnesení 1193/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E" a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-63, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-20-2020-63, př. 2.


Usnesení 1194/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 074 241,95 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 961 163,85 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 113 078,10 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 074 241,95 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI".


Usnesení 1195/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností ve výši 2 242 920 Kč (ÚZ 13305); 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 2 242 920 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností – domovy se zvláštním režimem.


Usnesení 1196/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9 255 348,78 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.


Usnesení 1197/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

7. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-20-2020-67;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 7. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 1198/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-20-2020-68, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-20-2020-68, př. 2, za 4. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1199/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a Žádosti o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-20-2020-69;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1200/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Dodatky k pověření pro služby zařazené do projektů „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ dle materiálu RK-20-2020-70, př. 1.


Usnesení 1201/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací odvětví sociálních služeb na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1;
 • odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1; s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí: 

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1

  - použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku; 

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-20-2020-71, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;

ukládá

 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření rozborů hospodaření k 30. 9. 2020 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociálních věcí společně s výhledem do konce roku 2020 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociálních věcí:

  - provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2020;

  - zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;

  - promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

  - předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2020 v termínu do 21. 7. 2020 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2020 společně s výhledem do konce roku 2020 v termínu do 20. 10. 2020;

  - zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

  - informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválené rozpočty a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.


Usnesení 1202/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 47 394,94 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 47 394,94 Kč u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“.


Usnesení 1203/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 142 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“(ÚZ 34031);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 142 000 Kč určenou na realizaci projektu „D II 2020 64 x herbářové krabice, 17 x entomologické krabice, 6 x restaurování Muzeum Vysočiny Třebíč“.


Usnesení 1204/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 94 000 Kč určenou pro Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ (ÚZ 34031);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 94 000 Kč určenou na realizaci projektu „D II 2020 2 x kovová skříň, 4 x rám se sítí Muzeum Vysočiny Pelhřimov“.


Usnesení 1205/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 1206/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s., se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-20-2020-76, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2020-76, př. 2.


Usnesení 1207/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zavedení plošné úpravy vstupného do stálých expozic a výstav ve sbírkotvorných organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-77, př. 1, a to s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 s tím, že ztráty z tržeb ze vstupného budou těmto organizacím refundovány formou zvýšeného příspěvku na provoz;

ukládá

ředitelům sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-77, př. 1, zapracovat tuto plošnou úpravu do ceníků vstupného s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.


Usnesení 1208/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Do práce na kole 2020“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov dle materiálů RK-20-2020-78, př. 1, RK-20-2020-78, př. 2, RK-20-2020-78, př. 3, RK-20-2020-78, př. 4 a RK-20-2020-78, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz