Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 33/2020

Usnesení 1998/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-33-2020-02, př. 1.


Usnesení 1999/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-03, př. 1.


Usnesení 2000/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2020-04, př. 1 a RK-33-2020-04, př. 2.


Usnesení 2001/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-05, př. 1.


Usnesení 2002/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-06, př. 2.


Usnesení 2003/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-33-2020-07, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace uvedeného v materiálu RK-33-2020-07, př. 1.


Usnesení 2004/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-08, př. 1.


Usnesení 2005/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařazení akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Havárie – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 “ dle materiálu RK-33-2020-09, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 420 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 420 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 2 420 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s výměnou požárních uzávěrů v budově U a M1;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí provozního příspěvku určeného na výměnu požárních uzávěrů v budově U a M1 včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.


Usnesení 2007/33/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-33-2020-10, př. 1.


Usnesení 2008/33/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-33-2020-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2020-11, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 2009/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19 (nákup jednorázových ochranných vyšetřovacích rukavic);
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 2010/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic na rok 2020 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2020-13, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:


Usnesení 2011/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu, plánu oprav a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-33-2020-14, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:


Usnesení 2012/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2021 – 2023 dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních a neinvestičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2021 –2023 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1.


Usnesení 2013/33/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).


Usnesení 2014/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2020-17, př. 1.


Usnesení 2015/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice.


Usnesení 2016/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2020-19, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2020-19, př. 1.


Usnesení 2017/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ na část 1 účastníka řízení CBN projekt s.r.o., se sídlem Kubátova 1240/6, 370 04 České Budějovice, IČO: 07844506, a na část 2 účastníka řízení Ing. Milana Pelikána, se sídlem Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 18117422;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 2018/33/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-33-2020-21, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-33-2020-21, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2020-21, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-33-2020-21, př. 1, RK-33-2020-21, př. 2RK-33-2020-21, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2019/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-33-2020-22, př. 1.


Usnesení 2020/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 252 190,95 Kč (9 924,87 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera Volkskultur Niederösterreich GmbH ve výši 9 924,87 €.


Usnesení 2021/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0019, za podmínek uvedených v materiálu RK-33-2020-24, př. 2.


Usnesení 2022/33/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2023/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 2024/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 15 242 105,70 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.


Usnesení 2025/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 31 134,42 Kč dle materiálu RK-33-2020-28, př. 1.


Usnesení 2026/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci ve výši 3 000 000 Kč a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci ve výši 650 000 Kč na úhradu části výplat mezd včetně povinných odvodů za měsíc říjen 2020;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 650 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 3 650 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 856 600 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 856 600 Kč a snížení příjmů § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 144 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 144 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů § 4350 – Domovy pro seniory, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 1 138 800 Kč při současném zvýšení výdajů § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 138 800 Kč;
 • změnu závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ a „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem za odvětví sociální péče dle materiálu RK-33-2020-29, př. 3;

ukládá

 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 15. 12. 2020 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • řediteli Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 8. 12. 2020;
 • ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 8. 12. 2020.


Usnesení 2027/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 52 289 Kč dle materiálu RK-33-2020-30, př. 1.


Usnesení 2028/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-33-2020-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2020-31, př. 3.


Usnesení 2029/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí IČO: 75070961 na realizaci projektu „Evropský pohár v házené mužů EHP Cup“ dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1


Usnesení 2030/33/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 dle materiálu RK-33-2020-33, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz